Muzyka Mojego 砰cia w Radiu Z這te Przeboje

REGULAMIN KONKURSU
"Muzyka Mojego 砰cia w Radiu Z這te Przeboje"

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Organizatorem konkursu ”Muzyka Mojego 砰cia w Radiu Z這te Przeboje”, zwanego dalej „Konkursem”, jest GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorców prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, kapita zak豉dowy 25.019.500,00 z., zwana w dalszej cz窷ci Regulaminu „Organizatorem”.
2. Nagrody w Konkursie fundowane s przez Organizatora.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs b璠zie realizowany w terminie od 30 stycznia 2012r. do 3 lutego2012 r.,  Ka盥ego dnia zostanie rozegrana 1 (jedna) edycja (dalej „edycja”). Ka盥ego dnia edycji (od poniedzia趾u do pi徠ku) zostan rozegrane 3 (trzy) tury Konkursu (dalej 陰cznie: „tury” lub osobno „tura”). O rozpocz璚iu ka盥ej tury Konkursu informuje ka盥orazowo na antenie Stacji Radiowej, prowadz帷y Konkurs, o którym mowa w pkt. IV Regulaminu (dalej: „Prowadz帷y).
5. Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna, b璠帷a u篡tkownikiem telefonu komórkowego lub stacjonarnego. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
6. Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze. Uczestnikiem kolejnej edycji Konkursu nie mo瞠 by ponadto osoba, której przyznano prawo do Nagrody Dnia, o której mowa w pkt. III ust. 1 lit a Regulaminu.
7. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.zloteprzeboje.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Celem wzi璚ia udzia逝 w Konkursie nale篡 w dniach od 30 stycznia 2012 r. do 3 lutego 2012 r., s逝cha Stacji Radiowej i po us造szeniu informacji Prowadz帷ego o rozpocz璚iu danej tury Konkursu,  zadzwoni pod numer 0-22 444 40 00, , dalej „Zg這szenie”. Koszt po陰czenia wg stawek operatora.
2. Z zastrze瞠niem tre軼i zdania nast瘼nego, osoba, która po informacji Prowadz帷ego o rozpocz璚iu danej tury Konkursu, jako pierwsza dodzwoni si pod numer podany w pkt. II ust. 1 , uzyskuje prawo do dalszego udzia逝 w Konkursie. W ka盥ej edycji Konkursu prawo do dalszego udzia逝 w Konkursie uzyskuj 2 (dwie) osoby, które jako pierwsze, w pierwszej turze, nades豉造 Zg這szenie.
3. Kolejny etap Konkursu rozegrany zostanie na antenie Stacji Radiowej, zgodnie z ust. 4 i n. poni瞠j. W tym celu Prowadz帷y oddzwoni do osób, o których mowa w ust. 2 powy瞠j, na numer z którego nades豉no Zg這szenie. Je瞠li osoba ta  nie odbierze telefonu, mimo dwukrotnej próby nawi您ania po陰czenia przez Prowadz帷ego, traci ona prawo do udzia逝 w dalszej cz窷ci Konkursu. Prawo do udzia逝 w Konkursie uzyskuje w takim przypadku kolejna osoba, wy這niona przy zachowaniu zasad, okre郵onych w zdaniu pierwszym ust. 2 powy瞠j.
4. Osoby, o których mowa w ust. 2 powy瞠j, z którymi uda這 si nawi您a po陰czenie telefoniczne zgodnie z ust. 3 powy瞠j, w ka盥ej turze rywalizuj mi璠zy sob  odpowiadaj帷 na pytania zadawane na antenie Stacji Radiowej przez Prowadz帷ego.  
5. Ka盥y z Uczestników Konkursu rywalizuj帷y na antenie Stacji Radiowej, ma 5 sekund na odpowied na zadane pytanie. Brak udzielenia odpowiedzi w ci庵u 5 sekund, równoznaczny jest z b喚dnym podaniem odpowiedzi.
6. Uczestnik, który odpowie prawid這wo na wi瘯sz liczb pyta ni jego konkurent, przechodzi do kolejnej tury Konkursu. I tak, zwyci瞛ca pierwszej tury przechodzi do drugiej tury, w której zmierzy si z osob, która w drugiej turze pierwsza, zgodnie z Regulaminem, wys豉豉 Zg這szenie. Natomiast zwyci瞛ca drugiej tury przechodzi do trzeciej tury, w której zmierzy si z osob, która w trzeciej turze jako pierwsza, zgodnie z Regulaminem, dodzwoni豉 si do studia.
7. Z zastrze瞠niem tre軼i zdania nast瘼nego, zwyci瞛ca ka盥ej 3 (trzeciej) tury rozgrywanej danego dnia edycji (zwany dalej: „Zwyci瞛c Dnia”), uzyskuje, zgodnie z tre軼i pkt. III ust. 1 lit. a Regulaminu, prawo do Nagrody Dnia.
8. Sporne kwestie w szczególno軼i, w zakresie prawid這wo軼i udzielanych odpowiedzi w czasie rozgrywki na antenie Stacji Radiowej, wynik貫 mi璠zy Uczestnikami Konkursu,  rozstrzyga Prowadz帷y, zgodnie z pkt IV Regulaminu..
9. Uczestnikom Konkursu, o których mowa w ust. 2 powy瞠j, którzy odpadli z dalszej rywalizacji w Konkursie i nie otrzymali prawa do Nagrody Dnia, przys逝guje prawo do Nagrody Pocieszenia, o której mowa w pkt. III ust. 1 lit. b Regulaminu.
10. Za czas dotarcia Zg這szenia do Organizatora uwa瘸 si moment w którym prowadz帷y odbierze telefon w studiu..
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za skuteczno嗆 po陰czenia, w szczególno軼i za wszelkie awarie sieci przesy這wych oraz za awarie w czasie trwania Konkursu na antenie Stacji Radiowej.

