Regulamin konkursu "Kolekcja - Balet i Taniec"

22.04.2010 06:00

REGULAMIN KONKURSU

?Kolekcja - Balet i Taniec?


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu ?Kolekcja - Balet i Taniec?, zwanego dalej ?Konkursem?, jest GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, zwana w dalszej części Regulaminu ?Organizatorem?.

 

2. Konkurs przeprowadzony jest na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl, zwanej w dalszej części Regulaminu ?stroną internetową?.

 

3. Nagrody w Konkursie fundowane są przez Organizatora.

 

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca użytkownikiem Internetu, posiadająca adres mailowy. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

 

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

 

6. Termin realizacji konkursu to : 22 kwietnia 2010r. od godziny 6.00 do 23 kwietnia 2010r. do godziny 10.00.

 

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w terminie realizacji konkursu wysłać wiadomość email, odpowiadając na pytania zawarte na stronie internetowej.

 

2. Uczestnik musi wysłać wiadomość email na adres: konkurs@zloteprzeboje.pl

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania Wiadomości, w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

 

III. NAGRODY

 

1. Nagrodą w Konkursie jest pierwszy tom kolekcji ?Balet i Taniec? pt. ?Jezioro Łabędzie?.
Organizator wyłoni w Konkursie 10 zwycięzców.

 

2. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom, kiedy zostaną zebrane niezbędne informacje potrzebne do opłacenia podatku dochodowego od wygranej.

 

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

 

1. Organizator powierza zadanie wyłonienia zwycięzcy Komisji Konkursowej.

 

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom.

 

3. Zwycięzcą zostaje osoba, która poprawnie odpowie na pytanie ?1? i ?2?, oraz najciekawiej odpowie na pytanie ?3?.

 

4. Treści pytań, podane są na stronie internetowej.

 

5. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

 

6. Zwycięzca Konkursu, zostanie poinformowany o przyznaniu Nagród mailowo przez Organizatora. W odpowiedzi zwrotnej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorowi swoje dane osobowe potrzebnych do wszelkich czynności prawnych wykonywanych przez Organizatora.

 

7. Zwycięzca jest zobowiązany odesłać pod wskazany przez Organizatora adres, potwierdzenie odbioru nagród na przesłanym do zwycięzcy formularzu. Termin na odesłanie tegoż ustalony zostaje na : 7 dni roboczych.

 

V. DANE OSOBOWE

 

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

 

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

 

3. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

 

VI. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Uczestnik Konkursu udostępniając Organizatorowi treść swojej wiadomości, upoważnia Organizatora do wykorzystywania ich w wybrany przez Organizatora sposób.

 

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

 

2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

 

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres numer telefonu, z którego został wysłany SMS zgloszeniowy, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

 

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie Wiadomości przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci internetowych powstałych w szczególności z winy operatorów albo Uczestników Konkursu.

 

2. Wysyłając wiadomość pod wskazany adres w pkt II Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

 

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!