Baw się jak dziecko w Radiu Złote Przeboje! [regulamin]

Regulamin
15.09.2015 18:44
REGULAMIN KONKURSU "BAW SIĘ JAK DZIECKO W RADIU ZŁOTE PRZEBOJE"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu "Baw się jak dziecko w Radiu Złote Przeboje", zwanego dalej "Konkursem", jest GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25.019.500,00 zł., zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".
2. Konkurs emitowany będzie na antenie sieci stacji radiowych nadawanych przez Organizatora i oznaczanych znakiem towarowym "Złote Przeboje", zwanych w dalszej części Regulaminu "Stacją Radiową".
3. Nagrody w Konkursie fundowane są przez Organizatora zwanego dalej także Fundatorem.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Konkurs będzie realizowany 17 i 18 września 2015 roku. Każdego dnia zostanie rozegrana 1 (jedna) edycja Konkursu. W ramach każdej edycji Konkursu nagrodzonych będzie 5 zgłoszeń.
6. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca użytkownikiem telefonu komórkowego lub stacjonarnego. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora/Fundatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe. Uczestnikiem kolejnej edycji Konkursu nie może być ponadto osoba, której przyznano prawo do Nagrody Dnia w którejkolwiek z poprzednich edycji Konkursu. Uczestnikiem kolejnej tury w danej edycji nie może być osoba która wzięła udział w jednej turze tej edycji Konkursu.
8. Używane w Regulaminie pojęcie "połączenie telefoniczne" oznacza nawiązanie połączenia telefonicznego ze studiem Organizatora.
9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.zloteprzeboje.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach 17 i 18 września 2015 r., napisać wiadomość email na adres "zabawa@zloteprzeboje.pl". W treści wiadomości zawrzeć odpowiedź na pytanie "Moja ulubiona zabawa z dzieciństwa to..." wraz z numerem telefonu i pełnym adresem korespondencyjnym.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesyłu danych, a w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych oraz za awarie w czasie trwania Konkursu na antenie Stacji Radiowej.

III. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:
- bon podarunkowy o wartości 100 zł, do sieci sklepów Toys "R" Us
W Konkursie zostanie rozdanych 10 (dziesięć Nagród, z zastrzeżeniem, 5 Nagród każdego dnia Konkursu). Uczestnik ma prawo do otrzymania maksymalnie jednej Nagrody w Konkursie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.
3. Zwycięzca Konkursu ma obowiązek podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego oraz numer NIP, a także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Zwycięzca Konkursu, który otrzymał prawo do Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora, na numer telefonu, z którego nadesłano Zgłoszenie (nawiązano połączenie z Organizatorem), o sposobie, miejscu i terminie,  odbioru Nagrody. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę Konkursu lub poprzez podpisanie listu przewozowego w przypadku wysłania Nagrody przesyłką kurierską.
5. Z zastrzeżeniem treści ust. 2 powyżej, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

IV. KOMISJA KONKURSOWA


1. Organizator powierza realizację Konkursu Komisji Konkursowej, która jednocześnie czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu i zwany jest dalej także "Komisją Konkursową".
2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
3.Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. PRAWA AUTORSKIE


1. Uczestnik Konkursu udostępniając Organizatorowi treść swojej rozmowy z osobą prowadzącą Konkurs i wszelkie pozostałe rejestrowane rozmowy, upoważnia Organizatora do wykorzystywania ich w wybrany przez Organizatora sposób,. w szczególności do  emisji na antenie Stacji Radiowej.
2. Jeżeli treść rozmowy Uczestnika Konkursu będzie miała cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą jej rejestracji udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z niej, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych w chwili nabycia polach eksploatacji, w szczególności:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
3. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 2 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.
5. Zwycięzcy Konkursu udzielają Organizatorowi prawa do wykorzystania ich wizerunku utrwalonego w czasie rozmowy telefonicznej.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres numer telefonu, z którego  nawiązano połączenie telefoniczne , wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nawiązanie połączenia telefonicznego  przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo Uczestników Konkursu.
2. Organizator ma prawo zdecydować o nie kontynuowaniu rozmowy z uczestnikiem konkursu, który jako pierwszy połączył się z Prowadzącym Konkurs, z powodu złej jakości połączenia. W takim przypadku prawo do udziału w Konkursie uzyskuje kolejny Uczestnik, wyłoniony przy zachowaniu zasad, określonych w zdaniu pierwszym ust. 2 pkt. 2 Regulaminu.
3. Inicjując połączenie telefoniczne zgodnie z  pkt II Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Więcej o:

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!