Nowa edycja konkursu "Muzyka daje rado嗆 w Radiu Z這te Przeboje" [REGULAMIN]

REGULAMIN KONKURSU "MUZYKA DAJE RADO汎 W RADIU ZΜTE PRZEBOJE"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu "Muzyka Daje Rado嗆 w  Radiu Z這te Przeboje" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorców prowadzonego przez S康  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zak豉dowym 25.019.500 z這tych, zwana w  dalszej cz窷ci Regulaminu równie Organizatorem.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadaj帷ych w nazwie wspólny cz這n "Z這te Przeboje", zwanych w dalszej cz窷ci Regulaminu 陰cznie "Stacj Radiow"
4. Konkurs b璠zie realizowany codziennie od poniedzia趾u do pi徠ku w okresie od dnia 6 marca 2017 r. - 7 kwietnia 2017 r. w ci庵u 6 nast瘼uj帷ych po sobie tygodniach, 陰cznie z maksymalnie pi璚ioma fina豉mi ka盥ego dnia Konkursu odpowiednio:
a. w pa鄉ie "Z這te Przeboje na Dzie Dobry" w godzinach 6:00-10:00 - jeden fina lub;
b. w pa鄉ie "Muzyka daje rado嗆" w godzinach 10:00-14:00 - dwa fina造 lub;
c. w pa鄉ie "W samo po逝dnie" w godzinach 14:00-18:00 - dwa fina造,
zwanych dalej 陰cznie jako "Audycje Konkursowe" lub ka盥a oddzielnie "Audycj Konkursow".
5. Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
6. Ka盥y uczestnik Konkursu, który wzi掖 udzia w Konkursie jako Zg豉szaj帷y albo jako Osoba wskazana, nie mo瞠 ponownie bra udzia逝 w  kolejnych edycjach Konkursu.
7. Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora, ani cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.
8. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wzi望 udzia w Konkursie, s逝chacz Stacji Radiowej ("Zg豉szaj帷y") w okresie trwania Konkursu wysy豉 zg這szenie na adres marcin@zloteprzeboje.pl zawieraj帷e:
a) wskazanie osoby, której chc zrobi niespodziank  (dalej jako "Osoba wskazana") w postaci zadedykowania jej piosenki, która daje jej rado嗆, tj. imi i aktualny numer telefonu Osoby wskazanej;
b) wskazanie  piosenki, która da Osobie wskazanej rado嗆, tj. wykonawcy i tytu逝 tej  piosenki;
c) mi造 przekaz do Osoby wskazanej, który ma by jej przekazany wraz z dedykacj od Zg豉szaj帷ego (kilka-kilkana軼ie sów);
d) wskazanie imienia i aktualnego numeru telefonu Zg豉szaj帷ego.
dalej jako "Zg這szenie".
2. Nast瘼nie Zg豉szaj帷y i Osoba wskazana musz odebra telefon od prowadz帷ego Audycj Konkursow w celu wzi璚ia udzia逝 w finale jednej z edycji Konkursu.
3. Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze zg這szenia, spe軟iaj帷e warunki wskazane w ust. 1 powy瞠j, które wezm udzia w jednym z finaów, tj. pi耩 Zg這sze ka盥ego dnia Konkursu, a 陰cznie 100 zg這sze w trakcie trwania Konkursu.
4. Zg豉szaj帷y nie ma mo磧iwo軼i wskazania, w której edycji Konkursu chce bra bra udzia. Wybór ten nale篡 wy陰cznie do Komisji Konkursowej.
5. W trakcie ka盥ej  Audycji Konkursowej, Prowadz帷y Audycj Konkursow b璠zie próbowa po陰czy si z wybranym Zg豉szaj帷ym oraz z Osob wskazan, na numery telefonów wskazane w Zg這szeniu.
6. Je瞠li telefonu nie odbierze Zg豉szaj帷y lub Osoba wskazana, Zg這szenie przepada, a prowadz帷y Audycj Konkursow wykonuje po陰czenie na numer kolejnego finalisty.
7. Po odebraniu telefonu przez Zg豉szaj帷ego i Osob wskazan na antenie Stacji radiowej, Prowadz帷y Audycj prowadzi krótk rozmow z obiema osobami, przekazuje informacje o przyznanej nagrodzie, nast瘼nie emitowana jest dedykowana piosenka.

