18+
Uwaga!

Ta strona zawiera treści przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych

Mam co najmniej 18 lat. Chcę wejść
Nie mam jeszcze 18 lat. Wychodzę

"Gra o dom w Radiu Z這te Przeboje" [REGULAMIN]

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu "GRA O DOM" (dalej: "Konkurs") jest "Grupa Radiowa Agory" Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorców prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zak豉dowym 25.019.500 z這tych, zwana w  dalszej cz窷ci Regulaminu równie "Organizatorem".
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadaj帷ych w nazwie wspólny cz這n "Z這te Przeboje", zwanych w dalszej cz窷ci Regulaminu 陰cznie "Stacj Radiow".
4. Konkurs b璠zie realizowany w dwóch etapach.
5. Pierwszy etap Konkursu b璠zie przeprowadzony w dniach 3 - 7 kwietnia 2017 r.  w pi璚iu edycjach:
a. I edycja w dniu 3 kwietnia 2017 r. b璠zie trwa od godziny [14.00.] do godziny [18.00.]
b. II edycja w dniu 4 kwietnia 2017 r. b璠zie trwa od godziny [14.00.] do godziny [18.00.]
c. III edycja w dniu 5 kwietnia 2017 r. b璠zie trwa od godziny [14.00] do godziny 18.00
d. IV edycja w dniu 6 kwietnia 2017 r. b璠zie trwa od godziny [14.00.] do godziny [18.00.]
e. V edycja w dniu 7 kwietnia 2017 r. b璠zie trwa od godziny [14.00.] do godziny [.18.00] i zostanie zako鎍zona fina貫m na antenie Stacji Radiowej w czasie audycji
6. Drugi etap Konkursu b璠zie przeprowadzony b璠zie w dniach 8 - 12 maja 2017 r. z fina貫m na antenie Stacji Radiowej w dniu 12 maja 2017 r. w godzinach 10:00-14:00 dalej jako "Fina Drugiego Etapu".
7. Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
8. Ka盥y uczestnik Konkursu mo瞠 przes豉 tylko jedno zg這szenie do Konkursu (dalej: "Zg這szenie").
9. Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.
10. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wzi望 udzia w Konkursie, s逝chacz Stacji Radiowej (dalej: "Zg豉szaj帷y") w okresie trwania pierwszego etapu Konkursu wysy豉 na adres urlop@zloteprzeboje.pl Zg這szenie zawieraj帷e:
a. rozwini璚ie zdania "Mój wymarzony urlop to..." oraz
b. wskazanie imienia i w豉軼iwego numeru telefonu Zg豉szaj帷ego.
2. W dniu dokonania zg這szenia Zg豉szaj帷y musi 郵edzi audycj fina這w danej edycji pierwszego etapu Konkursu  i odebra telefon od prowadz帷ego audycj fina這w w trakcie tej audycji.
3. W ka盥ej edycji pierwszego etapu Konkursu Komisja Konkursowa wybierze jedno najciekawsze Zg這szenie, spe軟iaj帷e warunki wskazane w ust. 1, z wszystkich Zg這sze otrzymanych w trakcie trwania danej edycji pierwszego etapu Konkursu, niezawieraj帷ych tre軼i niezgodnych z przepisami prawa, w szczególno軼i naruszaj帷ych dobra osobiste innych osób, a tak瞠 g這sz帷ych czy nawo逝j帷ych do nietolerancji lub nienawi軼i.
4. Poza Finalist w ka盥ej edycji pierwszego etapu Konkursu Komisja Konkursowa wybierze czworo Zg豉szaj帷ych, których Zg這szenia, spe軟iaj帷e warunki wskazane w ust. 1 i ust. 3, uzna za wyró積iaj帷e si.
5. W trakcie audycji fina這wych w ka盥ej edycji pierwszego etapu Konkursu Prowadz帷y Audycj Konkursow b璠zie próbowa po陰czy si z wybranym przez Komisj Konkursow Zg豉szaj帷ym (dalej: "Finalista") w celu bezpo鈔edniego og這szenia wygranej w Konkursie.
6. Je瞠li Finalista nie odbierze telefonu, Zg這szenie przepada, a prowadz帷y Audycj Konkursow wykonuje po陰czenie na numer kolejnego Zg豉szaj帷ego wed逝g zasad okre郵onych w ust. 3.
7. Finali軼i nagrodzeni w pierwszym etapie Konkursu bior udzia w drugim etapie Konkursu.
8. W ramach drugiego etapu Konkursu ka盥y Finalista, który otrzyma Nagrod gówn I etapu, podczas korzystania z Nagrody gównej I etapu:
a. zostanie odwiedzony przez przedstawicieli Stacji Radiowej, którzy przeprowadz i zarejestruj rozmow z Finalist;
b. stworzy jeden film o czasie trwania do [3] minut, dokumentuj帷y pobyt Finalisty w domku b璠帷ym Nagrod gówn I etapu (dalej jako "Film") i prze郵e Film na adres Organizatora kontakt@zloteprzeboje.pl do 7 maja 2017 r.
9. Filmy zostan zamieszczone na stronie www pod adresem  w okresie od 8 do 12 maja 2017 r. i poddane pod g這sowanie. Ka盥y s逝chacz Stacji Radiowej mo瞠 odda jeden g這s na jeden  Film. Oddawanie g這sów b璠zie mo磧iwe od momentu zamieszczenia Filmów na stronie www do rozpocz璚ia emisji Fina逝 Drugiego Etapu.
10. Finalista, b璠帷y autorem Filmu, który uzyska najwi璚ej g這sów zostanie nagrodzony nagrod dodatkow. Finalista ten musi 郵edzi Fina Drugiego Etapu i odebra telefon od prowadz帷ego Fina Drugiego Etapu w trakcie tej audycji. Je郵i Finalista nie odbierze telefonu, nagroda dodatkowa przepada, a prawo do jej otrzymania zyskuje Finalista, którego Film zaj掖 drugie miejsce.

