"Radioturniej w Radiu Z這te Przeboje" [REGULAMIN]

Redakcja
31.08.2018 10:34
REGULAMIN KONKURSU "Radioturniej w Radiu Z這te Przeboje"

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu " Radioturniej w Radiu Złote Przeboje " (dalej: "Konkurs") jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub sponsor.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Złote Przeboje", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 3 września 2018 r. do dnia 28 lutego 2019 r. od poniedziałku do czwartku podczas audycji pt. "Cała Muzyka" trwających od godz. 18:00 do 22:00, zwanych dalej łącznie "Audycjami" lub osobno - "Audycją". Każdego dnia realizacji Konkursu zostanie  rozegranych 6 (sześć) tur Konkursu (dalej łącznie: "Tury" lub osobno "Tura").

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej (dalej: "Zgłaszający") wysyła zgłoszenie (dalej: "Zgłoszenie") poprzez formatkę na stronie internetowej dostępnej pod adresem URL: www.zloteprzeboje.pl zawierające:

a) uzasadnienie, za co i dlaczego lubi Radio Złote Przeboje,

b) wskazanie imienia i właściwego numeru telefonu Zgłaszającego.

2. Prawo do dalszego udziału w Konkursie na zasadach opisanych w ustępach poniżej uzyskują Zgłaszający, którzy w ocenie Komisji Konkursowej napisali najciekawsze uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1a) powyżej oraz spełniają pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie. Zgłaszający muszą śledzić Audycję i odebrać telefon od prowadzącego Audycję w trakcie tej Audycji.

3. Zgłaszający, o których mowa w ust. 2 powyżej, z którymi udało się nawiązać połączenie telefoniczne, rywalizują między sobą w Turach Konkursu odpowiadając na pytania zadawane na antenie Stacji Radiowej przez prowadzącego Audycję. 

4. W każdej Turze dwaj Zgłaszający odpowiadają na jednakową liczbę pytań.  Zadanie po jednym pytaniu każdemu Zgłaszającemu będzie określone jako runda pytań. Tura trwa do momentu, gdy w danej rundzie pytań jeden Zgłaszający udzieli błędnej odpowiedzi, a drugi odpowiedzi poprawnej.

5. Każdy ze Zgłaszających rywalizujących na antenie Stacji Radiowej ma 5 sekund na odpowiedź na zadane pytanie. Brak udzielenia odpowiedzi w ciągu 5 sekund równoznaczny jest z podaniem odpowiedzi błędnej.

6. Każdego dnia realizacji Konkursu:

a. prawo udziału w pierwszej Turze uzyskuje dwóch Zgłaszających wybranych zgodnie z ust. 2 powyżej;

b. w drugiej Turze bierze udział Zgłaszający, który wygrał pierwszą Turę oraz Zgłaszający będący autorem najciekawszego Zgłoszenia, które wpłynęło do momentu rozpoczęcia rozgrywania drugiej Tury;

c. w trzeciej Turze bierze udział Zgłaszający, który wygrał drugą Turę oraz Zgłaszający będący autorem najciekawszego Zgłoszenia, które wpłynęło do momentu rozpoczęcia rozgrywania trzeciej Tury;

d. w czwartej Turze bierze udział Zgłaszający, który wygrał trzecią Turę oraz Zgłaszający będący autorem najciekawszego Zgłoszenia, które wpłynęło do momentu rozpoczęcia rozgrywania czwartej Tury;

e. w piątej Turze bierze udział Zgłaszający, który wygrał czwartą Turę oraz Zgłaszający będący autorem najciekawszego Zgłoszenia, które wpłynęło do momentu rozpoczęcia rozgrywania piątej Tury;

f. w szóstej Turze bierze udział Zgłaszający, który wygrał piątą Turę oraz Zgłaszający będący autorem najciekawszego Zgłoszenia, które wpłynęło do momentu rozpoczęcia rozgrywania szóstej Tury;

i. zwycięzca szóstej Tury uzyskuje tytuł "Zwycięzcy Dnia" i prawo do Nagrody Dnia;

j. Zgłaszającym, którzy brali udział w Turze, lecz nie zostali zwycięzcami Tury przysługuje prawo do Nagrody Pocieszenia.

III NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie  są:

a)   sprzęt elektroniczny o wartości 200 złotych (dwieście złotych) brutto (dalej: "Nagroda Dnia"),

b) zestaw gadżetów Stacji Radiowej, o wartości 30 złotych (trzydzieści złotych) brutto (dalej: "Nagroda Pocieszenia"),

przy czym Nagroda Dnia oraz Nagroda Pocieszenia, zwane są dalej łącznie "Nagrodami", osobno zaś "Nagrodą".

2. Każdy Zgłaszający ma prawo do otrzymania w ramach Konkursu jednej Nagrody Dnia albo jednej Nagrody Pocieszenia.

3. Aby otrzymać Nagrodę Dnia, Zwycięzca Dnia jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia rozmowy z Prowadzącym Audycję przesłać na adres e-mail: kontakt@zloteprzeboje.pl dane odbiorcy Nagrody Dnia: imię, nazwisko, adres, nr telefonu.

4. Aby odebrać Nagrodę Pocieszenia, Zgłaszający, który uzyskał prawo do Nagrody Pocieszenia jest zobowiązany nie później niż w terminie 3dni (słownie: trzech) dni roboczych od dnia rozmowy z Prowadzącym Audycję, przesłać na adres e-mail: kontakt@zloteprzeboje.pl dane odbiorcy Nagrody Pocieszenia: imię, nazwisko, adres, nr telefonu.

5. Nagrody zostaną wysłane na wskazane adresy pocztowe w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych licząc od dnia zakończenia Konkursu.

6. Nagrody nie podlegają wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

7. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu lub wydaniu Nagród w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisję Konkursową stanowi prowadzący Audycję z Konkursem.

2. Komisja Konkursowa obraduje przed każdą Turą rozgrywaną w Konkursie. 

V DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek "IOD").

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

c) realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru  Nagrody.

VI PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Zgłaszający wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego wypowiedzi a także artystycznych wykonań, o ile takie powstaną w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4. Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4. Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego o którym mowa w punkcie II ust. 2 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli Zgłaszający nie odbierze połączenia - traci prawo do udziału w Konkursie.

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!