Wygraj książkę "Kora, Kora, A planety szaleją." [regulamin]

Regulamin
18.06.2012 17:00
REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem konkursu Wygraj książkę "Kora, Kora, A planety szaleją."zwanego dalej "Konkursem", jest Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 778-13-36-973, zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".

2. Konkurs przeprowadzany jest na stronie internetowej pod adresem facebook.com/zloteprzeboje, zwanej w  dalszej części Regulaminu "stroną internetową".

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Konkurs trwa od 18 czerwca 2012 roku od godziny 17:00, do 22 czerwca 2012 roku do godziny 15:00.

8. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej o której mowa w punkcie 2.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy zostać fanem (tj. kliknąć przycisk "Lubię to") profilu Radio Złote Przeboje (dalej: "Profil") na portalu Facebook oraz za pomocą aplikacji konkursowej udostępnionej przez stronę internetową facebook.com/zloteprzeboje w okresie trwania Konkursu przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe.

2. Uczestnik musi przesłać odpowiedź za pomocą aplikacji konkursowej umieszczonej na stronie internetowej konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania danych, w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

III. NAGRODY

1. W konkursie zostanie przyznanych 10 nagród.

1a. Nagrodami w konkursie są książki autorstwa Kamila Sipowicza pt. Wygraj książkę "Kora, Kora, A planety szaleją.".

2.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.

IV.NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Organizator powierza zadanie wyłonienia zwycięzców Konkursu Komisji Konkursowej. Zwycięzcą  zostają osoby, która w czasie trwania Konkursu, zamieści najciekawszą, zdaniem Komisji Konkursowej, odpowiedź na pytanie konkursowe.

2. Zwycięzcy Konkursu, zostaną poinformowani o przyznaniu Nagród na Profilu oraz mailowo przez Organizatora. W odpowiedzi zwrotnej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorowi swoje dane osobowe t.j. imię i nazwisko, a także adres i numer telefonu oraz, jeśli powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakazują pobranie podatku od Nagrody, dane niezbędne do odprowadzenia podatku od Nagrody.

3. Odbiór Nagród zostanie ustalony przez Organizatora i Zwycięzcę Konkursu, odbiór zostanie udokumentowany poprzez podpisanie potwierdzenia odbioru przesyłki.

4. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 3  powyżej lub też nieodebrania Nagrody przesłanej na adres zgodnie z ust. 3 powyżej, bez względu na przyczyny nieodebrania, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

5. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

6. Nagrody do czasu ich wydania Zwycięzcy Konkursu stanowią własność Organizatora.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, w tym w szczególności dane zgromadzone na portalu Facebook, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów.

2. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do ich przetwarzania.

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także nazwę konta , z którego zostało wysłane zgłoszenie do Konkursu wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!