III.NAGRODY

1. W ka盥ej z edycji Konkursu, Osoby wskazana otrzymuje nagrod rzeczow w postaci specjalnej spersonalizowanej bluzy Stacji Radiowej z wyhaftowanym imieniem Osoby wskazanej, o warto軼i 105 z (s這wnie: sto pi耩 z這tych) brutto ("Nagroda rzeczowa").
2. Nagroda rzeczowa dla Osoby wskazanej w danej edycji Konkursu b璠zie wskazana ka盥orazowo na antenie w trakcie emisji Audycji Konkursowej.
3. ㄠcznie w okresie od 6 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. wydanych zostanie 100 (s這wnie: sto) Nagród rzeczowych, o 陰cznej warto軼i 10.500,00 z (s這wnie: dziesi耩 tysi璚y pi耩set z這tych).
4. Aby otrzyma Nagrod rzeczow w Konkursie, osoba, która zosta豉 poinformowana na antenie w trakcie Audycji Konkursowej, 瞠 otrzymuje Nagrod rzeczow jest zobowi您ana do przes豉nia nie pó幡iej ni w terminie 3 (s這wnie: trzech) dni roboczych od dnia emisji tej Audycji Konkursowej, na adres e-mail: kontakt@zloteprzeboje.pl dane odbiorcy Nagrody rzeczowej: imi i nazwisko, adres pocztowy na jaki ma by przes豉na Nagroda rzeczowa.
5. 畝dna z Nagród nie podlega wymianie, w szczególno軼i na ekwiwalent pieni篹ny w innej walucie czy na nagrod rzeczow.
6. Nagroda rzeczowa zostanie wys豉na na wskazany adres pocztowy, w terminie 30 (s這wnie: trzydziestu) dni roboczych licz帷 od dnia zako鎍zenia ca貫j edycji Konkursu na antenie stacji radiowej.
7. Organizator nie odpowiada za opó幡ienia w przes豉niu Nagrody rzeczowej wynikaj帷e z opó幡ienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisj konkursow stanowi ka盥orazowo prowadz帷y Audycji Konkursowych.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe oraz dane Osoby wskazanej, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
2. Uczestnikom Konkursu przys逝guje prawo wgl康u do swoich danych osobowych, prawo poprawy tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo 膨dania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4. Organizator informuje, i podane dane osobowe b璠 przetwarzane b璠 zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).
5. Zg豉szaj帷y ponosi wszelk odpowiedzialno嗆 w zwi您ku z roszczeniami innych osób za podanie Organizatorowi danych osobowych Osoby wskazanej bez jej zgody.

VI. AUTORSKIE PRAWA POKREWNE

1. Zg豉szaj帷y, wraz z przes豉niem Zg這szenia potwierdza, 瞠 wyra瘸 zgod na wykorzystanie jego Zg這szenia na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie artystycznego wykonania jego i jego Osoby wskazanej na antenie Stacji Radiowej, o ile takie powstanie w ramach ich uczestnictwa w Konkursie podczas Audycji Konkursowej oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.
2. Organizator ma prawo zezwoli osobom trzecim na korzystanie z artystycznego wykonania Zg豉szaj帷ego i Osoby wskazanej w celach i na zasadach przewidzianych w ust瘼ie powy瞠j.
3. Korzystanie z artystycznego wykonania Zg豉szaj帷ego i Osoby wskazanej w zakresie okre郵onym w cz窷ci VI Regulaminu nie wi捫e si z obowi您kiem zap豉ty na rzecz Zg豉szaj帷ego ani na rzecz Osoby wskazanej 瘸dnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytu逝.
4. Zg豉szaj帷y potwierdza, 瞠 uzyska zgod Osoby wskazanej na nagranie, wyemitowania i eksploatowanie artystycznego wykonania Osoby wskazanej w czasie, w zakresie i na polach eksploatacji okre郵onych w ust. 1-3 powy瞠j i poniesie wszelk odpowiedzialno嗆 zwi您an z naruszeniem praw do artystycznego  wykonania Osoby wskazanej w przypadku zg這szenia Organizatorowi roszczenia przez Osob wskazan w tym zakresie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczególno軼i przyznawania nagród, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie 30 dni od dnia zako鎍zenia Konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Za dat wniesienia reklamacji uwa瘸 si dat jej dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna mie form pisemn i zawiera imi, nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer jego telefonu, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia osób trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KO哸OWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci telefonicznych lub teleinformatycznych powsta造ch w szczególno軼i z winy operatorów albo uczestników Konkursu.
2. Prowadz帷y Audycj Konkursow wykonuje tylko jedn prób nawi您ania po陰czenia telefonicznego ze Zg豉szaj帷ym i Osob wskazan (5 sygnaów).
3. Organizator ma prawo zdecydowa o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu z貫j jako軼i po陰czenia.
4. W przypadku, gdy prowadz帷y Audycj Konkursow oddzwania do uczestnika po wcze郾iejszym przerwaniu rozmowy z powodu z貫j jako軼i po陰czenia i nadal jako嗆 po陰czenia nie pozwala na przeprowadzenie rozmowy, Organizator - decyzj Komisji Konkursowej mo瞠 odmówi prawa do uczestnictwa w Konkursie takiej osobie. W powy窺zych przypadkach stosuje si zasad okre郵on w ust. 2 Cz窷ci VIII Regulaminu.
5. Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim uczestnika Konkursu, w szczególno軼i odmówi mu przyznania nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj w szczególno軼i odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!