TWOJA ZŁOTA DRUŻYNA [REGULAMIN]

Regulamin
06.06.2016 17:53
REGULAMIN KONKURSU "TWOJA ZŁOTA DRUŻYNA W RADIU ZŁOTE PRZEBOJE"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem konkursu ”Twoja Złota Drużyna w  Radiu Złote Przeboje” (dalej: „Konkurs”) jest GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w  dalszej części Regulaminu również Organizatorem.
2.    Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon  "Złote Przeboje”, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową”
4.    Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 13 czerwca 2016 r. - 8 lipca 2016 r. w 8 edycjach:
a.    I edycja: 13-14 czerwca 2016 r., zakończona finałem 15 czerwca 2016 r. w czasie audycji „Złote Przeboje na Dzień Dobry” pomiędzy godziną 6:00 a 9:00;
b.    II edycja: 15-16 czerwca 2016 r., zakończona finałem 17 czerwca 2016 r. w czasie audycji „Muzyka Mojego Życia” pomiędzy godziną 14:00 a 18:00;
c.    III edycja: 20-21 czerwca 2016 r., zakończona finałem 22 czerwca 2016 r. w czasie audycji „Złote Przeboje na Dzień Dobry” pomiędzy godziną 6:00 a 9:00;;
d.    IV edycja: 22-23 czerwca 2016 r., zakończona finałem 24 czerwca 2016 r. w czasie audycji „Muzyka Mojego Życia” pomiędzy godziną 14:00 a 18:00;
e.    V edycja: 27-28 czerwca 2016 r., zakończona finałem 29 czerwca 2016 r. w czasie audycji „Złote Przeboje na Dzień Dobry” pomiędzy godziną 6:00 a 9:00;;
f.    VI edycja: 29-30 czerwca 2016 r., zakończona finałem 1 lipca 2016 r. w czasie audycji „Muzyka Mojego Życia” pomiędzy godziną 10:00 a 13:00;
g.    VII edycja: 4-5 lipca 2016 r., zakończona finałem 6 lipca 2016 r. w czasie audycji „Złote Przeboje na Dzień Dobry” pomiędzy godziną 6:00 a 9:00;;
h.    VIII edycja: 6-7 lipca 2016 r., zakończona finałem 8 lipca 2016 r. w czasie audycji „Muzyka Mojego Życia” pomiędzy godziną 10:00 a 14:00.
5.    Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
6.    Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.
7.    Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.    Każda z edycji Konkursu dzieli się na dwie części.
2.    W pierwszej części Konkursu, która trwa przez pierwsze dwa dni każdej edycji Konkursu Prowadzący Audycję konkursową wybierają dwa najciekawsze zdjęcia drużyny stworzonej przez Uczestników konkursu, składającej się z więcej niż 2 (słownie: dwóch) osób, tj. z Uczestnika i jego zaprzyjaźnionych osób (dalej: „Drużyna”) (dalej „Zdjęcie konkursowe”), stanowiących dwie Drużyny finałowe. W każdą środę Drużyna finałowa wybierana jest  w trakcie audycji „Muzyka Mojego Życia w godzinach 14:00-18:00.
3.    Zdjęcia Drużyn finałowych są umieszczone w dniu ich wyboru na stronie internetowej Organizatora oraz na portalu Facebook „Radia Złote Przeboje”.
4.    Wybrane Drużyny finałowe w drugiej części konkursu biorą udział w quizie z wiedzy o muzyce Radia Złote Przeboje (dalej: „Quiz konkursowy”), polegającym na zadawaniu pytań na antenie przedstawicielom obu Drużyn finałowych, z którymi uda się połączyć telefonicznie Prowadzącym Audycje konkursowe.
5.    Drużyna finałowa, która zwycięży w Quizie konkursowym wygrywa Nagrodę.
6.    Zdjęcie konkursowe będzie rozpatrywane przez Komisję konkursową pod warunkiem, że zostanie przesłane przez Uczestnika Konkursu na adres poczty elektronicznej: euro@zloteprzeboje.pl
7.    Drużyna musi składać się z więcej niż 2 (słownie: dwóch) pełnoletnich osób jednej płci (drużyna męska albo drużyna żeńska).
8.    Zdjęcia niespełniające warunków określonych w ust. 7 nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
9.    Po przesłaniu Zdjęcia Uczestnik otrzyma wiadomość zwrotną o treści: „Wysyłając zdjęcie wyrażasz zgodę na treść regulaminu konkursu (dostępny na stronie WWW ) oraz potwierdzasz zgodę na publikację wizerunku własnego i innych osób widocznych na zdjęciu. Jeśli chcesz zrezygnować z udziału w konkursie, wyślij maila zwrotnego z treścią „NIE”.”
10.    Zdjęcie Uczestnika, który przesłał maila zwrotnego „NIE” nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
