"Wigilijny St馧 Radia Z這te Przeboje? [regulamin konkursu]

Konkurs
04.12.2015 12:27
REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu "Wigilijny Stó Radia Z這te Przeboje" zwanego dalej "Konkursem", s: GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorców prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, oraz DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorców prowadzonego przez S康  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zak豉dowym 2.036.000 z這tych, zwane dalej 陰cznie „Organizatorem”.
2. Konkurs przeprowadzony jest na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl, zwanej w dalszej cz窷ci Regulaminu „stron internetow”.
3. Nagrody w Konkursie fundowane s przez:
NETTO SP. Z O.O. z siedzib w Mota鎍u, , Motaniec 30, 73-108 Kobylanka, wpisan do Rejestru Przedsi瑿iorców: KRS przez S康 Rejonowy w Szczecinie,  pod numerem KRS 0000020322, REGON: 810766672,  NIP: 852-102-14-63, zwanego dalej „Fundatorem”.
4. Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna, b璠帷a u篡tkownikiem Internetu, posiadaj帷a adres mailowy. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
5. Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora i Fundatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.
6. Termin zbierania zg這sze do konkursu to : 5 grudnia 2015 r. od godziny 6.00 do 22 grudnia 2015 r. do godziny 12.00.
7. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej zloteprzeboje.pl

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Celem wzi璚ia udzia逝 w Konkursie nale篡 w terminie realizacji konkursu wys豉 wiadomo嗆 email,  zawieraj帷 przepis na 鈍i徠eczn potraw wraz z danymi teleadresowymi.
2. Zwyci瞛cy b璠 wybierani 3 (s這wnie: trzy) razy dziennie, w terminie trwania konkursu, tj. od 7 grudnia 2015, do 22 grudnia 2015, w dni powszednie (od poniedzia趾u do pi徠ku).
3. Uczestnik musi wys豉 wiadomo嗆 email na adres: przepis@zloteprzeboje.pl
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za skuteczno嗆 przes豉nia Wiadomo軼i, w szczególno軼i za wszelkie awarie sieci przesy這wych.

III. NAGRODY

1. Nagrod w Konkursie jest zestaw garnków: "2 cook" o warto軼i 204,95 z brutto ka盥y;
2. Organizator wy這ni w Konkursie 陰cznie 36 (s這wnie: trzydziestu sze軼iu) zwyci瞛ców.
3. Nagrody zostan wydane zwyci瞛com, kiedy zostan zebrane niezb璠ne informacje(wysy趾a nast徙i nie pó幡iej ni do 31.01.2016) (potrzebne do op豉cenia podatku dochodowego od wygranej (je郵i pojawi si taka okoliczno嗆) oraz kiedy zostan zebrane wszelkie dane, niezb璠ne do dostarczenia nagrody zwyci瞛cy.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Organizator powierza zadanie wy這nienia zwyci瞛ców Komisji Konkursowej.
2. Decyzje Komisji Konkursowej s ostateczne i nie podlegaj jakimkolwiek odwo豉niom.
3. Zwyci瞛c zostaj osoby, które wys豉造 najciekawszy wg Komisji Konkursowej przepis na 鈍i徠eczn potraw danego dnia trwania Konkursu.
4. Nagrody nie podlegaj wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególno軼i ekwiwalent pieni篹ny.
5. Zwyci瞛ca Konkursu, zostanie poinformowany o przyznaniu Nagród mailowo przez Organizatora. W odpowiedzi zwrotnej Zwyci瞛ca Konkursu zobowi您any jest poda Organizatorowi swoje dane osobowe potrzebnych do wszelkich czynno軼i prawnych wykonywanych przez Organizatora, je郵i te nie by造 podane w pierwszym zg這szeniu.
6. Zwyci瞛ca jest zobowi您any odes豉 pod wskazany przez Organizatora adres, potwierdzenie odbioru nagród na przes豉nym do zwyci瞛cy formularzu. Termin na odes豉nie tego ustalony zostaje na : 7 dni roboczych.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
2. Uczestnikom Konkursu przys逝guje prawo wgl康u do swoich danych osobowych, prawo poprawy tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo 膨dania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
3. Organizator informuje, i podane dane osobowe b璠 przetwarzane zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu udost瘼niaj帷 Organizatorowi tre嗆 swojej wiadomo軼i, upowa積ia Organizatora do wykorzystywania ich w wybrany przez Organizatora sposób.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczególno軼i przyznawania Nagród, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie 30 dni od dnia zako鎍zenia Konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Za dat wniesienia reklamacji uwa瘸 si dat jej dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawiera imi, nazwisko, adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer telefonu i adres e- mail,  z którego zosta這 wys豉ne zg這szenie konkursowe. Nale篡 równie do陰czy dok豉dny opis wskazuj帷y na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia osób trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego Uczestników.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za wys豉nie Wiadomo軼i przez osob nieuprawnion i wynik貫 st康 skutki.

VII. POSTANOWIENIA KO哸OWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci internetowych powsta造ch w szczególno軼i z winy operatorów albo Uczestników Konkursu.
2. Wysy豉j帷 wiadomo嗆 pod wskazany adres w pkt II Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, 瞠 wyra瘸 zgod na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporz康kowuje si jego postanowieniom.
3. Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim Uczestnika Konkursu, w szczególno軼i odmówi mu przyznania nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!