REGULAMIN KONKURSU

"T逝sty czwartek w Radiu Z這te Przeboje!"

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem konkursu "T逝sty czwartek w Radiu Z這te Przeboje!" zwanego dalej "Konkursem" jest  "GRUPA RADIOWA AGORY" sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorców prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, kapita zak豉dowy 25.019.500,00 z., zwana w dalszej cz窷ci Regulaminu "Organizatorem".

2.    Konkurs emitowany b璠zie na antenie stacji radiowych nadawanych przez Organizatora i oznaczanych znakiem towarowym "Z這te Przeboje", zwanych w dalszej cz窷ci Regulaminu "Stacj Radiow".

3.    Nagrody w Konkursie fundowane s przez Organizatora lub sponsorów.

4.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.    Konkurs b璠zie realizowany na antenie w  dniu 8 lutego 2018 r. O rozpocz璚iu tury Konkursu informuje ka盥orazowo na antenie Stacji Radiowej, prowadz帷y Konkurs, o którym mowa w pkt. IV Regulaminu (dalej: "Prowadz帷y"). Zg這szenia do Konkursu mo積a nadsy豉 od dnia 3 lutego 2018 r. w sposób wskazany w pkt II ust. 1 Regulaminu.

6. Konkurs b璠zie sk豉da si z jednej edycji. W ramach edycji Konkursu odb璠zie si 6 tur. W ka盥ej turze odb璠zie si jeden fina.

7.    Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna, b璠帷a u篡tkownikiem telefonu komórkowego lub stacjonarnego oraz z dost瘼em do konta e-mail i posiadaj帷a miejsce zamieszkania w mie軼ie nadawania Stacji Radiowej lub w jego okolicach co umo磧iwi ma osobisty odbiór nagród. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

8.    Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.


9.    U篡wane w Regulaminie poj璚ie "po陰czenie telefoniczne" oznacza nawi您anie po陰czenia telefonicznego ze studiem Organizatora.

10.    Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.zloteprzeboje.pl.

II.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.    Celem wzi璚ia udzia逝 w Konkursie nale篡 wys豉 do Radia Z這te Przeboje e-mail na adres konkurs@zloteprzeboje.pl, z  odpowiedzi na pytanie "Dlaczego Twoja ekipa z pracy jest najlepsz ekip na 鈍iecie?" oraz imieniem, nazwiskiem, miejscem zamieszkania i numerem telefonu zg豉szaj帷ego (dalej "Zg這szenie"). W Konkursie bior udzia Zg這szenia wys豉ne od 3 lutego 2018 r. do 7 lutego 2018 r. w陰cznie.

2.    Z zastrze瞠niem tre軼i zdania nast瘼nego, Prowadz帷y wybiera 6 najciekawszych jego zdaniem  odpowiedzi na pytanie wskazane w ust瘼ie poprzedzaj帷ym.. Autorzy wybranych przez Prowadz帷ego e-maili uzyskuj prawo do dalszego udzia逝 w Konkursie.

3. Fina造 Konkursu rozegrane zostan zgodnie z ust. 4 i n. poni瞠j. Warunkiem wzi璚ia udzia逝 w   finale tury Konkursu jest odebranie telefonu od Prowadz帷ego. W tym celu Prowadz帷y oddzwoni do osób, o których mowa w ust. 2 powy瞠j, na numer, który zosta podany w Zg這szeniu. Je瞠li osoba ta  nie odbierze telefonu, mimo dwukrotnej próby nawi您ania po陰czenia przez Prowadz帷ego, traci ona prawo do udzia逝 w dalszej cz窷ci Konkursu. Prawo do udzia逝 w Konkursie uzyskuje w takim przypadku kolejna osoba, wy這niona przy zachowaniu zasad, okre郵onych w zdaniu pierwszym ust. 2 powy瞠j.

4.    Osoba, o której mowa w ust. 2 powy瞠j, z któr uda這 si nawi您a po陰czenie telefoniczne zgodnie z ust. 3 powy瞠j, w finale odpowiada na pytania zadane na antenie Stacji Radiowej przez Prowadz帷ego. Prowadz帷y zadaje uczestnikowi pytania przez jedn minut przy czym jednemu uczestnikowi podczas finalu zadanych mo瞠 zosta nie wi璚ej ni 10 pyta. Nagroda uczestnika zale篡 od ilo軼i prawid這wo podanych odpowiedzi w wyznaczonym czasie. Za ka盥 poprawn odpowied uczestnik wygrywa Nagrod Gówn. Maj帷 na wzgl璠zie, 瞠 max ilo嗆 zadanych pyta wynosi 10, max ilo嗆 wygranych to 10 Nagród Gównych dla jednego uczestnika (czyli 100 p帷zków). Pytania s zadawane przez jedn minut bez wzgl璠u na fakt udzielenia przez uczestnika b喚dnej odpowiedzi na zadane pytanie lub nieudzielenia odpowiedzi na pytanie.

5.    Sporne kwestie, w szczególno軼i w zakresie prawid這wo軼i udzielanych odpowiedzi na antenie Stacji Radiowej, rozstrzyga Komisja Konkursowa.

III.    NAGRODY

1.    Nagrod w Konkursie jest:

10 sztuk p帷zków o warto軼i 30 (s這wnie: trzydzie軼i.) z這tych, do odbioru w jednym z miast nadawania Stacji Radiowej, zwane dalej "Nagrod Gówn". Ka盥y uczestnik ma prawo do otrzymania maksymalnie 10 (dziesi耩) Nagród Gównych (100 p帷zków). W Konkursie zostanie rozdanych maksymalnie 60 Nagród Gównych w zale積o軼i od ilo軼i poprawnych odpowiedzi udzielanych przez uczestników na pytania Prowadz帷ego.

