Regulamin Konkursu "Kalambury"

Just
11.09.2012 16:25
Regulamin Konkursu "Kalambury"

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Organizatorem konkursu „Z językiem łatwiej”, zwanego dalej „Konkursem”, jest GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana dalej „GRA” oraz RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zakładowym 2036000,00 zł, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem I”, oraz ECE  PROJEKTMANAGMENT Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, kod 00-446  ul. Fabryczna 5A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS nr 22645, kapitał zakładowy: 5.000.000,00 zł, nr NIP 526-17-88-751, nr REGON: 012460896, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem II”. Odwołanie w niniejszym Regulaminie do Organizatora oznacza łącznie GRA i Organizatora I i Organizatora II.
2.    Konkurs odbędzie się w terminie 16 września w godz. od 13:00 do 16.30, na terenie Galerii Łódzkiej w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 15/23. W tym okresie odbędą się trzy edycje Konkursu. O rozpoczęciu edycji Konkursu ogłasza prowadzący Konkurs. Konkurs będzie ogłaszany na antenie stacji radiowych nadawanych przez GRA posiadających w nazwie wspólny człon „Złote Przeboje”.
3.    Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator I zwany dalej również „Fundatorem”.
4.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.    Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
6.    Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub Fundatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.
7.    Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.


II.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniu wskazanym w pkt I ust. 2 Regulaminu, udać się do Galerii Łódzkiej, gdzie w tym terminie organizowany będzie konkurs „KALAMBURY” na scenie (dalej: „Konkurs”). Uczestnik zgłasza się do udziału w Konkursie i ma za zadanie poprawnie rozszyfrować rebusy.

III.    NAGRODY
1.    Nagrodą w Konkursie (dalej: „Nagroda”) jest:
a)    dwuosobowe weekendowe zaproszenie do HOTELU „ALPIN” w Szczyrku ul. Beskidzka 40, 40-370 Szczyrk)., o wart. 700 (siedemset) zł brutto, uprawniające posiadacza zaproszenia do zawarcia umowy z właścicielem HOTELU „ALPIN” w Szczyrku o świadczenie usług hotelowych i gastronomicznych obejmujących:
W piątek:
?    obiadokolację;
?    nocleg w pokoju 2-osobowym.
W sobotę:
?    śniadanie;
?    obiadokolację;
?    nocleg w pokoju 2-osobowym.
W niedzielę:
?    śniadanie

oraz 25% zniżki na korzystanie z sauny i jacuzzi,
ważne do 31.12.2012r, po uprzedniej rezerwacji w Hotelu Alpin.
2. W Konkursie zostaną rozdane 3 (trzy) Nagrody. W każdej edycji Konkursu zostanie rozdana jedna Nagroda.


IV.    NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1.    W każdej edycji Konkursu Nagrodę otrzymuje ten uczestnik Konkursu, który jako pierwszy poprawnie rozwiąże 4 (cztery) rebusy ujawnione w danej edycji Konkursu.
2.    Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania jednej z Nagród (powoływany dalej jako „Zwycięzca Konkursu”), zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody przez prowadzącego niezwłocznie po zakończeniu edycji Konkursu.
3.    Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę Konkursu. Odbiór Nagrody zostanie potwierdzony pisemnie w Protokole Potwierdzenia Odbioru Nagrody.
4.    Do chwili przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu Fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem.


V.    DANE OSOBOWE
1.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora. Administratorem danych osobowych jest Organizator I.
2.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przekazania ich Fundatorowi.
3.    Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
4.    Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).


VI.    REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.    Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2.    Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
3.    Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4.    Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach telefonicznych.
2.    Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
3.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!