Muzyka Mojego Życia - Konkurs [regulamin]

01.09.2015 16:14
REGULAMIN KONKURSU "RADIO ZŁOTE PRZEBOJE - MUZYKA MOJEGO ŻYCIA?

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu "Radio Złote Przeboje - Muzyka Mojego Życia" jest GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych (dalej: "GRA"), zwane w  dalszej części Regulaminu również Organizatorem'.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Złote Przeboje", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".
4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 4 września 2015 r. do dnia 25 września 2015 r..
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca użytkownikiem telefonu komórkowego lub stacjonarnego oraz urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.
7.  Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs "Radio Złote Przeboje - Muzyka Mojego Życia" składać się będzie z 1(słownie: jednego) etapu:
a) Pierwszy etap Konkursu odbywać się będzie na antenie Stacji Radiowej w terminie od dnia 4 września do dnia 25 września 2015 r.;
W celu wzięcia udziału w pierwszym etapie Konkursu należy od dnia 26 sierpnia 2015 r. do dnia 25 września 2015 r., słuchać Stacji Radiowej i przesłać na adres mailowy: mojamuzyka@zloteprzeboje.pl wiadomość e-mail, wraz z danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, adresu do korespondencji oraz numeru telefonu Uczestnika. W treści przesłanej wiadomości Uczestnik zobowiązany jest rozwinąć/dokończyć hasło rozpoczynające się słowami "Muzyka Mojego Życia to dla mnie...". Rozwinięcie/dokończenie hasła powinno nawiązywać do upodobań muzycznych Uczestnika Konkursu oraz wpływu muzyki na jego życie.
2. W każdym dniu  Konkursu (od poniedziałku do piątku) rozegranych zostanie 5 tur (z wyjątkiem dnia pierwszego i ostatniego, w których w ciągu dnia zostanie rozegranych 15 (słownie: piętnaście) tur Konkursu), zaś w każdej turze autor najciekawszej, zdaniem Komisji Konkursowej, wiadomości e-mail przesłanej prawidłowo na wskazany w Regulaminie adres, otrzyma nagrodę wskazaną w dalszej części Regulaminu. Wiadomości e-mail autorów, którzy otrzymali już prawo do nagrody nie będą brane pod uwagę w następnych turach Konkursu.
3. Przystępując do Konkursu, uczestnik oświadcza jednocześnie, że jest autorem wiadomości e-mail zgłoszonej do Konkursu i wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z wiadomości e-mail i  Zdjęcia udzielając Organizatorowi licencji na korzystanie z wiadomości e-mail i Zdjęcia na następujących polach eksploatacji i sposobach wykorzystania:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i cyfrowego,
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
d) wykonywanie opracowań i rozpowszechnianie po opracowaniu na polach eksploatacji wskazanych w lit. a) - c),
e) rozpowszechnianie anonimowo jak również z podaniem imienia i nazwiska autora.

III.NAGRODY


1. Nagrodami dla zwycięzców Konkursu jest aparat fotograficzny marki FujiFilm Instax wraz z kliszą do aparatu o wartości łącznej 300,00 zł (słownie: trzysta złotych). Organizator przyzna 100 (słownie: sto) nagród - po jednej dla zwycięzcy każdej z tur pierwszego etapu Konkursu.
2. Zgodnie z niniejszym Regulaminem każdego dnia trwania pierwszego etapu Konkursu licząc od poniedziałku do piątku rozdane zostanie 5 (słownie: pięć) aparatów marki FujiFilm Instax wraz z kliszami do aparatów, z wyjątkiem dnia pierwszego i ostatniego trwania Konkursu, kiedy rozdanych zostanie po 15 (słownie: piętnaście) Nagród.
Łącznie przez okres 16 (słownie: szesnastu) licząc od dnia 4 września 2015 r. do dnia 25 września wydane w charakterze nagród zostanie 100 (słownie: sto) aparatów w/w marki wraz z kliszami do aparatów.
3. Aby otrzymać nagrodę w Konkursie, poza wytypowaniem do nagrody przez Komisję Konkursową, muszą zostać łącznie spełnione następujące warunki:
a) Uczestnik musi przesłać na adres Organizatora wiadomość zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
b) Uczestnik Konkursu musi w przesłanej na adres Organizatora wiadomości wpisać swój numer kontaktowy oraz adres do korespondencji;
c) Uczestnik musi odebrać kierowane do niego połączenie telefoniczne, oraz odbyć z prowadzącym audycję radiową rozmowę na temat Konkursu w czasie nadawania audycji radiowej (rozstrzygnięcia jednej z dziennych tur Konkursu).
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagrody na nagrodę pieniężną w wysokości wartości nagrody, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej nagrody nie będzie możliwe. W pozostałych przypadkach, nagrody nie podlegają wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny.
5. Każdy zwycięzca zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody przez przedstawiciela Organizatora. W czasie rozmowy telefonicznej Zwycięzca zobowiązany jest podać przedstawicielowi Organizatora dane konieczne do wydania nagrody.
6. Zwycięzca zobowiązany jest do dokonania z przedstawicielem Organizatora ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru nagrody. W przypadku braku dokonania takich ustaleń nagroda zostanie wysłana na adres Uczestnika Konkursu podany w treści przesłanej przez niego wiadomości.  
Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Uczestnika w przeciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia w którym wyłoniony on został jako zwycięzca.
7. Organizator przekazując nagrodę zwycięzcy Konkursu działa za pośrednictwem podmiotu świadczącego profesjonalne przesyłki kurierskie.
8. Od chwili poinformowania zwycięzcy o prawie do nagrody, zgodnie z ust. 3 lit. c powyżej, Organizator jest uprawniony do opublikowania na portalach social-media Radia Złote Przeboje treści wiadomości e-mail zwycięzcy.
9.Każdy zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do wzięcia udziału w nagraniu swojej wypowiedzi finałowej w najbliższym studiu lokalnym Radia Złote Przeboje lub po wcześniejszym umówieniu się z reporterem Stacji Radiowej. Nagranie takie powinno odbyć się w terminie do 2 (słownie: dwa) tygodni licząc od daty zakończenia Konkursu.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1.  Organizator powołuję Komisję Konkursową celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu.
2. Decyzją Organizatora funkcję Komisji Konkursowej obejmuję osoba prowadząca konkurs na antenie Stacji Radiowej.

V. DANE OSOBOWE

1.  Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
3. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych oraz internetowych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.
2. Prowadzący audycję radiową wykonuje tylko dwie próby nawiązania połączenia telefonicznego z uczestnikiem Konkursu.
3. W przypadku braku możliwości nawiązania połączenia z uczestnikiem Konkursu Organizator - decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do uczestnictwa w Konkursie takiej osobie. W takim przypadku prawo do udziału w Konkursie uzyskuje kolejny uczestnik, wyłoniony przy zachowaniu zasad, określonych w Regulaminie.
4. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z uczestnikiem Konkursu, odbywającej się na antenie Stacji Radiowej z powodu złej jakości połączenia.
5. W przypadku gdy prowadzący audycję oddzwania do uczestnika po wcześniejszym przerwaniu rozmowy z powodu złej jakości połączenia  i nadal  jakość połączenia nie pozwala na przeprowadzenie rozmowy, Organizator - decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do uczestnictwa w Konkursie takiej osobie. W powyższych przypadkach prawo do udziału w Konkursie uzyskuje kolejny uczestnik, wyłoniony przy zachowaniu zasad, określonych w Regulaminie.
6. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!