REGULAMIN KONKURSU 'Zamek z piasku'

REGULAMIN  KONKURSU 'Zamek z piasku'

I.          POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.         Organizatorem konkursu 'Zamek z piasku', jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zakładowym 2.036.000 złotych (dalej: RDR) oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych (dalej: GRA), zwane w  dalszej części Regulaminu 'Organizatorami'.

 

2.         Konkurs przebiegał będzie na stronie internetowej Radia Złote Przeboje - www.zloteprzeboje.pl.

 

3.         Fundatorem nagród w konkursie jest, Termedia SP. Z O. O., z siedzibą przy ul. Kleeberga 8 w Poznaniu (61-615), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000172109, NIP: 7780116376, REGON: 632423323 , zwana dalej „Fundatorem”.

 

 

4.         Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

5.         Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

 

6.         Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

 

7.         Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a)         pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa),

b)         osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.

 

 

8.         Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od 04.11.2013 r. do 17.11.2013 r. Odbędzie się 1 edycja konkursu.

 

9.         Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

 

 

 

II.        WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1.         Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach wskazanych w pkt I ust.9 Regulaminu wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres zamekzpaisku@zloteprzeboje.pl wraz z odpowiedziami na pytania konkursowe opublikowane na stronie internetowej Radia.

2.         Uczestnik zobowiązany jest podać w Liście swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego.

3.         Za czas dotarcia Listu do Organizatora uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów.

4.         Uczestnik może wysłać tylko jeden List w ramach Konkursu. Kolejne Listy nie będą brane pod uwagę.

5.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania Listów,  w tym w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

 

 

III.       NAGRODY

 

1. Nagrodami w Konkursie jest 5 (słownie: pięć) książek 'Zamek z Piasku' , o wartości 34,90 zł brutto każda.

 

2. W Konkursie zostanie rozdanych pięć Nagród. Uczestnik ma prawo do otrzymania maksymalnie jednej Nagrody.

 

3.Fundator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.

 

IV.       NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

 

1.         Prawo do otrzymania Nagrody w edycji Konkursu uzyska 5 (pięciu) Uczestników Konkursu, którzy odpowiedzą prawidłowo na pytanie zamknięte, oraz najciekawiej na pytanie opisowe.

2.         W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje 3 osobową Komisje Konkursową, w składzie:

a)         Krystyna Rykowska

b)         Marta Anuszewska

c)         Urszula Bartkowska

3.         Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom.

4. Z zastrzeżeniem pkt. III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności, za jakość i użyteczność wygranej przez Zwycięzcę Konkursu nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą).

 

5.  Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania Nagrody, powoływany dalej jako 'Zwycięzca Konkursu', zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez przedstawiciela Organizatorów. W czasie rozmowy telefonicznej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać przedstawicielowi Organizatorów swoje imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego.

 

6. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dokonania z przedstawicielem Organizatorów ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez przedstawiciela Organizatorów i Zwycięzcę Konkursu.

 

7. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 5 powyżej, odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, o których mowa w ustępie poprzedzającym, nie dokonania takich ustaleń w terminie do dnia 23.11.2013 r. Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

 

8. Organizatorzy nie nabywają własności Nagród. Fundator przekazując Nagrodę Zwycięzcy Konkursu działa za pośrednictwem Organizatorów.

 

 

V.        DANE OSOBOWE

 

1.         Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i  upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów.

 

2.         Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przekazania ich Fundatorowi.

 

3.         Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

 

4.         Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

 

5.         Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl.

 

 

 

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1.         Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres któregokolwiek z Organizatorów na piśmie w  terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adresy Organizatorów zostały wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

 

2.         Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

 

3.         Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer telefonu z którego został wysłany SMS o którym mowa w pkt. II ust. 1 powyżej, wraz z  dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

 

4.         Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

 

5.         Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

 

6.         Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

 

7.         Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki przesłania Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

 

 

VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.         Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci Internet powstałych w szczególności z winy operatorów i dostawców sieci internetowej lub Uczestników Konkursu.

2.         Wysyłając List o treści i na adres wskazany w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

3.         Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

4.         W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!