11.    Wysyłając Zdjęcie konkursowe na adres elektroniczny Uczestnik potwierdza, iż posiada pełne prawo do rozporządzania Zdjęciem konkursowym w zakresie określonym w prawie autorskim oraz w zakresie udostępnienia wizerunku każdej z prezentowanym na Zdjęciu konkursowym osoby dla celów konkursu oraz dla celów promocji Stacji Radiowej oraz Audycji „Złote Przeboje na Dzień Dobry” i „Muzyka Mojego Życia” (dalej: łącznie „Audycje Konkursowe”, a oddzielnie „Audycja”) oraz zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych dla celów Konkursu.
12.    W trakcie dwóch pierwszych dni każdej edycji Konkursu, Komisja konkursowa, którą stanowi każdorazowo Prowadzący audycje, wybierze łącznie dwa najciekawsze zdjęcia: jedno drużyny żeńskiej i jedno drużyny męskiej (każdego dnia pierwszej części edycji konkursowej jedno zdjęcie), które to Drużyny przechodzą do Konkursu finałowego (dalej każda jako: „Drużyna finałowa”). Zdjęcia będą wybierane każdorazowo z łącznej puli zdjęć nadsyłanych przez Uczestników aż do dnia wyboru Zdjęcia konkursowego.
13.    W przypadku wybrania finałowego Zdjęcia konkursowego, Uczestnik zgłaszający Zdjęcie zostanie poproszony o podanie numerów telefonów do członków Drużyny finałowej, w celu umożliwienia przeprowadzenia Audycji Konkursowej zgodnie z zapisem ustępu 14 poniżej. Uczestnik potwierdza tym samym, że otrzymał zgodę każdego z członków swojej Drużyny na podanie numeru telefonu w celu wzięcia udziału w finałowej Audycji konkursowej.
14.    W trakcie finałowej Audycji Konkursowej, Prowadzący łączy się telefonicznie, z wybranym przez siebie, jednym z członków każdej z dwóch Drużyn finałowych, którzy biorą udział w konkursie finałowym (dalej: „przedstawiciele Drużyn finałowych”).
15.    Prowadzący na początku pyta przedstawiciela każdej Drużyny finałowej czy wyraża zgodę na wzięcie udziału w Quizie konkursowym. Po otrzymaniu odpowiedzi negatywnej Drużyna przeciwna wygrywa. Po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej Prowadzący przystępuje do zadawania pytań zgodnie z ust. 16.
16.    Quiz konkursowy polega na tym, że prowadzący zadaje przedstawicielom Drużyn finałowych na antenie Stacji pytania dotyczące wiedzy na temat muzyki prezentowanej w Stacji Radio Złote Przeboje, a każdy z przedstawicieli Drużyn finałowych odpowiada na pytanie, jeśli zna odpowiedź. W przypadku gdy jeden z przedstawicieli Drużyn finałowych nie odpowie na pytanie, albo odpowie błędnie, Drużyna przeciwna wygrywa. Nagrodę w Konkursie wygrywa Drużyna, której przedstawiciel odpowiedział prawidłowo na wszystkie zadane pytania na antenie Stacji w Audycji Konkursowej.
17.    Przedstawiciel Drużyny finałowej potwierdza drogą elektroniczną na adres euro@zloteprzeboje.pl z tytułem wiadomości: „Nagroda Drużyna zwycięska” dane rachunku bankowego, na który ma być przekazana nagroda, w terminie 3 dni od dnia emisji finałowej Audycji konkursowej, w której wygrał Quiz konkursowy. W wiadomości muszą znaleźć się dodatkowe dane wskazanego właściciela rachunku bankowego konieczne do uiszczenia przez Radio Złote Przeboje należnego podatku od Nagrody (imię i nazwisko, PESEL/NIP, adres zamieszkania, dane Urzędu Skarbowego).
18.    W przypadku niedostarczenia wymaganych informacji zgodnie z ust. 17 powyżej Nagroda przepada.
19.    Przystępując do Konkursu, Uczestnicy Konkursu będący członkami Drużyny oświadczają, że wyrażają zgodę na publikację zdjęć półfinałowych na stronie internetowej oraz w portalu Facebook Organizatora oraz udzielają Organizatorowi bezterminowej licencji na korzystanie ze Zdjęcia konkursowego na następujących polach eksploatacji i sposobach wykorzystania:
a)     utrwalenia i zwielokrotnienia dowolną techniką, w dowolnej formie, w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym w szczególności techniką, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową na dowolnych nośnikach, niezależnie od standardu, systemu i formatu, a także rozpowszechnianie zwielokrotnionych egzemplarzy,
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
d)     wykonywanie opracowań i rozpowszechnianie po opracowaniu na polach eksploatacji wskazanych w lit. a) - c),
e)     rozpowszechnianie anonimowo jak również z podaniem imienia i nazwiska autora.

