Muzyka Mojego 砰cia [regulamin]

31.12.2011 19:00
REGULAMIN KONKURSU
Radio Z這te Przeboje - Muzyka mojego 篡cia!I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    Organizatorem konkursu  Radio Z這te Przeboje - Muzyka mojego 篡cia! zwanego dalej "Konkursem" jest  GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorców prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, kapita zak豉dowy 25.019.500,00 z., zwana w dalszej cz窷ci Regulaminu "Organizatorem"

 

2.    Konkurs emitowany b璠zie na antenie sieci stacji radiowych nadawanych przez Organizatora i oznaczanych znakiem towarowym "Z這te Przeboje", zwanych w dalszej cz窷ci Regulaminu "Stacj Radiow".

 

3.    Nagrody w Konkursie fundowane s przez Organizatora.

 

4.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

5.    Konkurs b璠zie realizowany na antenie w dniach 02 stycznia 2012 -  27 stycznia 2012 z wy陰czeniem sobót i niedziel.

 

6. Konkurs b璠zie sk豉da si z minimalnie 20 edycji, a maksymalnie 60 edycji. Ka盥ego dnia odb璠 si minimum 1 (jedna), a maksymalnie 3 (trzy) edycje  Konkursu - informacje o liczbie edycji Konkursu danego dnia b璠zie emitowana na antenie Stacji Radiowej. O rozpocz璚iu ka盥ej edycji Konkursu informuje ka盥orazowo na antenie Stacji Radiowej, prowadz帷y dan audycj w ramach której odbywa si Konkurs (dalej: "Prowadz帷y").

 

7.    Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna, b璠帷a u篡tkownikiem telefonu komórkowego lub stacjonarnego. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

 

8.    Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.

 

9.    U篡wane w Regulaminie poj璚ie "po陰czenie telefoniczne" oznacza nawi您anie po陰czenia telefonicznego ze studiem Organizatora.

10.    Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.zloteprzeboje.pl.

 

II.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1.    Celem wzi璚ia udzia逝 w Konkursie nale篡 po us造szeniu informacji o rozpocz璚iu danej edycji Konkursu, podanej przez Prowadz帷ego na antenie Stacji Radiowej, zadzwoni do studia na podany na antenie numer telefonu 022 4444000 (dalej: "Zg這szenie"), z rozwini璚iem zdania "Muzyka Mojego 砰cia to dla mnie..." oraz imieniem, nazwiskiem, miejscem zamieszkania i numerem telefonu oraz deklaracj kategorii uczestnika Konkursu jakim s逝chacz chce zosta, tj. uczestnik podpowiadaj帷y lub uczestnik zgaduj帷y. W przypadku uczestnika podpowiadaj帷ego, uczestnik podaje dodatkowo 12 (dwunastu) artystów wykonawców wybranych  dowolnie przez uczestnika, których imiona i nazwiska lub  pseudonimy b璠 stanowi prawid這w odpowied w finale Konkursu. Prowadz帷y na bie膨co odbiera Zg這szenia. W danej edycji Konkursu bierze udzia 10 Zg這sze uczestników podpowiadaj帷ych oraz 10 Zg這sze uczestników zgaduj帷ych którzy jako pierwsi po informacji Prowadz帷ego o rozpocz璚iu danej edycji Konkursu dodzwonili si na numer telefonu wskazany powy瞠j. W przypadku nieosi庵ni璚ia okre郵onej w zdaniu poprzednim liczby Zg這sze po dwukrotnym og這szeniu przez Prowadz帷ego o trwaniu edycji Konkursu, Prowadz帷y ma prawo zako鎍zy nabór Zg這sze i kontynuowa procedur okre郵on Regulaminem.

 

2.    Z zastrze瞠niem tre軼i zdania nast瘼nego, Prowadz帷y wybiera dwa najciekawsze i najbardziej oryginalne jego zdaniem Zg這szenia (po jednym Zg這szeniu z ka盥ej kategorii uczestników), cytuj帷 Zg這szenia na antenie Stacji Radiowej. Autorzy wybranych przez Prowadz帷ego Zg這sze uzyskuj prawo do dalszego udzia逝 w Konkursie.

 

3. Fina edycji konkursu rozegrany zostaje zgodnie z ust. 4 i n. poni瞠j. Warunkiem wzi璚ia udzia逝 w finale danej edycji Konkursu jest odebranie telefonu. W tym celu Prowadz帷y oddzwoni do osób, o których mowa w ust. 2 powy瞠j, na numer, który zostanie podany w zg這szeniu. Je瞠li osoba wybrany uczestnik  nie odbierze telefonu, mimo dwukrotnej próby nawi您ania po陰czenia przez Prowadz帷ego, traci on prawo do udzia逝 w dalszej cz窷ci Konkursu. Prawo do udzia逝 w Konkursie uzyskuje w takim przypadku kolejna osoba, wy這niona przy zachowaniu zasad, okre郵onych w zdaniu pierwszym ust. 2 powy瞠j.