III. NAGRODY

1. Nagrod dla Finalisty w ka盥ej edycji pierwszego etapu konkursu jest voucher na wynajem jednego z nast瘼uj帷ych domów wakacyjnych NOVASOL ("Nagroda gówna I etapu"): dom w Ustce PPo810 (voucher o warto軼i 1960 PLN), dom w Kamieniu PKA173 (voucher o warto軼i 1840 PLN), dom w Santoczno PPW319 (voucher o warto軼i 1910 PLN), dom w Turawie PPZ100 (voucher o warto軼i 1233 PLN), dom w Czerwonki na Mazurach PMA345 (voucher o warto軼i 1399 PLN) do wykorzystania w okresie 29 kwietnia - 6 maj 2017 roku. Podane w niniejszym ust瘼ie kwoty s kwotami brutto.
2. Nagrodami dla Zg豉szaj帷ych, którzy zostali wyró積ieni zgodnie z Rozdzia貫m II ust瘼 4 Regulaminu s:
a. w dniu 3 kwietnia 2017 r. cztery walizki [4] o warto軼i 355 PLN brutto;
b. w dniu 4 kwietnia 2017 r. cztery torby termiczne [4] o warto軼i 208 PLN brutto;
c. w dniu 5 kwietnia 2017 r. cztery walizki [4] o warto軼i 355 PLN brutto;
d. w dniu 6 kwietnia 2017 r. cztery torby termiczne [4] o warto軼i 208 PLN brutto;
e. w dniu 7 kwietnia 2017 r. dwie walizki [2] o warto軼i 355 PLN brutto i dwie torby termiczne [2] o warto軼i 208 PLN brutto.
3. Nagrod dla Finalisty, b璠帷ego autorem Filmu, który uzyska najwi璚ej g這sów w g這sowaniu, o którym mowa w Rozdziale II ust. 9 Regulaminu jest voucher na wynajem domu wakacyjnego [1] o warto軼i 4000 brutto ("Nagroda gówna II etapu").
4. Otrzymanie Nagrody gównej I etapu lub Nagrody gównej II etapu wi捫e si z op豉t podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie stanowi帷ej 10% warto軼i nagrody (dalej "Podatek"). Finali軼i którzy wygrali Nagrod gówn I etapu lub Nagrod gówn II etapu (zwany dalej "Laureatem") zobowi您ani s pokry koszt Podatku na zasadach okre郵onych w ust. 5 poni瞠j.
5. Laureat jest zobowi您any do przekazania pe軟ej kwoty Podatku na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora, przed otrzymaniem Nagrody gównej I etapu lub Nagrody gównej II etapu, w terminie 3 dni od dnia wskazania Laureatowi przez Organizatora danych w/w rachunku bankowego. Informacja o danych rachunku bankowego do wp豉ty Podatku zostanie wys豉na do Laureata na adres poczty elektronicznej, z której zosta這 wys豉ne zwyci瘰kie Zg這szenie. Po otrzymaniu wp豉ty od Laureata w pe軟ej kwocie Podatku, Organizator jako wyznaczony ustawowo p豉tnik wp豉ci Podatek na rachunek bankowy w豉軼iwego urz璠u skarbowego. W przypadku braku dokonania przez Laureata p豉tno軼i podatku zgodnie z zapisem niniejszego ust瘼u, nagroda przepada.
6. Aby otrzyma Nagrod gówn I etapu lub Nagrod gówn II etapu, Finalista, który zosta poinformowany na antenie w trakcie audycji fina這wej lub Fina逝 Drugiego Etapu, 瞠 otrzymuje nagrod, jest zobowi您any nie pó幡iej ni w terminie 3 (s這wnie: trzech) dni roboczych od dnia emisji tej audycji, przes豉 na adres e-mail: potwierdzenie wp豉ty kwoty wskazanej w ust. 4 powy瞠j oraz dane odbiorcy nagrody: imi i nazwisko, adres zamieszkania, a tak瞠 adres pocztowy na jaki ma by przes豉na nagroda, je郵i inny ni adres zamieszkania.
7. O przyznaniu nagrody, o której mowa w Rozdziale III ust. 2 Regulaminu Zg豉szaj帷y zostan poinformowani przez Organizatora za po鈔ednictwem poczty elektronicznej, przes豉nej przez Organizatora na adres e-mail Zg豉szaj帷ego, z którego dokonano Zg這szenia. Aby otrzyma nagrod, o której mowa powy瞠j Zg豉szaj帷y, który otrzyma wiadomo嗆 e-mail z informacj, 瞠 otrzymuje nagrod, jest zobowi您any nie pó幡iej ni w terminie 3 (s這wnie: trzech) dni roboczych od otrzymania tej wiadomo軼i, przes豉 na adres e-mail dane odbiorcy nagrody: imi i nazwisko, adres zamieszkania, a tak瞠 adres pocztowy na jaki ma by przes豉na nagroda, je郵i inny ni adres zamieszkania.
8. Nagrody nie podlegaj wymianie, w szczególno軼i na ekwiwalent pieni篹ny w innej walucie czy na nagrod rzeczow.
9. Nagrody zostan wys豉ne na wskazany adres pocztowy w terminie 14 (s這wnie: czternastu) dni roboczych licz帷 od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 6 lub 7 powy瞠j.
10. Organizator nie odpowiada za opó幡ienia w przes豉niu nagród w Konkursie wynikaj帷e z opó幡ienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisj Konkursow stanowi wybrani pracownicy Organizatora.

