REGULAMIN KONKURSU "Wyprawka dla dziecka w Radiu Z這te Przeboje"

Redakcja
29.07.2019 15:05
"Wyprawka dla dziecka w Radiu Z這te Przeboje"

I.    POSTANOWIENIA OG粌NE

1. Organizatorem konkursu "Wyprawka dla dziecka w Radiu Z這te Przeboje", zwanego dalej "Konkursem", jest GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, kapita zak豉dowy 25.019.500,00 z., oraz „DORADZTWO MEDIOWE” Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: DM) zwani w  dalszej cz窷ci Regulaminu r闚nie "Organizatorem".

2. Konkurs emitowany b璠zie na antenie sieci stacji radiowych nadawanych przez Organizatora i oznaczanych znakiem towarowym "Z這te Przeboje", zwanych w dalszej cz窷ci Regulaminu "Stacj Radiow".

3. Nagrody w Konkursie fundowane s przez Organizatora.

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Konkurs b璠zie realizowany w okresie od dnia 14 sierpnia 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r. Fina造 Konkursu odbywa si b璠 w okresie od dnia 19 sierpnia do 30 sierpnia 2019 r. w dni powszednie (z wy陰czeniem sob鏒 i niedziel) raz dziennie podczas audycji pt. „Dobra muzyka w pe軟ym s這鎍u” trwaj帷ej od godz. 14:00 do 18:00 zwanych dalej 陰cznie "Audycjami" lub osobno - "Audycj".

6. Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

7. Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.

8. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.zloteprzeboje.pl.

II.           ZASADY KONKURSU

1.             Aby wzi望 udzia w Konkursie, s逝chacz Stacji Radiowej ("Zg豉szaj帷y") w okresie od dnia 14 sierpnia do dnia 30 sierpnia 2019 r. wysy豉 za po鈔ednictwem formatki konkursowej, dost瘼nej na stronie konkursowej www.zloteprzeboje.pl, list wraz z podaniem swojego imienia i numeru telefonu kontaktowego i odpowiedzi na pytanie: "Dlaczego to w豉郾ie Ty powiniene wygra wyprawk dla swojego dziecka?" ("Zg這szenie").

2.             Finalist Konkursu zostaje Zg豉szaj帷y, kt鏎y prze郵e kompletne Zg這szenie zawieraj帷e w ocenie Komisji Konkursowej najciekawsz odpowied na zadanie konkursowe wskazane w ust. 1 oraz spe軟ia pozosta貫 wymagania wskazane w Regulaminie ("Finalista"). W ka盥ym finale Konkursu bior udzia wszystkie kompletne Zg這szenia przes豉ne do chwili rozpocz璚ia obradowania Komisji Konkursowej przed dan Audycj.

3.             Finalista musi 郵edzi Audycje i odebra telefon od prowadz帷ego Audycj w trakcie tej Audycji i odby z nim rozmow. W trakcie rozmowy prowadz帷y Audycj zadaje Finali軼ie trzy pytania sprawdzaj帷e wiedz ze szko造 podstawowej. Je郵i Finalista odpowie prawid這wo na co najmniej dwa z trzech pyta zostaje laureatem Konkursu („Laureat”).

III.    NAGRODY

1. Nagrod g堯wn dla ka盥ego Laureata Konkursu jest plecak Stacji Radiowej z przyborami o warto軼i nie przekraczaj帷ej 200 (s這wnie: dwie軼ie) z這tych brutto ("Nagroda").

2. ㄠcznie w okresie realizacji Konkursu wydanych zostanie 10 (s這wnie: dziesi耩) Nagr鏚 opisanych w ust. 1.

3. Aby otrzyma Nagrod Laureat jest zobowi您any przes豉 na adres e-mail: kontakt@z這teprzeboje.pl dane odbiorcy Nagrody: imi i nazwisko, adres pocztowy na jaki ma by przes豉na Nagroda oraz numer telefonu.

4. Nagroda nie podlega wymianie, w szczeg鏊no軼i na ekwiwalent pieni篹ny w innej walucie czy na nagrod rzeczow.

5.   Nagroda zostanie wys豉na na wskazany adres pocztowy w terminie do 14 (s這wnie: czternastu) dni roboczych licz帷 od dnia zako鎍zenia Konkursu.

6. Organizator nie odpowiada za op騧nienia w przes豉niu Nagrody w Konkursie wynikaj帷e z op騧nienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV.    KOMISJA KONKURSOWA

1.       Komisj Konkursow stanowi prowadz帷y Audycj z Konkursem.

2.       Komisja Konkursowa obraduje przed ka盥 Audycj, wy豉niaj帷 Finalist Konkursu oraz kolejn osob, kt鏎a zostanie Finalist, je郵i Finalista nie odbierze telefonu od prowadz帷ego Audycj.