III.NAGRODY


1.    Nagrodami dla zwycięzców każdej z edycji Konkursu jest nagroda pieniężna w wysokości 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych) netto plus wartość podatku dochodowego od nagrody pieniężnej w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator przyzna 9 (słownie: dziewięć) nagród - po jednej dla każdej Drużyny zwycięskiej każdej z edycji Konkursu.
2.    Łącznie w okresie od 13 czerwca 2016 r. do 8 lipca 2016 r. wydanych zostanie 8 (słownie: osiem) Nagród opisanych w ust. 1.
3.    Aby otrzymać nagrodę w Konkursie, poza wytypowaniem do Nagrody przez Komisję Konkursową, muszą zostać łączne spełnione następujące warunki:
a)    Uczestnicy muszą przesłać Zdjęcie konkursowe na adres elektroniczny euro@zloteprzeboje.pl wraz z wypełnionym i podpisanym przez wszystkich członków Drużyny konkursowej formularzem konkursowym i nie odpowiedzieć na wiadomość zwrotną „NIE”.
b)    Uczestnik zgłaszający finałowe  Zdjęcie konkursowe po ogłoszeniu przejścia do finału musi przekazać numery telefonów wraz z imionami osób, które są obecne na finałowym Zdjęciu konkursowym zgłoszonym przez tego Uczestnika.
c)    Uczestnik - przedstawiciel Drużyny finałowej musi odebrać kierowane do niego połączenie telefoniczne w dniu finału danej edycji Konkursowej, w której brał udział, oraz wziąć udział w Quizie konkursowym w czasie nadawania audycji radiowej - finału danej edycji Konkursu;
d)    Przedstawiciel Drużyny finałowej musi przesłać wymagane informacje zgodnie z zapisem ust. 17 w Części II Regulaminu.
4.    Nagrody nie podlegają wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.
5.    Nagroda zostanie przesłana na rachunek bankowy wskazany przez przedstawiciela Drużyny konkursowej w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma dane wskazane w ustępie 17 Części II.
6.    Jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator pobierze od Uczestnika Konkursu wskazanego jako odbiorca Nagrody dla zwycięskiej Drużyny należny podatek dochodowy od wartości Nagrody i przekaże go na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego, wskazanego przez przedstawiciela zwycięskiej Drużyny przesyłając do Naczelnika tego Urzędu stosowną deklarację podatkową. Organizatorowi przysługuje prawo do potrącenia kwoty należnego podatku z kwotą nagrody pieniężnej przyznanej Zwycięzcy Konkursu.
7.    Organizator nie odpowiada za opóźnienia w wypłacie Nagrody wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA


1.    Komisję konkursową stanowią każdorazowo prowadzący Audycji konkursowych.

V. DANE OSOBOWE


1.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
2.    Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
3.    Administratorem danych osobowych jest  Organizator.
4.    Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1.    Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2.    Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
3.    Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4.    Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo Uczestników Konkursu.
2.    Prowadzący audycję radiową wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z wybranym przedstawicielem Drużyny konkursowej (5 sygnałów). Jeżeli do połączenia z jednym przedstawicielem Drużyny finałowej nie dojdzie, druga Drużyna finałowa wygrywa. Jeżeli nie można będzie połączyć się z wybranymi przedstawicielami obu Drużyn finałowych, Komisja wykona połączenie jak w zdaniu pierwszym do kolejnych dwóch Drużyn finałowych wybranych przez Komisję konkursową jako zastępczych Drużyn finałowych, które zostaną wybrane według zasad określonych w Regulaminie z pominięciem wcześniejszego ujawnienia na antenie czy publikacji zdjęcia półfinałowego na stronie internetowej Organizatora czy na portalu Facebook.
3.    Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z Uczestnikiem Konkursu, odbywającej się w trakcie finałowej Audycji konkursowej z powodu złej jakości połączenia.
4.    W przypadku gdy prowadzący finałową Audycję konkursową oddzwania do wybranego przedstawiciela Drużyny finałowej po wcześniejszym przerwaniu rozmowy z powodu złej jakości połączenia  i nadal  jakość połączenia nie pozwala na przeprowadzenie rozmowy, Organizator - decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do uczestnictwa w Konkursie takiej osobie. W powyższych przypadkach stosuje się zasadę określoną w ust. 2 Części VIII Regulaminu.
5.    Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
6.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!