'Mężczyzna w czasach wyprzedaży' REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN  KONKURSU

'Mężczyzna w czasach wyprzedaży'

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Mężczyzna w czasach wyprzedaży”, zwanego dalej 'Konkursem', jest DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: RDR) oraz Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w  dalszej części niniejszego regulaminu (dalej: 'Regulamin') 'Organizatorami'.
 2. Konkurs emitowany będzie w blokach reklamowych na antenie stacji radiowych 'Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM', zwaną w dalszej części Regulaminu 'Stacją Radiową'.
 3. Fundatorem nagrody w Konkursie jest IREEF - Galeria Kazimierz PropCo Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa; NIP 527-269-37-41, zwana dalej 'Fundatorem'.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy.
 6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a)   pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa),

b)   osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia kolejnej edycji Konkursu uzyskały prawo do nagrody w tym lub jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.

8. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od dnia 25.01.2016 do 29.01.2016 r.

9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów.

II .WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 25.01.2016 r. od godz. 16.00 do 29.01.2016 r. do godz. 19.00 wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej list (dalej „List”) na kazimierz@zloteprzeboje.pl, wraz z odpowiedzią na pytanie konkursowe zadane na antenie Radia.
 2. Uczestnik zobowiązany jest podać w Liście swoje imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego.
 3. Za czas dotarcia Listu do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów.
 4. Uczestnik może wysłać tylko jeden List.
 5. Listy, które nie spełniają wymogów określonych w punkcie niniejszym nie będą brane pod uwagę w procesie oceny.

III. NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie jest 5 (pięć) bonów zakupowych do wykorzystaniach w sklepach w Galerii Kazimierz w Krakowie przy ul. Podgórskiej 34, o wartości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) każdy.

2. Lista sklepów, w którym będzie można zrealizować bony zakupowe znajduje się w załączniku do Regulaminu.

3. W Konkursie zostanie rozdanych pięć Nagród.

4.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagrody na inną, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.

IV.NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

 1. Na antenie Stacji Radiowej, w bloku reklamowym, DJ poinformuje słuchaczy o Konkursie i przybliży jego zasady.
 2. Prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie uzyska 5 (pięciu) Uczestników Konkursu, którzy zdaniem Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 3 poniżej, wysłał najciekawsze Listy.
 3. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje 3 osobową Komisje Konkursową, w składzie:

a)    Agata Okólska

b)    Magda Utracka

c)    Urszula Bartkowska

 1. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom.
 2. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
 3. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o  przyznaniu Nagrody telefonicznie przez przedstawiciela Organizatorów. W czasie rozmowy telefonicznej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorom swój adres, a także wszelkie dane niezbędne do prawidłowego wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dokonania z przedstawicielem Organizatorów ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez przedstawiciela Organizatora i Zwycięzcę Konkursu.
 5. Obowiązkiem organizatora konkursu jest odebranie bonów od sponsora i przekazanie ich zwycięzcom.
 6. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 6 odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, o których mowa w ustępie poprzedzającym, nie dokonania takich ustaleń w terminie do dnia 05.02.2016 r., nie spełniania warunku o którym mowa w punkcie I ust. 7 Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody. W przypadku nie odebrania Nagrody w terminie, zwycięzca traci prawo do jej otrzymania.

10.  Nagrody do czasu ich wydania Zwycięzcy Konkursu stanowią własność Fundatora.

V. DANE OSOBOWE

 1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i  upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów.
 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
 3. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

 

VI. PRAWA AUTORSKIE

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych Listów (także tych nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora.
 2. Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego Listu przez Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.
 3. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
 4. Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do Listów na wszystkich polach eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie wysłania Listu. Dotyczy to szczególnie:

1)  wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych Listu w dowolnej formie, m.in. choć nie wyłącznie w postaci wydrukowanej i/lub CD-ROM-u;

2)  wprowadzania Listu w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz  publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Listu w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet);

3) nadawania fragmentów bądź całości Listu na antenie stacji radiowych;

4)  używania całości lub fragmentów Listu w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora, drukowanych i elektronicznych (w tym internetowych).

