"Lody, lody dla och這dy"

REGULAMIN KONKURSU

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem konkursu „Lody, lody dla och這dy”, zwanego dalej 'Konkursem', jest DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorców prowadzonego przez S康  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: RDR) oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorców prowadzonego przez S康  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w  dalszej cz窷ci niniejszego regulaminu (dalej: 'Regulamin') 'Organizatorami'.
2.    Konkurs emitowany b璠zie w blokach reklamowych na antenie stacji radiowych 'Radio Z這te Przeboje Bia造stok 101,0 FM, ód 101,3 FM, Pozna 88,4 FM, Trójmiasto 103,0 FM 99,2 FM, Warszawa 100,1 FM oraz Wroc豉w 90,4 FM ', zwan w dalszej cz窷ci Regulaminu „Stacj Radiow”.
3.    Fundatorem nagrody w Konkursie jest Pura Sp. z o. o. Sp. k., z siedzib przy ul. Warszawskiej 200/11, 05-520 Konstancin - Jeziorna; NIP 123-129-20-90, zwana dalej 'Fundatorem'.
4.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.    Z zastrze瞠niem ust. 7 poni瞠j, uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) mo瞠 by ka盥a, pe軟oletnia osoba fizyczna, zamieszkuj帷a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas sta造 lub tymczasowy.
6.    Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowi您ków z nimi zwi您anych, w tym tak瞠 prawa do 膨dania wydania nagrody, nie mo積a przenosi na inne osoby.
7.    Uczestnikami Konkursu nie mog by:
a)    pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Fundatora oraz cz這nkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewie雟twa lub powinowactwa),
b)    osoby, które w ci庵u ostatnich 3 miesi璚y poprzedzaj帷ych dzie rozpocz璚ia kolejnej edycji Konkursu uzyska造 prawo do nagrody w tym lub jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a tak瞠 osoby pozostaj帷e z nimi w stopniu pokrewie雟twa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.
8.    Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od dnia 16.07.2016 do 22.07.2016 r.
9.    Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów.


II .WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.    Celem wzi璚ia udzia逝 w Konkursie nale篡 w dniach od 16.07.2016 r. od godz. 9.00 do 22.07.2016 r. do godz. 17.00 wys豉 za po鈔ednictwem poczty elektronicznej list (dalej „List”) na lody@zloteprzeboje.pl, wraz z odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane na antenie Radia.
2.    Uczestnik zobowi您any jest poda w Li軼ie swoje imi, nazwisko i numer telefonu kontaktowego.
3.    Za czas dotarcia Listu do Organizatorów uwa瘸 si moment jego wp造wu na serwer Organizatorów.
4.    Uczestnik mo瞠 wys豉 tylko jeden List.
5.    Listy, które nie spe軟iaj wymogów okre郵onych w punkcie niniejszym nie b璠 brane pod uwag w procesie oceny.


