Regulamin konkursu 'Skarby wielickiej Kopalni'

"Skarby wielickiej Kopalni"I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    Organizatorem konkursu 'Skarby wielickiej Kopalni', zwanego dalej 'Konkursem', jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: RDR) oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w  dalszej części niniejszego regulaminu (dalej: 'Regulamin') łącznie 'Organizatorami'. Odniesienie w niniejszym Regulaminie do Organizatora oznacza któregokolwiek z Organizatorów, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
2.    Informacje o Konkursie publikowane będą na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl, oraz ogłaszane na antenie stacji radiowych: Złote Przeboje Echo, Złote Przeboje Wanda 92,5 FM, Złote Przeboje C 96,6 FM, Złote Przeboje Karolina 91,2 FM, Złote Przeboje 104,1 FM.
3.    Fundatorem nagród w Konkursie jest KOPALANIA SOLI WIELICZKA - TRASA TURYSTYCZNA SPÓŁKA Z O.O., Z SIEDZIBĄ PRZY UL.DANIŁOWICZA 10, 32-020 WIELICZKA, NIP: 683-148-03-13, KRS: 30908, zwana dalej „Fundatorem”.
4.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.    Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
6.    Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
7.    Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
a)    pracownicy Organizatorów lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa),
b)    osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.
8.    Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od 10 do 21 października 2011 r. (z wyłączeniem weekendu, tj. soboty i niedzieli). Konkurs jest podzielony na 10 edycji. Każda edycja trwa jeden dzień, począwszy od godz. 9:00 do godz. 24:00.
9.    W konkursie mogą wziąć udział jedynie mieszkańcy miast: Krakowa, Katowic, Częstochowy, Opola i Nowego Sącza i ich okolic. Spełnienie warunku, o którym mowa w niniejszym ustępie będzie następowało poprzez weryfikację miejsca zamieszkania wpisanego w dowodzie osobistym uczestnika Konkursu.
10.    Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl, a także w siedzibie Fundatora oraz na stronie www.kopalnia.pl.


II.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1.    Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 10 października 2011 r. od godz. 9.00 do godz. 24:00 do dnia 21 października 2011 r. od godz. 9:00 do godz. 24.00 (z wyłączeniem weekendu, tj. soboty i niedzieli) wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres skarb@zloteprzeboje.pl  wraz z odpowiedzią na pytanie konkursowe, zamieszczone na ww. stronie internetowej w danej edycji Konkursu. (dalej „List”)
2.    Uczestnik zobowiązany jest podać w Liście swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego.
3.    Za czas dotarcia Listu do Organizatora uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów.
4.    Uczestnik może wysłać tylko jeden List.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania Listów,  w tym w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.


III.    NAGRODY


1.    Nagrodami w Konkursie są vouchery uprawniające do zwiedzenia trasy turystycznej Kopalni Soli w Wieliczce (32-020), przy ul. Daniłowicza 10 (każdy voucher zwany jest dalej: „Nagrodą”), zgodnie z zasadami ustalonymi i obowiązującym u Fundatora.
2.    Voucher podlega wymianie na 4 (cztery) bilety na zwiedzanie trasy turystycznej Kopalni Soli „Wieliczka” w kasach Fundatora przy ul. Daniłowicza 10 w Wieliczce. Kasy czynne będą w godzinach otwarcia Kopalni. Wymiany należy dokonywać w dniu planowanej wizyty w Kopalni, albowiem bilety na zwiedzanie ważne są jedynie w dniu ich zakupu. Więcej informacji na temat zwiedzania Kopalni na www.kopalnia.pl.
3.    Nagroda uprawnia do zwiedzenia trasy turystycznej Kopalni Soli „Wieliczka” z przewodnikiem w języku polskim w grupie turystów indywidualnych. Zwiedzanie obejmuje zejście schodami na poziom pierwszy Kopalni, zwiedzanie zabytkowych podziemi na głębokości 64 - 135 metrów, wyjazd windą z poziomu trzeciego na powierzchnię oraz opiekę przewodnicką.
4.    Wartość cennikowa Nagrody to 196 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć złotych) brutto.
5.    W Konkursie zostanie rozdanych 350 Nagród.
6.    W każdej edycji Konkursu zostanie przyznanych 35 Nagród.  Każdy uczestnik ma prawo do otrzymania maksymalnie jednej Nagrody.
7.    Nagroda jest ograniczona terminem ważności, który upływa z dniem 31 marca 2012 roku. Vouchery nie wymienione na bilety w podanym terminie tracą ważność.
8.    Voucher nie jest przeznaczony do sprzedaży i nie można go odstępować innym osobom.