V. DANE OSOBOWE

1. Zg豉szaj帷y wyra瘸 zgod i upowa積ia Organizatora do przetwarzania podanych przez niego danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej w Konkursie nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
2. Zg豉szaj帷emu przys逝guje prawo wgl康u do jego danych osobowych, prawo poprawy tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo 膨dania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4. Organizator informuje, i podane dane osobowe przetwarzane b璠 zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 t.j.).
5. Zg豉szaj帷y ponosz pe軟 odpowiedzialno嗆 za przekazanie w Zg這szeniu danych osobowych jakichkolwiek osób w zwi您ku z Konkursem bez zgody takich osób.

VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Zg豉szaj帷y, wraz z przes豉niem zg這szenia potwierdza, 瞠 posiada wszelkie prawa do przes豉nego Zg這szenia i wyra瘸 zgod na odczytanie tre軼i Zg這szenia w ca這軼i lub w cz窷ciach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej tre軼i Zg這szenia, a tak瞠 eksploatacji odczytanej tre軼i Zg這szenia w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.
2. Zg豉szaj帷y wyra瘸 zgod na nagranie i wyemitowanie jego artystycznego wykonania na antenie Stacji Radiowej, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie podczas audycji fina這wych, Fina逝 Drugiego Etapu lub rozmowy, o której mowa w Rozdziale II ust. 8 lit. a Regulaminu oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.
3. Finalista, poprzez przes豉nie Filmu zgodnie z Rozdzia貫m II ust. 8 litera b Regulaminu potwierdza, 瞠 posiada pe軟e prawa do dysponowania Filmem, w szczególno軼i do publikacji tre軼i zawartych w Filmie i o鈍iadcza, 瞠 zezwala Organizatorowi na utrwalanie i zwielokrotnianie Filmu oraz publikacj Filmu przez Organizatora na stronie internetowej Stacji Radiowej, w mediach spo貫czno軼iowych (Facebook i Instagram) Stacji Radiowej dla celów Konkursu oraz promocji Stacji Radiowej, wed逝g wyboru Organizatora.
4. Przesy豉j帷 Film zgodnie z Rozdzia貫m II ust. 8 litera b Regulaminu Finalista potwierdza, 瞠 wyra瘸 zgod na publikacj swojego wizerunku uwiecznionego w Filmie oraz uzyska zgod ka盥ej z osób uwiecznionych w Filmie na publikacj ich wizerunku oraz wyra瘸 i uzyska zgody na udost瘼nienie wizerunku na stronie internetowej Stacji Radiowej, w mediach spo貫czno軼iowych (Facebook i Instagram) Stacji Radiowej wed逝g wyboru Organizatora dla celów Konkursu oraz promocji Stacji Radiowej.
5. Finalista potwierdza, 瞠 wyra瘸 zgod oraz uzyska zgody wszystkich osób uwiecznionych w Filmie na eksploatacj przez Organizatora ich artystycznego wykonania, o ile takie b璠zie zawarte w Filmie poprzez publiczne odtwarzanie, wprowadzanie do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udost瘼niania) w Internecie na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach spo貫czno軼iowch (Facebook, Instagram) przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.
