REGULAMIN: Wygraj choinkę w Radiu Złote Przeboje!

REGULAMIN KONKURSU

 

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    Organizatorem konkursu  zwanego dalej "Konkursem" jest  GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25.019.500,00 zł., zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem"

 

2.    Konkurs emitowany będzie na antenie sieci stacji radiowych nadawanych przez Organizatora i oznaczanych znakiem towarowym „Złote Przeboje”, zwanych w dalszej części Regulaminu "Stacją Radiową".

 

3.    Nagrody w Konkursie fundowane są przez Organizatora.

 

4.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

5.    Konkurs będzie realizowany na antenie w dniach 05 grudnia 2011 -  23 grudnia 2011 z wyłączeniem sobót i niedziel..

 

6. Konkurs będzie składał się z 45 edycji. Każdego dnia odbędą się 3 (trzy) edycje  Konkursu. Pierwsza edycja każdego dnia zostanie przeprowadzona w ramach „Złote Przeboje na Dzień Dobry!” trwającej w godzinach od 06.30 do 09.30 Druga edycja każdego dnia zostanie przeprowadzona w ramach „Radio Złote Przeboje - Muzyka, którą kochasz!” trwającej w godzinach od 09.30 do 13.30 Trzecia edycja każdego dnia zostanie przeprowadzona w ramach „Radio Złote Przeboje - muzyka, którą kochasz!” trwającej w godzinach od 13.30 do 18.00 O rozpoczęciu każdej edycji Konkursu informuje każdorazowo na antenie Stacji Radiowej, prowadzący daną audycję w ramach której odbywa się Konkurs (dalej: "Prowadzący").

 

7.    Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca użytkownikiem telefonu komórkowego lub stacjonarnego oraz z dostępem do konta e-mail. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

8.    Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

9.    Używane w Regulaminie pojęcie "połączenie telefoniczne" oznacza nawiązanie połączenia telefonicznego ze studiem Organizatora.

10.    Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.zloteprzeboje.pl.

 

II.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1.    Celem wzięcia udziału w Konkursie należy po usłyszeniu informacji o rozpoczęciu danej edycji Konkursu, podanej przez Prowadzącego na antenie Stacji Radiowej, wysłać do Prowadzącego e-mail na adres mikolaj@zloteprzeboje.pl, z rozwinięciem zdania „Nie wyobrażam sobie świąt bez ” oraz imieniem, nazwiskiem, miejscem zamieszkania i numerem telefonu (dalej: „Zgłoszenie”). Prowadzący na bieżąco odczytuje Zgłoszenia. W danej edycji Konkursu bierze udział 20.  Zgłoszeń nadesłanych jako pierwsze po informacji Prowadzącego o rozpoczęciu danej edycji konkursu. W przypadku nieosiągnięcia określonej w zdaniu poprzednim liczby Zgłoszeń po dwukrotnym ogłoszeniu przez Prowadzącego o trwaniu edycji Konkursu, Prowadzący ma prawo zakończyć nabór Zgłoszeń i kontynuować procedurę określoną regulaminem.

 

2.    Z zastrzeżeniem treści zdania następnego, Prowadzący wybiera dwa najciekawsze jego zdaniem Zgłoszenia. Autorzy wybranych przez Prowadzącego Zgłoszeń uzyskują prawo do dalszego udziału w Konkursie.

 

3. Finał edycji konkursu rozegrany zostanie zgodnie z ust. 4 i n. poniżej. Warunkiem wzięcia udziału w finale danej edycji Konkursu jest odebranie telefonu. W tym celu Prowadzący oddzwoni do osób, o których mowa w ust. 2 powyżej, na numer, który zostanie podany w zgłoszeniu. Jeżeli osoba ta  nie odbierze telefonu, mimo dwukrotnej próby nawiązania połączenia przez Prowadzącego, traci ona prawo do udziału w dalszej części Konkursu. Prawo do udziału w Konkursie uzyskuje w takim przypadku kolejna osoba, wyłoniona przy zachowaniu zasad, określonych w zdaniu pierwszym ust. 2 powyżej.

 

4.    Osoby, o których mowa w ust. 2 powyżej, z którymi udało się nawiązać połączenie telefoniczne zgodnie z ust. 3 powyżej, w każdym finale danej edycji rywalizują między sobą  odpowiadając na pytania zadawane na antenie Stacji Radiowej przez Prowadzącego.

 

5. Uczestnik, który odpowie prawidłowo na większą liczbę pytań niż jego konkurent, wygrywa i jest powoływany dalej jako „Zwycięzca”. Osoba przegrywająca jest nazywana dalej „Laureatem”.