IV.    NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA


1.    Prawo do otrzymania Nagrody uzyska 35 Uczestników Konkursu, którzy jako pierwsi prawidłowo w danej edycji Konkursu podadzą prawidłowe rozwiązanie zagadki zamieszczonej na stronie konkursowej.
2.    Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
3.    O prawie do Nagrody uczestnik Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora telefonicznie, na numer telefonu, podany w Liście. W przypadku braku możliwości nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem Konkursu, pomimo podjęcia trzech prób nawiązania takiego połączenia, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody, a jego uprawnienie przechodzi na kolejnego Uczestnika Konkursu, wyłonionego zgodnie z treścią pkt IV Regulaminu.
4.    Uczestnik Konkursu, który uzyskał prawo do otrzymania Nagrody (dalej: „Zwycięzca Konkursu”), zobowiązany jest do dokonania z Organizatorem ustaleń, co do sposobu, miejsca i terminu odbioru Nagrody. Nagrody można odbierać nie wcześniej niż dnia 24 października i nie później niż 30 listopada 2011 roku. Nagrodę należy odebrać osobiście w jednej z siedzib stacji radiowej, tj.:
a.    KATOWICE: 43-110 Tychy, ul. Towarowa 4,
b.    NOWY SĄCZ: 33-300 Nowy Sącz, ul. Wałowa 6,
c.    OPOLE: 45-062 Opole, ul. Kościuszki ,
d.    CZĘSTOCHOWA: 42-200 Częstochowa, ul. Racławicka 6a,
e.    KRAKÓW: 31-510 Kraków,  ul. Rakowicka 18 a.
5.    Zwycięzca Konkursu ma obowiązek okazania swojego dowodu osobistego przy odbiorze Nagrody. W przypadku, gdy na podstawie informacji ujawnionych w dowodzie osobistym Zwycięzca nie spełnia warunku o którym mowa w pkt. I ust. 9 Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.  
6.    Zwycięzca Konkursu ma obowiązek podania Organizatorowi  swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, z którego nadesłał List, serii i numeru dowodu osobistego oraz adres zamieszkania. Odmowa podania danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, lub odmowa dokonania ustaleń, co do miejsca i terminu odbioru Nagrody, o czym mowa w ust. 4 powyżej, w  terminie do dnia 24 października 2011 r., skutkuje utratą prawa do otrzymania Nagrody.
7.    W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu utracił prawo do Nagrody, prawo do otrzymania Nagrody przysługuje kolejnym uczestnikom Konkursu wyłonionym zgodnie z pkt. IV ust. 1 Regulaminu.
8.    Uczestnik Konkursu może uzyskać prawo tylko do jednej Nagrody. Zgodnie z pkt. II ust. 4, kolejne Listy wysłane przez tego samego Uczestnika Konkursu, nie będą brane pod uwagę.
9.    Uczestnicy Konkursu pozostający w stosunku pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia oraz w linii bocznej do drugiego stopnia mogą uzyskać łącznie prawo tylko do jednej Nagrody, bez względu na liczbę nadesłanych Listów. Przy wyłanianiu kolejnych Zwycięzców Konkursu pomijane będą osoby, pozostające z wcześniejszym Zwycięzcą Konkursu w takim stosunku pokrewieństwa.
10.    Do chwili przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu Fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Przy przekazaniu Nagród, Fundator działa za pośrednictwem Organizatora.


V.    DANE OSOBOWE


1.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i  upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów.
2.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przekazania ich Fundatorowi.
3.    Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
4.    Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).
5.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl oraz www.kopalnia.pl.


VI.    REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1.    Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w  terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2.    Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
3.    Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres poczty elektronicznej, z której wysłany został List, wraz z  dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4.    Organizatorzy w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
5.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
6.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
7.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki przesłania Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.


VII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci Internet powstałych w szczególności z winy operatorów i dostawców sieci internetowej lub Uczestników Konkursu.
2.    Wysyłając List o treści i na adres wskazany w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
3.    Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
4.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!