5.     Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w Listach i/lub w związku ze Listami praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.

 

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres któregokolwiek z Organizatorów na piśmie w  terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Adresy Organizatorów zostały wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
 2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres e-mail z którego został wysłany List, o którym mowa w pkt. II ust. 1 powyżej, wraz z  dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
 4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki przesłania Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

 

Załącznik 1.

1

4F

2

5A SEC

3

AB Foto

4

ACTIVE SKLEP ADIDAS

5

ACTIVE SKLEP NIKE

6

Adventure sports

7

Alma

8

Apart

9

Aromanti

10

Art. Neon Light

11

Atelkom

12

Atlantic

13

Badura

14

Bata

15

BEJOUCHKA KRAKOW SP. ZO.O

16

Benetton I sisley

17

Benetton Kids

18

Bershka

19

Cafe Club

20

Calzedonia

21

Camaieu

22

Carry

23

CHIC - Elektroniczne Papierosy eSmokingWorld

24

Cinema City

25

Claires

26

Coffee Heaven

27

Costa by coffeeheaven

28

Cukiernia Sowa

29

Cynamon Bistro Bar

30

Diverse

31

Drogeria Natura

32

Duka

33

Ecco

34

Eeoss

35

Empik

36

Esprit

37

Feel the chill

38

Fonmix

39

GABEA Sklep z Bielizna

40

Gatta

41

Gerry Weber

42

Gino Rossi

43

GRYCAN LODY OD POKOLEN

44

H&M

45

Haircoif

46

HANDM  GAL. KAZIMIERZ

47

HANDM  GAL. KAZIMIERZ

48

HANDM  GAL. KAZIMIERZ

49

HANDM  GAL. KAZIMIERZ

50

HANDM  GAL. KAZIMIERZ

51

Heavy duty

52

Henri Lloyd

53

Home Republic

54

House of Gerry Weber

55

In medio

56

Inglot

57

Inmedio 22

58

Intenso

59

INTERTECH

60

Intimissimi

61

Jacquline Riu

62

Jeff's /Galeria Kazimie

63

Kaligraf

64

Kantor Herbaty

65

Kappahl

66

Karmello

67

Kazar

68

KFC

69

Krakow Galeria Kazimier

70

Krakow Kazimierz

71

Krakowskie Wypieki

72

Kwiaciarnia Kwietnik

73

La Passione

74

Lee Wrangler

75

Lodziarnie Grycan

76

Made in G

77

Mammut

78

Mango

79

Manipedi

80

Marthu

81

Marylyn

82

Matras

83

Mister Mint

84

Miyako sushi express

85

Molton

86

MONETTI

87

Mont Blanc

88

MOZZ

89

Ochnik

90

Organique

91

Orsay

92

Pakowanie prezentów

93

Pandora

94

Pepe Jeans

95

Pierre Cardin

96

Pizza hut

97

Plus

98

Promod

99

Puma

100

Pure Jatomi

101

Quilesilver

102

Rainbow Tours

103

Reserved

104

Restauracja Jeff's

105

RESTAURACJA OLIMP

106

Restauracja Olimp

107

RTV Euro AGD

108

Ryłko

109

Salad Story

110

Salomon

111

Salon Orange

112

Sephora

113

Simple

114

Sizeer

115

Smyk

116

Solar

117

Solo Pizza

118

Spriengfield

119

ST.VENEZIANA KAZIMIERZ

120

Stefanel

121

Stradivarius

122

Super Pharm

123

Svarowski

124

Swiss

125

Tally Weijl

126

Tatuum

127

Tchibo

128

Teletorium

129

Three Crosses Square

130

Tiffi Prochnik

131

Timberland

132

Time Trend

133

Triumph

134

Unisono

135

Valentini Samsonite

136

Venezia

137

Villeroy & Boch

138

Vision Express

139

Vistula

140

W. Kruk

141

Wittchen

142

Wólczanka

143

Yves Rocher

144

Zara

145

Zegarmistrz

146

Wordbox

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!