 

4.    Osoby, o których mowa w ust. 2 powy瞠j, z którymi uda這 si nawi您a po陰czenie telefoniczne zgodnie z ust. 3 powy瞠j, bior udzia w finale danej edycji. Uczestnik zgaduj帷y odgaduje imiona i nazwiska lub pseudonimy artystów wskazanych w Zg這szeniu uczestnika podpowiadaj帷ego na podstawie podpowiedzi wypowiadanych na antenie przez uczestnika podpowiadaj帷ego. Podpowiedzi mo積a dokonywa w dowolny sposób, jednak nie wolno uczestnikowi podpowiadaj帷emu wypowiedzie imiona, nazwiska ani pseudonimu artystów ani ich cz窷ci, gdy powoduje to niezaliczenie danej odpowiedzi i utrat prawa do nagrody za t odpowied.

 

5. W ka盥ej edycji konkursu ka盥y uczestnik wygrywa liczb nagród, odpowiadaj帷 liczbie odgadni皻ych przez uczestnika zgaduj帷ego imion i nazwisk lub pseudonimów artystów wykonawców w czasie przewidzianym na fina ka盥ej edycji Konkursu w wymiarze 60 sekund. Prowadz帷y informuje o rozpocz璚iu mierzenia czasu i o up造wie czasu przewidzianego na fina danej edycji Konkursu. Uczestnicy danej edycji Konkursu s dalej powo造wani jako "Zwyci瞛cy Konkursu".

 

6.    Sporne kwestie w szczególno軼i, w zakresie prawid這wo軼i udzielanych odpowiedzi na antenie Stacji Radiowej, rozstrzyga Prowadz帷y.

 

7. Decyzje Prowadz帷ego, zarówno w zakresie wyboru Zg這sze, jak i odpowiedzi na pytania zgodnie z ust. 4 i 5 powy瞠j, s ostateczne i nie podlegaj 瘸dnym odwo豉niom.

8.    Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za skuteczno嗆 po陰czenia telefonicznego, a w szczególno軼i za wszelkie awarie sieci przesy這wych oraz za awarie w czasie trwania Konkursu na antenie Stacji Radiowej.

 

III.    NAGRODY

 

1.    Nagrodami w Konkursie (dalej 陰cznie: "Nagrody") s p造ty cd/audio w liczbie równej liczbie prawid這wych odpowiedzi udzielonych przez uczestnika zgaduj帷ego w danej edycji Konkursu, wybrane przez  ka盥ego ze Zwyci瞛ców Konkursu z serwisów www.merlin.pl oraz www.empik.com, pod warunkiem 瞠 p造ty cd/audio dost瘼ne s w wy瞠j wymienionych sklepach internetowych w czasie trwania konkursu.

 

2. Warto嗆 Nagród wybranych przez ka盥ego Zwyci瞛c Konkursu zgodnie z ust. 1 powy瞠j, musi by ni窺za od nast瘼uj帷ych kwot maksymalnych, przy czym Zwyci瞛ca Konkursu mo瞠 wybra mniejsz liczb p造t o 陰cznej warto軼i nieprzekraczaj帷ej wskazanej poni瞠j kwoty:

-    wygrane 1 lub 2 p造ty - do 80z

-    wygrane 3 lub 4 p造ty - do 150 z

-    wygrane 5 lub 6 p造t - do 200z

-    wygrane 7 lub 8 p造t - do 250z

-    wygrane 9 lub 10 p造t - do 300z

-    powy瞠j 11 p造t - nie wi璚ej ni 350z

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inn, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezale積ych, przyznanie takiej Nagrody nie b璠zie mo磧iwe.

 

4.  Zwyci瞛ca Konkursu ma obowi您ek poda Organizatorowi swoje imi i nazwisko, adres, a tak瞠 wszelkie inne dane niezb璠ne Organizatorowi w celu wykonania obowi您ków okre郵onych w Regulaminie lub wynikaj帷ych z powszechnie obowi您uj帷ych przepisów prawa.

 

5.    Zwyci瞛ca Konkursu, który otrzyma prawo do Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora, na numer telefonu, który nades豉no w Zg這szeniu, o sposobie, miejscu i terminie odbioru Nagrody. Zwyci瞛ca Konkursu jest zobowi您any do dokonania ustale co do wybranych Nagród poczt elektroniczn na adres podany przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o wygranej w Konkursie . Nagrody zostan dostarczone do 3 miesi璚y po potwierdzeniu z Zwyci瞛ca Konkursu tytuów wygranych p造t.