2.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody Gównej na inn o takiej samej warto軼i, co Nagroda Gówna, w tym w szczególno軼i nagrod pieni篹n, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezale積ych, przyznanie Nagrody Gównej nie b璠zie mo磧iwe.

3.    Osoba która uzyska豉 prawo do otrzymania co najmniej jednej Nagrody Gównej jest dalej zwana "Zwyci瞛c Konkursu". Zwyci瞛ca Konkursu ma obowi您ek poda Organizatorowi swoje imi i nazwisko, adres, a tak瞠 wszelkie inne dane niezb璠ne Organizatorowi w celu wykonania obowi您ków okre郵onych w Regulaminie lub wynikaj帷ych z powszechnie obowi您uj帷ych przepisów prawa.

4.    Zwyci瞛ca Konkursu, który otrzyma prawo do Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora, na numer telefonu, który nades豉no w Zg這szeniu, o sposobie, miejscu i terminie odbioru Nagrody.

 5.    Wskutek odmowy podania przez Zwyci瞛c Konkursu danych wyliczonych w ust. 3 powy瞠j lub nie stawienia si w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora celem odbioru Nagrody, Zwyci瞛ca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody Gównej.

6.    Z zastrze瞠niem tre軼i ust. 2 powy瞠j, Nagrody nie podlegaj wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególno軼i ekwiwalent pieni篹ny.

IV.    KOMISJA KONKURSOWA

1.    Organizator powierza realizacj Konkursu Prowadz帷emu audycj, podczas której rozgrywany jest Konkurs, który wspólnie z przedstawicielem Organizatora jednocze郾ie czuwa nad prawid這wo軼i przebiegu Konkursu. Obie osoby zwane s dalej "Komisj Konkursow".

2.    Decyzje Komisji Konkursowej s ostateczne.

V.    DANE OSOBOWE

1.    Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

2.    Uczestnikom Konkursu przys逝guje prawo wgl康u do swoich danych osobowych, prawo poprawy tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo 膨dania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

3.    Organizator informuje, i podane dane osobowe b璠 przetwarzane zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI.    PRAWA AUTORSKIE

1.    Uczestnik Konkursu odbywaj帷 rozmow z Prowadz帷ym Konkurs i wszelkie pozosta貫 rejestrowane w zwi您ku z Konkursem rozmowy, upowa積ia Organizatora do wykorzystywania ich w wybrany przez Organizatora sposób, w szczególno軼i do  emisji na antenie Stacji Radiowej.

2.    Je瞠li tre嗆 Zg這szenia lub tre嗆 rozmowy uczestnika Konkursu b璠zie mia豉 cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwil przes豉nia Zg這szenia lub rejestracji rozmowy udziela Organizatorowi nieodp豉tnej licencji do korzystania z tre軼i Zg這szenia lub rozmowy, bez ogranicze co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych w chwili nabycia polach eksploatacji, w szczególno軼i:

a)    utrwalanie i zwielokrotnianie technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego i technik cyfrow,

b)    wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy,

c)    publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki sposób, aby ka盥y móg mie do niego dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3.    Organizator ma prawo upowa積ienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 2 powy瞠j.

4.    Organizator z chwil uzyskania licencji, o której mowa w ust. 2 powy瞠j, nabywa prawo do wykonywania praw zale積ych.

5.    Zwyci瞛cy Konkursu udzielaj Organizatorowi prawa do wykorzystania ich wizerunku (w tym g這su) utrwalonego w czasie rozmowy telefonicznej lub odbioru Nagrody, a tak瞠 opublikowania imienia i nazwiska Zwyci瞛cy Konkursu, w zwi您ku z uzyskaniem prawa do Nagrody.

VII.    REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1.    Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczególno軼i przyznawania Nagród, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie 30 dni od dnia zako鎍zenia Konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.    Za dat wniesienia reklamacji uwa瘸 si dat jej nadania na adres Organizatora.

3.    Reklamacja powinna zawiera imi i nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 adres numer telefonu, z którego nawi您ano po陰czenie telefoniczne , wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na powód reklamacji.

4.    Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.

5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia osób trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego uczestników.

6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za nawi您anie po陰czenia telefonicznego  przez osob nieuprawnion i wynik貫 st康 skutki.

VII. POSTANOWIENIA KO哸OWE

1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za skuteczno嗆 po陰czenia telefonicznego, a w szczególno軼i za wszelkie awarie sieci przesy這wych oraz za awarie w czasie trwania Konkursu na antenie Stacji Radiowej lub inne ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci telefonicznych lub przesy這wych powsta造ch w szczególno軼i z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2.    Organizator ma prawo zdecydowa o nie kontynuowaniu rozmowy z uczestnikami Konkursu, którzy jako pierwsi zostali wybrani przez Prowadz帷ego Konkurs, z powodu z貫j jako軼i po陰czenia. Je瞠li nie uda si w kolejnej próbie po陰czenia z tymi osobami nawi您a po陰czenia zadowalaj帷ej jako軼i, Organizator - decyzj Komisji Konkursowej mo瞠 odmówi prawa do uczestnictwa w konkursie takim osobom. W takim przypadku prawo do udzia逝 w Konkursie uzyskuje kolejny uczestnik, wy這niony przy zachowaniu zasad, okre郵onych w zdaniu pierwszym ust. 2 pkt. II Regulaminu.

3.    Wysy豉j帷 wiadomo嗆 e-mail zgodnie z  pkt II Regulaminu, uczestnik Konkursu potwierdza, 瞠 wyra瘸 zgod na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporz康kowuje si jego postanowieniom.

4.    Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim uczestnika Konkursu, w szczególno軼i odmówi mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.

5.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!