Koncert Eltona Johna- wygrywaj bilety!

06.06.2012 17:49
PRESTIŻOWE GWIAZDY ZŁOTE PRZEBOJE!

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Organizatorem konkursu ”Prestiżowe Gwiazdy Złote Przeboje”, zwanego dalej „Konkursem”, jest GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25.019.500,00 zł., zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
2. Nagrody w Konkursie fundowane są przez Organizatora.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie emitowany na antenie sieci stacji radiowych nadawanych przez Organizatora i oznaczanych znakiem towarowym "Złote Przeboje", zwanych w dalszej części Regulaminu "Stacją Radiową".
4. Konkurs będzie realizowany w terminie od 11 czerwca 2012r. do 15 czerwca 2012r.,  Każdego dnia zostanie rozegrana 1 (jedna) edycja (dalej „edycja”). Każdego dnia edycji (od poniedziałku do piątku) zostaną rozegrane 3 (trzy) tury Konkursu (dalej łącznie: „tury” lub osobno „tura”). O rozpoczęciu każdej tury Konkursu informuje każdorazowo na antenie Stacji Radiowej, prowadzący Konkurs, o którym mowa w pkt. IV Regulaminu (dalej: „Prowadzący).
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca użytkownikiem telefonu komórkowego lub stacjonarnego. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe. Uczestnikiem kolejnej edycji Konkursu nie może być ponadto osoba, której przyznano prawo do Nagrody Dnia, o której mowa w pkt. III ust. 1 lit a Regulaminu.
7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.zloteprzeboje.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 11 czerwca 2012 r. do15 czerwca 2012 r., słuchać Stacji Radiowej i po usłyszeniu informacji Prowadzącego o rozpoczęciu danej tury Konkursu,  zadzwonić pod numer 0-22 444 40 00, dalej „Zgłoszenie”. Koszt połączenia wg stawek operatora.
2. Z zastrzeżeniem treści zdania następnego, osoba, która po informacji Prowadzącego o rozpoczęciu danej tury Konkursu, jako pierwsza dodzwoni się pod numer podany w pkt. II ust. 1 , uzyskuje prawo do udziału w Konkursie. W każdej edycji Konkursu prawo do udziału w pierwszej turze danej edycji Konkursu uzyskują 2 (dwie) osoby, które jako pierwsze, w pierwszej turze, nadesłały Zgłoszenie.  
3. Prawo do udziału w kolejnych turach danej edycji Konkursu uzyskuje jedna osoba, która jako pierwsza w danej turze po informacji prowadzącego dodzwoni się pod numer podany w pkt. II ust. 1.4. Osoby, o których mowa w ust. 2 powyżej, , w każdej turze rywalizują między sobą  odpowiadając na pytania zadawane na antenie Stacji Radiowej przez Prowadzącego.  Uczestnicy danej tury otrzymują jednakową liczbę pytań. Tura trwa do pierwszej złej odpowiedzi. W przypadku gdy obaj uczestnicy odpowiedzą błędnie, gra toczy się dalej.
5. Każdy z Uczestników Konkursu rywalizujący na antenie Stacji Radiowej, ma 5 sekund na odpowiedź na zadane pytanie. Brak udzielenia odpowiedzi w ciągu 5 sekund, równoznaczny jest z błędnym podaniem odpowiedzi.
6. Uczestnik, który odpowie prawidłowo na większą liczbę pytań niż jego konkurent, przechodzi do kolejnej tury Konkursu. W kolejnej turze bierze udział zwycięzca poprzedniej tury i osoba która zgłosiła się zgodnie z ust. 3 powyżej. Osoba która zgłosiła się zgodnie z ust. 3 powyżej, odpowiada jako pierwsza.
7. Z zastrzeżeniem treści zdania następnego, zwycięzca każdej 3 (trzeciej) tury rozgrywanej danego dnia edycji (zwany dalej: „Zwycięzcą Dnia”), uzyskuje, zgodnie z treścią pkt. III ust. 1 lit. a Regulaminu, prawo do Nagrody Dnia.
8. Sporne kwestie w szczególności, w zakresie prawidłowości udzielanych odpowiedzi w czasie rozgrywki na antenie Stacji Radiowej, wynikłe między Uczestnikami Konkursu,  rozstrzyga Prowadzący, zgodnie z pkt IV Regulaminu.
9. Uczestnikom Konkursu, o których mowa w ust. 2 powyżej, którzy odpadli z dalszej rywalizacji w Konkursie i nie otrzymali prawa do Nagrody Dnia, przysługuje prawo do Nagrody Pocieszenia, o której mowa w pkt. III ust. 1 lit. b Regulaminu.
10. Za czas dotarcia Zgłoszenia do Organizatora uważa się moment w którym prowadzący odbierze telefon w studiu.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność połączenia, w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych oraz za awarie w czasie trwania Konkursu na antenie Stacji Radiowej.

III. NAGRODY
1. Nagrodą w każdej edycji Konkursu jest:
a)jeden podwójny bilet na koncert , stanowiący "Nagrodę Dnia" dla zwycięzców trzeciej tury danej edycji Konkursu:;
- jeden podwójny bilet na koncert Eltona Johna (7 lipca 2012r. Atlas Arena w Łodzi) ,o wartości 500 zł. brutto,
b) płyta CD, o wartości 45ł, dalej "Nagroda Pocieszenia",
przy czym Nagroda Dnia oraz Nagroda Pocieszenia, zwane są dalej łącznie „Nagrodami”, osobno zaś „Nagrodą”, a Uczestnicy Konkursu, którym przysługuje prawo do Nagrody, zwani są dalej łącznie „Zwycięzcami”, osobno zaś „Zwycięzcą”.
2. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania w ramach Konkursu jednej Nagrody Dnia lub jednej  Nagrody Pocieszenia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości danej Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.

IV. KOMISJA KONKURSOWA
1. Organizator powierza realizację danej tury Konkursu prowadzącemu w tym czasie program na antenie Stacji Radiowej, który jednocześnie czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu i zwany jest dalej także „Komisją Konkursową”.
2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom.

V. DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
3. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu udostępniając Organizatorowi treść swojej rozmowy z osobą prowadzącą i wszelkie pozostałe rejestrowane rozmowy, upoważnia Organizatora do wykorzystywania ich w wybrany przez Organizatora sposób, w szczególności do emisji na antenie Stacji Radiowej.
2. Jeżeli treść rozmowy Uczestnika Konkursu będzie miała cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą jej rejestracji udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z niej, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych w chwili nabycia polach eksploatacji, w szczególności:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
3. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 2 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.
5. Zwycięzcy Konkursu udzielają Organizatorowi prawa do wykorzystania ich wizerunku utrwalonego w czasie rozmowy z osobą prowadzącą, a także opublikowania imienia i nazwiska Zwycięzcy Konkursu, w związku z uzyskaniem prawa do Nagrody.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres numer telefonu, z którego zostało wykonane połączenie, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo Uczestników Konkursu.
2. Organizator ma prawo zdecydować o nie kontynuowaniu rozmowy z uczestnikiem konkursu, który jako pierwszy dodzwonił się do studia, z powodu złej jakości połączenia. Jeżeli nie uda się w kolejnej próbie połączenia z tą osobą nawiązać połączenia zadowalającej jakości, Organizator - decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do uczestnictwa w konkursie takiej osobie. W takim przypadku prawo do udziału w Konkursie uzyskuje kolejny Uczestnik, wyłoniony przy zachowaniu zasad, określonych w zdaniu pierwszym ust. 2 pkt. 2 Regulaminu.
3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!