III.    NAGRODY

1.    Nagrodami w Konkursie jest 6 (sze嗆) zestawów lodów po 60 szt. ka盥y, o warto軼i ok. 590 z (s這wnie: pi耩set dziewi耩dziesi徠) ka盥a.
2.    W Konkursie zostanie rozdanych sze嗆 Nagród.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagrody na inn, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezale積ych, przyznanie takiej Nagrody nie b璠zie mo磧iwe.
IV.NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA
1.    Na antenie Stacji Radiowej, w bloku reklamowym, DJ poinformuje s逝chaczy o Konkursie i przybli篡 jego zasady.
2.    Prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie uzyska 6 (sze軼iu) Uczestników Konkursu, którzy zdaniem Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 3 poni瞠j, wys豉 najciekawsze Listy.
3.    W celu wy這nienia zwyci瞛ców Konkursu, Organizator powo逝je 3 osobow Komisje Konkursow, w sk豉dzie:
a)    Katarzyna Milecka
b)    Magdalena Pud這
c)    Sebastian Siedlis
4.    Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów. Decyzje Komisji Konkursowej s ostateczne i nie podlegaj 瘸dnym odwo豉niom.
5.    Z zastrze瞠niem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegaj wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególno軼i ekwiwalent pieni篹ny.
6.    Zwyci瞛ca Konkursu zostanie poinformowany o  przyznaniu Nagrody telefonicznie przez przedstawiciela Organizatorów. W czasie rozmowy telefonicznej Zwyci瞛ca Konkursu zobowi您any jest poda Organizatorom swój adres, a tak瞠 wszelkie dane niezb璠ne do prawid這wego wykonania przez Organizatora obowi您ków wynikaj帷ych z Regulaminu lub powszechnie obowi您uj帷ych przepisów prawa.
7.    Zwyci瞛ca Konkursu zobowi您any jest do dokonania z przedstawicielem Organizatorów ustale co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protoko貫m podpisanym przez przedstawiciela Organizatora i Zwyci瞛c Konkursu.
8.    Obowi您kiem organizatora konkursu jest odebranie zestawów od sponsora i przekazanie ich zwyci瞛com.
9.    Wskutek odmowy podania przez Zwyci瞛c Konkursu danych wyliczonych w ust. 6 odmowy dokonania przez Zwyci瞛c Konkursu ustale dotycz帷ych odbioru Nagrody, o których mowa w ust瘼ie poprzedzaj帷ym, nie dokonania takich ustale w terminie do dnia 25.07.2016 r., nie spe軟iania warunku o którym mowa w punkcie I ust. 7 Regulaminu, Zwyci瞛ca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody. W przypadku nie odebrania Nagrody w terminie, zwyci瞛ca traci prawo do jej otrzymania.
10.    Nagrody do czasu ich wydania Zwyci瞛cy Konkursu stanowi w豉sno嗆 Fundatora.


V. DANE OSOBOWE

1.    Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i  upowa積iaj Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów.
2.    Uczestnikom Konkursu przys逝guje prawo wgl康u do swoich danych osobowych, prawo poprawy tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo 膨dania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
3.    Organizatorzy informuj, i podane dane osobowe b璠 przetwarzane zgodnie z  ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. PRAWA AUTORSKIE

1.    Je瞠li List nades豉ny przez Uczestnika Konkursu b璠zie mia cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwil przes豉nia Listu udziela Organizatorom nieodp豉tnej licencji do korzystania ze Listu lub jego fragmentów, bez ogranicze co do czasu i terytorium, na nast瘼uj帷ych polach eksploatacji:
a.    utrwalanie i zwielokrotnianie technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego i technik cyfrow,
b.    wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy,
c.    publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki sposób, aby ka盥y móg mie do niego dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
2.    Organizator ma prawo upowa積ienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powy瞠j.
3.    Organizator z chwil uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powy瞠j, nabywa prawo do wykonywania praw zale積ych.
4.    Uczestnik Konkursu udziela upowa積ia Organizatorowi, do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Listu, w tym do publikowania Listu lub jego cz窷ci, z podaniem imienia i nazwiska autora, albo anonimowo.


VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1.    Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczególno軼i przyznawania Nagród, mog by sk豉dane na adres któregokolwiek z Organizatorów na pi鄉ie w  terminie do 14 dni od daty zako鎍zenia Konkursu. Adresy Organizatorów zosta造 wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2.    Za dat wniesienia reklamacji uwa瘸 si dat jej dotarcia na adres Organizatora.
3.    Reklamacja powinna zawiera imi i nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 adres e-mail z którego zosta wys豉ny List, o którym mowa w pkt. II ust. 1 powy瞠j, wraz z  dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na powód reklamacji.
4.    Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.
5.    Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za dzia豉nia osób trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego Uczestników.
6.    Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
7.    Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za przypadki przes豉nia Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.


VIII. POSTANOWIENIA KO哸OWE

1.    Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim Uczestnika Konkursu, w szczególno軼i odmówi mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.


SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!