"安i徠eczne porz康ki w Radiu Z這te Przeboje!" [REGULAMIN]

Regulamin
18.12.2017 07:16
REGULAMIN KONKURSU "名I﹗ECZNE PORZ.KI W RADIU ZΜTE PRZEBOJE"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu "名I﹗ECZNE PORZ.KI W RADIU ZΜTE PRZEBOJE" (dalej: "Konkurs") s:
a. "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorców prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zak豉dowym 25.019.500 z這tych i
b. "DORADZTWO MEDIOWE" Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorców prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem 0000064691, REGON: 631209148, NIP: 7781336973, o kapitale zak豉dowym 2.036.000,00 z這tych,
zwane w dalszej cz窷ci Regulaminu równie "Organizatorem".
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Gold Drop.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadaj帷ych w nazwie wspólny cz這n "Z這te Przeboje", zwanych w dalszej cz窷ci Regulaminu 陰cznie "Stacj Radiow" oraz na stronie internetowej Stacji Radiowej www.zloteprzeboje.pl
4. Konkurs b璠zie realizowany w okresie od dnia 18 grudnia 2017 r. do dnia 22 grudnia 2017 r. w trakcie audycji pt. "Radio Z這te Przeboje, muzyka daje rado嗆!" trwaj帷ej od godziny 10:00 do godziny 14:00 ("Audycja") z jednym fina貫m przeprowadzonym ka盥ego dnia w ww. okresie.
5. Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
6. Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.
7. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie oraz na stronie internetowej Stacji Radiowej.

II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wzi望 udzia w Konkursie, s逝chacz Stacji Radiowej ("Zg豉szaj帷y") wysy豉 na adres mailowy swieta@zloteprzeboje.pl zg這szenie zawieraj帷e:
a. Zdj璚ie obrazuj帷e jak ca豉 rodzina przyk豉da si do domowych porz康ków,
b. imi i w豉軼iwy numer telefonu Zg豉szaj帷ego ("Zg這szenie").
2. Laureatem Konkursu zostaje Zg豉szaj帷y, który prze郵e kompletne Zg這szenie zawieraj帷e w ocenie Komisji Konkursowej najciekawsz odpowied na zadanie konkursowe wskazane w ust. 1 oraz spe軟ia pozosta貫 wymagania wskazane w Regulaminie ("Laureat"). W ka盥ej edycji Konkursu bior w nim udzia wszystkie kompletne Zg這szenia przes豉ne do chwili rozpocz璚ia obradowania Komisji Konkursowej w danym dniu.
3. Zg豉szaj帷y musz 郵edzi Audycje, aby odebra telefon od prowadz帷ego Audycj w trakcie tej Audycji i uzyska tytu Laureata Konkursu (danej jego edycji), uprawnionego do odbioru nagrody.

III. NAGRODY

1. Nagrod w Konkursie dla ka盥ego Laureata, który odby z prowadz帷ym Audycj rozmow zgodnie z pkt. II ust. 3 Regulaminu jest nagroda rzeczowa w postaci zestawu chemii gospodarczej o warto軼i 100 z (s這wnie: sto z這tych) ("Nagroda").
2. ㄠcznie w okresie realizacji Konkursu wydanych zostanie 5 (s這wnie: pi耩) Nagród opisanych w ust. 1.
3. Aby otrzyma Nagrod Laureat, który odby rozmow z prowadz帷ym Audycj jest zobowi您any nie pó幡iej ni w terminie 3 (s這wnie: trzech) dni roboczych od dnia tej rozmowy, przes豉 na adres e-mail: kontakt@z這teprzeboje.pl dane odbiorcy Nagrody: imi i nazwisko, adres zamieszkania, a tak瞠 rachunek bankowy na jaki ma by przes豉na Nagroda.
4. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególno軼i na ekwiwalent pieni篹ny w innej walucie czy na nagrod rzeczow.
5. Nagroda zostanie przes豉na na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 (s這wnie: czternastu) dni roboczych licz帷 od dnia zako鎍zenia Konkursu.
6. Organizator nie odpowiada za opó幡ienia w przes豉niu Nagrody w Konkursie wynikaj帷e z opó幡ienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisj Konkursow stanowi prowadz帷y Audycj z Konkursem.
2. Komisja Konkursowa obraduje przed ka盥 Audycj, wy豉niaj帷 Laureata Konkursu oraz kolejn osob, która zostanie Laureatem, je郵i Laureat nie odbierze telefonu podczas Audycji.