6. Finalista potwierdza, 瞠 wyra瘸 zgod i uzyska zgod ka盥ej z osób uwiecznionych w Filmie na to, 瞠 Film oraz wizerunek jego i ka盥ej z osób uwiecznionych w Filmie, a tak瞠 ich artystyczne wykonanie mo瞠 by wykorzystywane w formie po陰czonej z innymi utworami.
7. Organizator ma prawo zezwoli osobom trzecim na korzystanie ze Zg這sze, Filmów, wizerunków i artystycznych wykona, o których mowa w niniejszym Rozdziale w celach i na zasadach przewidzianych w niniejszym Rozdziale.
8. Korzystanie ze Zg這sze, Filmów, wizerunków i artystycznych wykona, o których mowa w niniejszym Rozdziale w zakresie okre郵onym w niniejszym Rozdziale Regulaminu, nie wi捫e si z obowi您kiem zap豉ty na rzecz Zg豉szaj帷ego ani innych osób 瘸dnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytu逝.
9. Zg豉szaj帷y potwierdza, i poniesie pe軟 odpowiedzialno嗆 z tytu逝 zg這szenia do Organizatora jakichkolwiek roszcze osób uwiecznionych w Filmie w zwi您ku z ich eksploatacj dla celów okre郵onych w niniejszym Regulaminie.
10. Zg豉szaj帷y potwierdza, i przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy Zg這szenie i Film przy wykorzystaniu ich zgodnie z niniejszym Regulaminem b璠zie opatrzone danymi autora, czy te b璠zie publikowane bez podawania tych danych.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczególno軼i przyznawania nagród w Konkursie, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie 30 dni od dnia zako鎍zenia Konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w Rozdziale I ust. 1 Regulaminu.
2. Za dat wniesienia reklamacji uwa瘸 si dat jej dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna mie form pisemn i zawiera imi, nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer jego telefonu, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia osób trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KO哸OWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci teleinformatycznych ani sieci telefonicznych powsta造ch w szczególno軼i z winy operatorów albo uczestników Konkursu.
2. Prowadz帷y audycje wykonuje tylko jedn prób nawi您ania po陰czenia telefonicznego ze Zg豉szaj帷ym (po 5 sygnaów ka盥a).
3. Organizator ma prawo zdecydowa o przerwaniu rozmowy ze Zg豉szaj帷ym lub z powodu z貫j jako軼i po陰czenia.
4. W przypadku, gdy prowadz帷y audycj oddzwania do Zg豉szaj帷ego po wcze郾iejszym przerwaniu rozmowy z powodu z貫j jako軼i po陰czenia i nadal jako嗆 po陰czenia nie pozwala na przeprowadzenie rozmowy, Organizator - decyzj Komisji Konkursowej mo瞠 odmówi prawa do uczestnictwa w Konkursie takiej osobie.
5. Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim Zg豉szaj帷ego, w szczególno軼i odmówi mu przyznania nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj w szczególno軼i odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!