V.    DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestnik闚 konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo積a skontaktowa si poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”). 

3. Dane osobowe Zg豉szaj帷ych b璠 przetwarzane w celu: 

a.            przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody, 

b.            ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstaw prawn przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe Zg豉szaj帷ych mog by przekazywane podmiotom 鈍iadcz帷ym Organizatorowi us逝gi zwi您ane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe Zg豉szaj帷ych b璠 przechowywane przez okres niezb璠ny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezb璠nym dla dochodzenia ewentualnych roszcze wynikaj帷ych z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane b璠 przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane b璠 przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikaj帷ym z przepis闚 prawa.

6. Zg豉szaj帷emu przys逝guje prawo dost瘼u do jego danych oraz prawo 膨dania ich sprostowania, ich usuni璚ia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Zg豉szaj帷emu przys逝guje tak瞠 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj帷ego si ochron danych osobowych.

8. Zg豉szaj帷emu przys逝guje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla cel闚 wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn zwi您anych z jego szczeg鏊n sytuacj. Dla cel闚 dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drog pisemn na adres siedziby Organizatora lub elektroniczn na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezb璠ne do udzia逝 w Konkursie i odbioru  Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1.              Zg豉szaj帷y, wraz z przes豉niem Zg這szenia potwierdza, 瞠 posiada wszelkie prawa do przes豉nego Zg這szenia i wyra瘸 zgod na odczytanie tre軼i Zg這szenia w ca這軼i lub w cz窷ciach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej tre軼i Zg這szenia, a tak瞠 eksploatacji Zg這szenia lub odczytanej tre軼i Zg這szenia w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.              Zg豉szaj帷y wyra瘸 zgod na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego wypowiedzi a tak瞠 artystycznych wykona, o ile takie powstan w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykona w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3.              Korzystanie z tre軼i Zg這szenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zg豉szaj帷ego w zakresie okre郵onym w cz窷ci VI Regulaminu nie wi捫e si z obowi您kiem zap豉ty na rzecz Zg豉szaj帷ego 瘸dnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytu逝.

4.              Je瞠li Zg這szenie nades豉ne przez uczestnika Konkursu b璠zie mia這 cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwil przes豉nia Zg這szenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodp豉tnej licencji do korzystania ze Zg這szenia lub jego fragment闚, bez ogranicze co do czasu i terytorium, na nast瘼uj帷ych polach eksploatacji:

a.              utrwalanie i zwielokrotnianie technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego i technik cyfrow,

b.             wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy,

c.              publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki spos鏏, aby ka盥y m鏬 mie do niego dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5.              Organizator ma prawo upowa積i osoby trzecie do korzystania ze Zg這szenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o kt鏎ym mowa w ust瘼ach powy瞠j lub udzieli w tym zakresie sublicencji.

6.              Organizator z chwil uzyskania licencji, o kt鏎ej mowa w ust. 4 powy瞠j, nabywa prawo do dokonywania przer鏏ek monta穎wych, skr鏒闚 i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji tre軼i Zg這szenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII.    REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie 30 dni od dnia zako鎍zenia Konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.  Reklamacje nale篡 sk豉da bezpo鈔ednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mie form pisemn i zawiera imi, nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer jego telefonu, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego uczestnik闚.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za  wys豉nie Zg這szenia  przez osob nieuprawnion i wynik貫 st康 skutki. 

VIII. POSTANOWIENIA KO哸OWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci telefonicznych i informatycznych powsta造ch w szczeg鏊no軼i z winy operator闚 albo uczestnik闚 Konkursu.

2. Organizator ma prawo zdecydowa o nie kontynuowaniu rozmowy z uczestnikiem Konkursu, z powodu z貫j jako軼i po陰czenia. Je瞠li nie uda si w kolejnej pr鏏ie po陰czenia z t osob nawi您a po陰czenia zadowalaj帷ej jako軼i, Organizator - decyzj Komisji Konkursowej mo瞠 odm闚i prawa do uczestnictwa w Konkursie takiej osobie. W takim przypadku prawo do udzia逝 w Konkursie uzyskuje kolejny uczestnik, wy這niony przy zachowaniu zasad, okre郵onych w zdaniu pierwszym ust. 2 pkt. II Regulaminu.

3 Wysy豉j帷 Zg這szenie zgodnie z  pkt. II Regulaminu, uczestnik Konkursu potwierdza, 瞠 wyra瘸 zgod na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporz康kowuje si jego postanowieniom.

4. Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane b璠 wy陰cznie na korzy嗆 uczestnik闚 Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestnik闚 Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator b璠zie informowa na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!