V. DANE OSOBOWE

1. Zg豉szaj帷y, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
2. Zg豉szaj帷ym przys逝guje prawo wgl康u do swoich danych osobowych, prawo poprawy tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo 膨dania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4. Organizator informuje, i podane dane osobowe b璠 przetwarzane zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Zg豉szaj帷y wraz z przes豉niem Zg這szenia potwierdza, 瞠:
a. posiada wszelkie prawa do przes豉nego Zg這szenia, w tym do zdj耩 zawartych w Zg這szeniu oraz utworów i artystycznych wykona, je郵i takowe s zawarte w Zg這szeniu;
b. uzyska zgod ka盥ej z osób uwiecznionych na zdj璚iu zawartym w Zg這szeniu na wykorzystanie ich wizerunków lub artystycznych wykona w Zg這szeniu oraz na rozpowszechnianie ich wizerunków lub artystycznych wykona w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem, w tym na publikacj na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach spo貫czno軼iowych (Facebook i Instagram) Stacji Radiowej;
c. korzystanie ze Zg這sze, zdj耩, wizerunków i artystycznych wykona zawartych w Zg這szeniach w zakresie okre郵onym w niniejszym Regulaminie nie wi捫e si z obowi您kiem zap豉ty na rzecz Zg豉szaj帷ego ani innych osób 瘸dnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytu逝;
d. poniesie pe軟 odpowiedzialno嗆 z tytu逝 zg這szenia do Organizatora jakichkolwiek roszcze osób uwiecznionych na zdj璚iach lub w filmach zawartych w Zg這szeniu w zwi您ku z eksploatacj Zg這szenia w zakresie okre郵onym w niniejszym Regulaminie;
e. przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy Zg這szenie wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem b璠zie opatrzone danymi autora lub artysty wykonawcy, czy te b璠zie publikowane bez podawania tych danych.
2. Zg豉szaj帷y, wraz z przes豉niem Zg這szenia potwierdza, 瞠 wyra瘸 zgod na:
a. odczytanie tre軼i Zg這szenia w ca這軼i lub w cz窷ciach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej tre軼i Zg這szenia, a tak瞠 eksploatacji odczytanej tre軼i Zg這szenia w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;
b. nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;
c. publikacj swojego wizerunku uwiecznionego na zdj璚iu zawartym w Zg這szeniu na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach spo貫czno軼iowych (Facebook i Instagram) Stacji Radiowej, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;
d. publikacj wizerunków osób uwiecznionych na zdj璚iu zawartym w Zg這szeniu na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach spo貫czno軼iowych (Facebook i Instagram) Stacji Radiowej, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.
3. Zg豉szaj帷y, z chwil przes豉nia Zg這szenia do Konkursu, udziela Organizatorowi nieodp豉tnej licencji do korzystania ze Zg這szenia lub jego fragmentów lub elementów, bez ogranicze co do czasu i terytorium, na nast瘼uj帷ych polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami,
b. wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy,
c. publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki sposób, aby ka盥y móg mie do Zg這szenia lub jego fragmentów lub elementów dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
4. Organizator z chwil uzyskania licencji, o której mowa w ust瘼ie powy瞠j, nabywa prawo do wykonywania praw zale積ych.
5. Organizator ma prawo zezwoli osobom trzecim na korzystanie ze Zg這szenia, zdj耩 i filmów zawartych w Zg這szeniu, wizerunków i artystycznych wykona, o których mowa w niniejszym Rozdziale na zasadach przewidzianych w niniejszym rozdziale lub udzieli w tym zakresie sublicencji.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczególno軼i przyznawania Nagród, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie 30 dni od dnia zako鎍zenia Konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1a Regulaminu.
2. Reklamacje nale篡 sk豉da bezpo鈔ednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) na adres wskazany w punkcie I ust 1a Regulaminu.
3. Reklamacja powinna mie form pisemn i zawiera imi, nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer jego telefonu, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje Zg豉szaj帷ego o zaj皻ym stanowisku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia osób trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KO哸OWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia osób trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci telefonicznych i informatycznych powsta造ch w szczególno軼i z winy operatorów albo uczestników Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.
3. Organizator ma prawo zdecydowa o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu z貫j jako軼i po陰czenia.
4. Prowadz帷y Audycj wykonuje tylko jedn prób nawi您ania po陰czenia telefonicznego z Laureatem, o którym mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu (5 sygnaów). Je瞠li Laureat nie odbierze po陰czenia - traci prawo do Nagrody.
5. Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim uczestnika Konkursu, w szczególno軼i odmówi mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj w szczególno軼i odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane b璠 wy陰cznie na korzy嗆 uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator b璠zie informowa na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!