 

6.    Sporne kwestie w szczególności, w zakresie prawidłowości udzielanych odpowiedzi na antenie Stacji Radiowej, rozstrzyga Prowadzący.

 

7. Decyzje Prowadzącego, zarówno w zakresie wyboru Zgłoszeń, jak i odpowiedzi na pytania zgodnie z ust. 4 i 5 powyżej, są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom.

8.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność połączenia telefonicznego, a w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych oraz za awarie w czasie trwania Konkursu na antenie Stacji Radiowej.

 

III.    NAGRODY

1.    Nagrodami w Konkursie (dalej łącznie: „Nagrody”) są:
- Zestawy składające się z choinki oraz gadżetów promocyjnych Organizatora, o wartości 200 złotych każdy, dalej zwane łącznie „Nagrodą Główną”.
- płyty kompaktowe, o wartości 70 złotych każda, dalej zwana „Nagrodą Pocieszenia”.

 

2.    W Konkursie zostanie rozdanych 45 Nagród Głównych i 45 Nagród Pocieszenia. Nagroda Główna zostanie przyznana Zwycięzcy każdej edycji Konkursu. Nagroda Pocieszenia zostanie przyznana Laureatowi każdej edycji Konkursu. W każdej edycji Konkursu zostanie rozdana jedna Nagroda Główna i jedna Nagroda Pocieszenia. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania maksymalnie jednej Nagrody.

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.

 

4.    Zwycięzca lub Laureat ma obowiązek podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres, a także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

5.    Zwycięzca lub Laureat, który otrzymał prawo do Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora, na numer telefonu, który nadesłano w Zgłoszeniu, o sposobie, miejscu i terminie odbioru Nagrody.

 

6.   Jeśli wartość Nagrody przekroczy wartość 760 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych), Przed wydaniem Nagrody Organizator pobierze od osoby będącej Zwycięzcą lub Laureatem Konkursu, 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wartości łącznej nagrody, stosownie do treści obowiązujących przepisów podatkowych.

 

7.    Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę lub Laureata danych wyliczonych w ust. 4 powyżej, nie stawienie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, celem odbioru Nagrody, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

 

8.    Z zastrzeżeniem treści ust. 2 powyżej, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

 

9. Organizator nie  gwarantuje dostarczenia Nagrody Głównej w terminie do dnia 24 grudnia 2011r.


V.    DANE OSOBOWE

 

1.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

 

2.    Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

 

3.    Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

 

VI.    PRAWA AUTORSKIE

 

1.    Uczestnik Konkursu udostępniając Organizatorowi Zgłoszenie oraz treść swojej rozmowy z osobą prowadzącą Konkurs i wszelkie pozostałe rejestrowane rozmowy, upoważnia Organizatora do wykorzystywania ich w wybrany przez Organizatora sposób, w szczególności do  emisji na antenie Stacji Radiowej.

 

2.    Jeżeli treść Zgłoszenia lub rozmowy Uczestnika Konkursu będzie miała cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą jej rejestracji udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z niej, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych w chwili nabycia polach eksploatacji, w szczególności:

 

a)    utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

 

b)    wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

 

c)    publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 

3.    Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

 

4.    Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 2 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

 

5.    Zwycięzcy Konkursu udzielają Organizatorowi prawa do wykorzystania ich wizerunku (głosu) utrwalonego w czasie rejestrowanej rozmowy telefonicznej oraz ich wizerunku utrwalonego w czasie odbioru Nagrody, a także opublikowania imienia i nazwiska Zwycięzcy Konkursu, w związku z uzyskaniem prawa do Nagrody.

 

VII.    REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

 

2.    Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

 

3.    Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres numer telefonu, z którego nawiązano połączenie telefoniczne , wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

 

4.    Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

 

5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

 

6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

 

7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nawiązanie połączenia telefonicznego  przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.


 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo Uczestników Konkursu.

 

2.    Organizator ma prawo zdecydować o nie kontynuowaniu rozmowy z uczestnikami konkursu, którzy jako pierwsi zostali wybrani przez Prowadzącego Konkurs, z powodu złej jakości połączenia. Jeżeli nie uda się w kolejnej próbie połączenia z tymi osobami nawiązać połączenia zadowalającej jakości, Organizator - decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do uczestnictwa w konkursie takim osobom. W takim przypadku prawo do udziału w Konkursie uzyskuje kolejny Uczestnik, wyłoniony przy zachowaniu zasad, określonych w zdaniu pierwszym ust. 2 pkt. 2 Regulaminu.

 

3.    Inicjując połączenie telefoniczne zgodnie z  pkt II Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

 

4.    Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

 

5.    Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu.

 

6.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!