III. NAGRODY
1. Nagrod w ka盥ej edycji Konkursu jest:
a) telefon komórkowy, stanowi帷y "Nagrod Dnia" dla zwyci瞛ców trzeciej tury danej edycji Konkursu;
- dnia 30.01 - Samsung Avila, o warto軼i 539 z brutto,
- dnia 31.01 - LG Black Swift, o warto軼i 739 z brutto,
b) zestaw Karaoke For Fun, o warto軼i xxx z, dalej "Nagroda Pocieszenia",
przy czym Nagroda Dnia oraz Nagroda Pocieszenia, zwane s dalej 陰cznie „Nagrodami”, osobno za „Nagrod”, a Uczestnicy Konkursu, którym przys逝guje prawo do Nagrody, zwani s dalej 陰cznie „Zwyci瞛cami”, osobno za „Zwyci瞛c”.
2. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania w ramach Konkursu jednej Nagrody Dnia lub jednej  Nagrody Pocieszenia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inn, w szczególno軼i na nagrod pieni篹n w wysoko軼i warto軼i danej Nagrody wskazanej powy瞠j, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezale積ych, przyznanie takiej Nagrody nie b璠zie mo磧iwe.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1. Organizator powierza realizacj danej tury Konkursu prowadz帷emu w tym czasie program na antenie Stacji Radiowej, który jednocze郾ie czuwa nad prawid這wo軼i przebiegu Konkursu i zwany jest dalej tak瞠 „Komisj Konkursow”.
2. Decyzje Komisji Konkursowej s ostateczne i nie podlegaj jakimkolwiek odwo豉niom.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
2. Uczestnikom Konkursu przys逝guje prawo wgl康u do swoich danych osobowych, prawo poprawy tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo 膨dania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
3. Organizator informuje, i podane dane osobowe b璠 przetwarzane zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).


VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu udost瘼niaj帷 Organizatorowi tre嗆 swojej rozmowy z osob prowadz帷 i wszelkie pozosta貫 rejestrowane rozmowy, upowa積ia Organizatora do wykorzystywania ich w wybrany przez Organizatora sposób, w szczególno軼i do nazwania emisji na antenie Stacji Radiowej.
2. Je瞠li tre嗆 rozmowy Uczestnika Konkursu b璠zie mia豉 cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwil jej rejestracji udziela Organizatorowi nieodp豉tnej licencji do korzystania z niej, bez ogranicze co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych w chwili nabycia polach eksploatacji, w szczególno軼i:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego i technik cyfrow,
b) wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy,
c) publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki sposób, aby ka盥y móg mie do niego dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
3. Organizator ma prawo upowa積ienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 2 powy瞠j.
4. Organizator z chwil uzyskania licencji, o której mowa w ust. 2 powy瞠j, nabywa prawo do wykonywania praw zale積ych.
5. Zwyci瞛cy Konkursu udzielaj Organizatorowi prawa do wykorzystania ich wizerunku utrwalonego w czasie odbioru Nagrody, a tak瞠 opublikowania imienia i nazwiska Zwyci瞛cy Konkursu, w zwi您ku z uzyskaniem prawa do Nagrody.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczególno軼i przyznawania Nagród, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie 30 dni od dnia zako鎍zenia Konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Za dat wniesienia reklamacji uwa瘸 si dat jej dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawiera imi i nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 adres numer telefonu, z którego zosta這 wykonane po陰czenie, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia osób trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KO哸OWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci telefonicznych powsta造ch w szczególno軼i z winy operatorów albo Uczestników Konkursu.
2. Organizator ma prawo zdecydowa o nie kontynuowaniu rozmowy z uczestnikiem konkursu, który jako pierwszy dodzwoni si do studia, z powodu z貫j jako軼i po陰czenia. Je瞠li nie uda si w kolejnej próbie po陰czenia z t osob nawi您a po陰czenia zadowalaj帷ej jako軼i, Organizator - decyzj Komisji Konkursowej mo瞠 odmówi prawa do uczestnictwa w konkursie takiej osobie. W takim przypadku prawo do udzia逝 w Konkursie uzyskuje kolejny Uczestnik, wy這niony przy zachowaniu zasad, okre郵onych w zdaniu pierwszym ust. 2 pkt. 2 Regulaminu.
3. Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim Uczestnika Konkursu, w szczególno軼i odmówi mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!