 

6.   Je郵i warto嗆 Nagrody przekroczy warto嗆 760 z (s這wnie: siedemset sze嗆dziesi徠 z這tych), Przed wydaniem Nagrody Organizator pobierze od osoby b璠帷ej Zwyci瞛c Konkursu, 10% zrycza速owany podatek dochodowy od warto軼i 陰cznej nagrody, stosownie do tre軼i obowi您uj帷ych przepisów podatkowych.

 

7.    Wskutek odmowy podania przez Zwyci瞛c Konkursu danych wyliczonych w ust. 5 powy瞠j, nie stawienie si w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, celem odbioru Nagrody, Zwyci瞛ca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

 

8.    Z zastrze瞠niem tre軼i ust. 3 powy瞠j, Nagrody nie podlegaj wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególno軼i ekwiwalent pieni篹ny.

 

V.    DANE OSOBOWE

 

1.    Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

 

2.    Uczestnikom Konkursu przys逝guje prawo wgl康u do swoich danych osobowych, prawo poprawy tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo 膨dania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

 

3.    Organizator informuje, i podane dane osobowe b璠 przetwarzane zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

 

VI.    PRAWA AUTORSKIE

 

1.    Uczestnik Konkursu udost瘼niaj帷 Organizatorowi Zg這szenie oraz tre嗆 swojej rozmowy z osob prowadz帷 Konkurs i wszelkie pozosta貫 rejestrowane rozmowy, upowa積ia Organizatora do wykorzystywania ich w wybrany przez Organizatora sposób, w szczególno軼i do  emisji na antenie Stacji Radiowej.

 

2.    Je瞠li tre嗆 Zg這szenia lub rozmowy Uczestnika Konkursu b璠zie mia豉 cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwil jej rejestracji udziela Organizatorowi nieodp豉tnej licencji do korzystania z niej, bez ogranicze co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych w chwili nabycia polach eksploatacji, w szczególno軼i:

a)    utrwalanie i zwielokrotnianie technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego i technik cyfrow,

b)    wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy,

c)    publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki sposób, aby ka盥y móg mie do niego dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 

3.    Organizator ma prawo upowa積ienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 2 powy瞠j.

 

4.    Organizator z chwil uzyskania licencji, o której mowa w ust. 2 powy瞠j, nabywa prawo do wykonywania praw zale積ych.

 

5.    Zwyci瞛cy Konkursu udzielaj Organizatorowi prawa do wykorzystania ich wizerunku (g這su) utrwalonego w czasie rejestrowanej rozmowy telefonicznej oraz ich wizerunku utrwalonego w czasie odbioru Nagrody, a tak瞠 opublikowania imienia i nazwiska Zwyci瞛cy Konkursu, w zwi您ku z uzyskaniem prawa do Nagrody.

 

VII.    REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

 

1.    Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczególno軼i przyznawania Nagród, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie 30 dni od dnia zako鎍zenia Konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

 

2.    Za dat wniesienia reklamacji uwa瘸 si dat jej dotarcia na adres Organizatora.

 

3.    Reklamacja powinna zawiera imi i nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 adres numer telefonu, z którego nawi您ano po陰czenie telefoniczne , wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na powód reklamacji.

 

4.    Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.

 

5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia osób trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego Uczestników.

 

6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

 

7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za nawi您anie po陰czenia telefonicznego  przez osob nieuprawnion i wynik貫 st康 skutki.

 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zako鎍zenia konkursu przed terminem.

 

VII. POSTANOWIENIA KO哸OWE

 

1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci telefonicznych powsta造ch w szczególno軼i z winy operatorów albo Uczestników Konkursu.

 

2.    Organizator ma prawo zdecydowa o nie kontynuowaniu rozmowy z uczestnikami konkursu, którzy jako pierwsi zostali wybrani przez Prowadz帷ego Konkurs, z powodu z貫j jako軼i po陰czenia. Je瞠li nie uda si w kolejnej próbie po陰czenia z tymi osobami nawi您a po陰czenia zadowalaj帷ej jako軼i, Organizator - decyzj Komisji Konkursowej mo瞠 odmówi prawa do uczestnictwa w konkursie takim osobom. W takim przypadku prawo do udzia逝 w Konkursie uzyskuje kolejny Uczestnik, wy這niony przy zachowaniu zasad, okre郵onych w zdaniu pierwszym ust. 2 pkt. 2 Regulaminu.

 

3.    Inicjuj帷 po陰czenie telefoniczne zgodnie z  pkt II Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, 瞠 wyra瘸 zgod na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporz康kowuje si jego postanowieniom.

 

4.    Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim Uczestnika Konkursu, w szczególno軼i odmówi mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.

 

5.    Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu.

 

6.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wi璚ej o:

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!