"Z這ta Zabawa z Radiem Z這te Przeboje" [regulamin]

REGULAMIN KONKURSU


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE1.    Organizatorem konkursu "Z這ta Zabawa z Radiem Z這te Przeboje" zwanego dalej "Konkursem", jest Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorców prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 778-13-36-973, zwana w dalszej cz窷ci Regulaminu "Organizatorem".

2.    Konkurs przeprowadzany jest na stronie internetowej pod adresem facebook.com/zloteprzeboje, zwanej w  dalszej cz窷ci Regulaminu "stron internetow".

3.    Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

4.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.    Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.    Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.

7.    Konkurs trwa od 28 grudnia 2011 roku do 1 stycznia 2012 roku.

7a. Dzienne wyniki konkursu, podawane b璠 dnia nast瘼nego do godziny 18:00.

7b. Zwyci瞛ca nagrody gównej konkursu, zostanie og這szony 2 stycznia 2012 roku.

8.    Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej o której mowa w punkcie 2.


 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Celem wzi璚ia udzia逝 w Konkursie nale篡 zosta fanem (tj. klikn望 przycisk "Lubi to") profilu Radio Z這te Przeboje (dalej: "Profil") na portalu Facebook oraz za pomoc aplikacji konkursowej udost瘼nionej przez stron internetow facebook.com/zloteprzeboje w okresie trwania Konkursu odpowiedzie na zadane w aplikacji pytanie konkursowe. Jeden uczestnik, mo瞠 zamie軼i tylko jedn odpowied w czasie edycji konkursu.

2. Uczestnik musi odpowiedzie na pytanie  za pomoc aplikacji konkursowej umieszczonej na stronie internetowej konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za skuteczno嗆 przes豉nia odpowiedzi, w szczególno軼i za wszelkie awarie sieci przesy這wych.

 

III. NAGRODY

1. W konkursie, codziennie zostan przyznane 3 nagrody w postaci albumów "Just Sing" dla najciekawszych odpowiedzi na zadane w konkursie pytanie dnia oraz nagroda gówna ca貫j edycji konkursu w postaci XII tomów Kolekcji Radia Z這te Przeboje.


2. W ca貫j edycji Konkursu zostanie przyznanych 陰cznie 15 nagród i jedna nagroda gówna.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inn, w szczególno軼i na nagrod pieni篹n w wysoko軼i warto軼i Nagrody wskazanej powy瞠j, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezale積ych, przyznanie Nagrody nie b璠zie mo磧iwe.

 

IV.NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Organizator powierza zadanie wy這nienia zwyci瞛ców dnia Komisji Konkursowej. Zwyci瞛c  zostaje osoba, która w czasie trwania edycji Konkursu, zamie軼i najciekawsz, zdaniem Komisji Konkursowej, odpowied na zadane w konkursie pytanie.

2. Zwyci瞛cy Konkursu, zostan poinformowani o przyznaniu Nagród na Profilu oraz mailowo przez Organizatora. W odpowiedzi zwrotnej Zwyci瞛ca Konkursu zobowi您any jest poda Organizatorowi swoje dane osobowe t.j. imi i nazwisko, a tak瞠 adres i numer telefonu oraz, je郵i powszechnie obowi您uj帷e przepisy prawa nakazuj pobranie podatku od Nagrody, dane niezb璠ne do odprowadzenia podatku od Nagrody.

3. Odbiór Nagród zostanie ustalony przez Organizatora i Zwyci瞛c Konkursu, odbiór zostanie udokumentowany poprzez podpisanie potwierdzenia odbioru przesy趾i.

4. Wskutek odmowy podania przez Zwyci瞛c Konkursu danych wyliczonych w ust. 3  powy瞠j lub te nieodebrania Nagrody przes豉nej na adres zgodnie z ust. 3 powy瞠j, bez wzgl璠u na przyczyny nieodebrania, Zwyci瞛ca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

5. Z zastrze瞠niem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegaj wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególno軼i ekwiwalent pieni篹ny.

6. Nagrody do czasu ich wydania Zwyci瞛cy Konkursu stanowi w豉sno嗆 Organizatora.


 

V. DANE OSOBOWE

1.    Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, w tym w szczególno軼i dane zgromadzone na portalu Facebook, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów.

 

2.    Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizatorów do przekazania ich Fundatorowi.

 

3.    Uczestnikom Konkursu przys逝guje prawo wgl康u do swoich danych osobowych, prawo poprawy tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo 膨dania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

 

4.    Organizatorzy informuj, i podane dane osobowe b璠 przetwarzane zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

 

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1.Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczególno軼i przyznawania Nagród, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie do 14 dni od daty zako鎍zenia Konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.Za dat wniesienia reklamacji uwa瘸 si dat jej dotarcia na adres Organizatora.

3.Reklamacja powinna zawiera imi i nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 nazw konta , z którego zosta這 wys豉ne zg這szenie do Konkursu wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na powód reklamacji.

4.Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia osób trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego Uczestników.

6.Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

 

VII. POSTANOWIENIA KO哸OWE

1.Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim Uczestnika Konkursu, w szczególno軼i odmówi mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!