REGULAMIN KONKURSU

'Zostań Świętym Mikołajem z Outletami Kosmetycznymi'

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Organizatorem konkursu 'Zostań Świętym Mikołajem z Outletami Kosmetycznymi', zwanego dalej 'Konkursem', jest DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: DM) oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w  dalszej części niniejszego regulaminu (dalej: 'Regulamin') 'Organizatorami'.
2.    Konkurs emitowany będzie w blokach reklamowych na antenie stacji radiowych Złote Przeboje C 96,6 FM w Częstochowie oraz Złote Przeboje Karolina 91,2 FM w Katowicach, zwaną w dalszej części Regulaminu „Stacją Radiową”.
3.    Fundatorem nagrody w Konkursie jest P.H. SARA Bożena Puchała, z siedzibą w 42-100 Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 12; NIP: 5731139382, REGON: 150197667,  zwana dalej 'Fundatorem'.
4.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.    Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy.
6.    Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
7.    Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby zamieszkujące miasto Częstochowa oraz Katowice lub ich bliskie okolice.
8.    Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
a)     pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa),
b)    osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia kolejnej edycji Konkursu uzyskały prawo do nagrody w tym lub jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.
9.    Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od dnia 07.12.2015 do 11.12.2015 .

10.    Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów.  
II .WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.    Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 07.12.2015 r. od godz. 9.00 do 11.12.2015 r. do godz. 16.00 wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej list (dalej „List”) na mikolaj@zloteprzeboje.pl, wraz z odpowiedzią na pytanie konkursowe zadane na antenie Radia.
2.    Uczestnik zobowiązany jest podać w Liście swoje imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego.
3.    Za czas dotarcia Listu do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów.
4.    Uczestnik może wysłać tylko jeden List.
5.    Listy, które nie spełniają wymogów określonych w punkcie niniejszym nie będą brane pod uwagę w procesie oceny.
III.    NAGRODY
1.    Nagrodami w Konkursie jest 6 (sześć) zestawów kosmetycznych wartości 200 zł (słownie: dwustu złotych) brutto każdy.           
2. W Konkursie zostanie  rozdanych  sześć Nagród.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.


IV.NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA
1.    Na antenie Stacji Radiowej, w bloku reklamowym, DJ poinformuje słuchaczy o Konkursie i przybliży jego zasady.
2.    Prawo do otrzymania Nagrody w  Konkursie uzyska 6 (sześciu) Uczestników Konkursu, którzy zdaniem Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 3 poniżej, wysłał najciekawsze Listy.
3.    W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje 3 osobową Komisje Konkursową, w składzie:
a)    Patryk Kostrzewski
b)    Magda Utracka
c)    Urszula Bartkowska
4.    Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom.
5.    Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
6.     Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o  przyznaniu Nagrody telefonicznie przez przedstawiciela Organizatorów. W czasie rozmowy telefonicznej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorom swój adres oraz numer dowodu osobistego, a także wszelkie dane niezbędne do prawidłowego wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7.    Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dokonania z przedstawicielem Organizatorów ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez przedstawiciela Organizatora i Zwycięzcę Konkursu.
8.    Obowiązkiem organizatora konkursu jest odebranie bonów od sponsora i przekazanie ich zwycięzcom.
9.    Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 6 odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, o których mowa w ustępie poprzedzającym, nie dokonania takich ustaleń w terminie do dnia 18.12.2015 r., nie spełniania warunku o którym mowa w punkcie I ust. 7 Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody. W przypadku nie odebrania Nagrody w terminie, zwycięzca traci prawo do jej otrzymania.
10.    Nagrody do czasu ich wydania Zwycięzcy Konkursu stanowią własność Fundatora.

VI. DANE OSOBOWE
1.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i  upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów.
2.    Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
3.    Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres któregokolwiek z Organizatorów na piśmie w  terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Adresy Organizatorów zostały wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres e-mail z którego został wysłany List, o którym mowa w pkt. II ust. 1 powyżej, wraz z  dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
7.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki przesłania Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!