REGULAMIN KONKURSU

"Pogromcy pączków!"

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu "Pogromcy Pączków" (dalej: "Konkurs") jest "Grupa Radiowa Agory" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w  dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub sponsor.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Złote Przeboje", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 3 lutego 2018 r. do dnia 8 lutego 2018 r. Finał konkursu odbędzie się w dniu 8 lutego 2018 r. podczas audycji "Poranny Program Radia Złote Przeboje" trwającej w godz. 6:00-10:00 ("Audycja").

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") musi przesłać na adres paczek@zloteprzeboje.pl zgłoszenie zawierające: imię, numer telefonu kontaktowego, miasto zamieszkania Zgłaszającego oraz odpowiedź na pytanie "Dlaczego to Ty jesteś prawdziwym pączkożercą?" ("Zgłoszenie").

2. W Konkursie biorą udział Zgłoszenia wysłane w okresie od 3 lutego 2018 r. do godziny 14:00 w dniu 7 lutego 2018 r.

3. Spośród Zgłoszeń spełniających wymagania przewidziane Regulaminem Komisja Konkursowa wybiera dwa najciekawsze w ocenie Komisji Konkursowej Zgłoszenia, których autorzy (zwani dalej "Finalistami") uzyskują prawo uczestniczenia w finale Konkursu, z zastrzeżeniem dalszych ustępów 4 - 6.

4. Komisja konkursowa będzie kontaktować się z Finalistami telefonicznie (na numer telefonu podany w Zgłoszeniu) lub mailowo (na adres, z którego wysłano Zgłoszenie) z informacją o uzyskaniu prawa do uczestnictwa w finale Konkursu oraz wytycznymi co do miejsca i terminu odbycia się finału.

5. Aby wziąć udział w finale Finalista musi:

- odebrać telefon, o którym mowa w ust. 4 lub odpisać na maila, o którym mowa w ust. 4 w terminie [do 07.02,  do godziny 15.30]

oraz

- pojawić się o godzinie [8:00] w dniu 8 lutego 2017 r. w studio nagraniowym Stacji Radiowej pod adresem: Warszawa, ul. Czerska 8/10.

6. Jeśli któryś z Finalistów nie odbierze telefonu, o którym mowa w ust. 4 i nie odpowie na maila, w terminie wskazanym w ust. 5, traci prawo udziału w finale, zaś Komisja Konkursowa wybiera kolejne Zgłoszenie, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ust. 3.

7. Laureatem Konkursu zostaje jeden Finalista, który podczas finału Konkursu w studio nagraniowym Stacji Radiowej i w czasie wyznaczonym przez osobę prowadzącą Audycję zje jak najwięcej pączków dostarczonych przez Organizatora ("Laureat").

8. Organizator zastrzega, że osoba prowadząca Audycję może w trakcie finału Konkursu wyznaczyć dodatkowy czas, poza pierwotnie wyznaczonym, na wykonanie zadania wskazanego w ust. 7.

III NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie dla Laureata jest nagroda pieniężna, której wysokość zależy od ilości pączków zjedzonych przez Laureata podczas finału Konkursu. Każdy pączek zjedzony przez Laureata w trakcie pierwszej minuty trwania finału uprawnia Laureata do nagrody w kwocie 50 złotych, zaś każdy pączek zjedzony przez Laureata w trakcie dalszych 20 sekund trwania finału uprawnia Laureata do nagrody w kwocie 100 złotych.

2. W przypadku, gdy wysokość nagrody obliczanej zgodnie z ust. 1 przekroczy kwotę zwolnioną od podatku, nagroda zostanie powiększona o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej wartości podatku dochodowego, jaki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zobowiązany będzie potrącić i odprowadzić na konto właściwego urzędu skarbowego Organizator. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wypłacie.

3. Aby otrzymać nagrodę Laureat jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia finału przesłać na adres e-mail: [karol.rudnicki@zloteprzeboje.pl] dane odbiorcy Nagrod

4. Nagrody nie podlegają wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

5. Nagroda zostanie wysłana na [rachunek bankowy] w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 3 powyżej.

6. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowi Prowadzący Audycję z Konkursem.

V DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE

1. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Zgłaszający wyraża zgodę na utrwalenie jego rozmowy z Komisją Konkursową, także w przypadku, gdy zawierać będzie utwór lub artystyczne wykonanie Zgłaszającego, oraz do eksploatacji utrwalenia tej rozmowy (w tym zawartych w niej utworów lub artystycznych wykonań) w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, utworów, artystycznych wykonań Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania.

4. Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

a.b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

a.c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia, utrwalenia rozmowy, utworu lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 4 powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

7. Finalista Konkursu wyraża zgodę na utrwalenie przebiegu finału Konkursu w formie nagrania audio i wideo eksploatację tego nagrania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

VII REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

3. Komisja Konkursowa wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z uczestnikiem, o którym mowa w punkcie II ust. 4 Regulaminu (5 sygnałów).

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!