REGULAMIN KONKURSU

"WALENTYNKI RADIA ZŁOTE PRZEBOJE!"

I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.             Organizatorem konkursu "WALENTYNKI RADIA ZŁOTE PRZEBOJE!" (dalej: "Konkurs") jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

2.             Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub sponsorzy.

3.             Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Złote Przeboje", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4.             Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 2 lutego 2018 r. do dnia 14 lutego 2018 r. Finały Konkursu odbywać się będą raz dziennie w dni powszednie (tj. z wyłączeniem sobót i niedziel) w okresie od dnia 5 lutego 2018 r. do dnia 14 lutego 2018 r. podczas audycji pt. "Złote Przeboje na Dzień Dobry" trwającej od godz. 6:00 do 10:00 zwanej dalej łącznie "Audycjami" lub osobno - "Audycją".

5.             Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.             Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7.             Laureat Konkursu, który uzyskał prawo do Nagrody nie może brać udziału w kolejnych finałach Konkursu.

8.             Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II.           ZASADY KONKURSU

1.             Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") w okresie od dnia 2 lutego do dnia 14 lutego 2018 r. wysyła za pośrednictwem formatki konkursowej dostępnej na stronie konkursowej www.zloteprzeboje.pl list wraz z podaniem swojego imienia i numeru telefonu kontaktowego oraz imienia i numeru telefonu kontaktowego swojej drugiej połówki ("Bliska Osoba") i odpowiedzią na pytanie: "Co zrobiłbyś/zrobiłabyś dla swojej drugiej połówki?" (dalej jako "Zgłoszenie").

2.             Finalistą Konkursu zostaje Zgłaszający, który prześle kompletne Zgłoszenie zawierające w ocenie Komisji Konkursowej najciekawszą odpowiedź na zadanie konkursowe wskazane w ust. 1 oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie ("Finalista"). W każdym finale Konkursu biorą udział wszystkie kompletne Zgłoszenia przesłane do chwili rozpoczęcia obradowania Komisji Konkursowej przed daną Audycją.

3.             Finalista oraz Bliska Osoba muszą śledzić Audycje i odebrać telefon od prowadzącego Audycję w trakcie tej Audycji, odbyć z nim rozmowę i wziąć udział w teście zgodności. Test zgodności będzie odbywać się według następujących zasad: Prowadzący Audycję najpierw dzwoni do Bliskiej Osoby i zadaje jej 5 pytań, na które Bliska Osoba udziela odpowiedzi. Następnie prowadzący Audycję dzwoni do Finalisty zadając mu 5 tych samych pytań i sprawdza czy Finalista udzieli takich samych odpowiedzi na pytania, jakich udzieliła Bliska Osoba. Jeśli Finalista na co najmniej trzy z zadanych pytań udzieli odpowiedzi takich samych, jak Bliska Osoba, zostaje Laureatem Konkursu.

III.        NAGRODY

1.             Nagrodą dla każdego Laureata jest podwójne zaproszenie na koncert Sylwii Grzeszczak w Szczecinie, który odbędzie się dnia 14 lutego 2018 r. oraz nocleg dla dwóch osób w hotelu Fokus Hotels w dniu 14 lutego 2018 r. o łącznej wartości do 760 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych).

2.             Łącznie w okresie realizacji Konkursu wydanych zostanie 8 (słownie: osiem) Nagród opisanych w ust. 1.

3.             Aby otrzymać Nagrodę Laureat jest zobowiązany nie później niż do godziny 10:00 w dniu 14 lutego 2018 r. przesłać na adres e-mail: kontakt@złoteprzeboje.pl dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko oraz numer telefonu.

4.             Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

5.             Nagroda zostanie wysłana kurierem lub e-mailem w terminie do godziny 11 w dniu 14 lutego 2018 r. pod warunkiem uzyskania informacji od Laureata zgodnie z ust. 3 powyżej.

6.             Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV.         KOMISJA KONKURSOWA

1.       Komisję Konkursową stanowi prowadzący Audycję z Konkursem.

2.       Komisja Konkursowa obraduje przed każdą Audycją, wyłaniając Finalistę Konkursu oraz kolejną osobę, która zostanie Finalistą, jeśli Finalista lub Bliska Osoba nie odbiorą telefonu podczas Audycji.

V.            DANE OSOBOWE

1.             Zgłaszający, podając swoje dane osobowe oraz dane osobowe Bliskiej Osoby, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

2.             Zgłaszającym i Bliskim Osobom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

3.             Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4.             Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI.         PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1.             Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.             Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że Bliska Osoba nie zgłosi zastrzeżeń do uczestnictwa w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.             Zgłaszający oraz Bliska Osoba wyrażają zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej ich wypowiedzi a także artystycznych wykonań, o ile takie powstaną w ramach ich uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

4.             Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego lub Bliskiej Osoby w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego lub Bliskiej Osoby żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

5.             Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.              utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b.             wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.              publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

6.             Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ust. 3 i 5 powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

7.             Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 5 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII.      REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.             Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.             Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.             Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.             Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.

VIII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3.             Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4.             Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Finalistą i Bliską Osobą, o którym mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli Finalista lub Bliska Osoba nie odbiorą połączenia - Finalista traci prawo do nagrody.

5.             Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6.             W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7.             Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.plSŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!