"Program za pomysł" - regulamin

REGULAMIN KONKURSU

"Program za pomysł"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem konkursu "Program za Pomysł", zwanego dalej "Konkursem", jest GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".


2. Konkurs emitowany będzie na antenie stacji radiowej Radio Złote Przeboje, zwanej w dalszej części Regulaminu "Stacją Radiową".


3. Nagrody w Konkursie fundowane są przez Organizatora.


4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca użytkownikiem poczty elektronicznej. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.


6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.


7. Etap Pierwszy Konkursu obejmuje okres od 22 marca 2010 do 12 kwietnia 2010. W razie niewyłonienia Zwycięzcy Konkursu w ramach Etapu Pierwszego zgodnie z postanowieniami Regulaminu, odbędzie się Etap Drugi Konkursu, obejmujący okres od 14 kwietnia 2010 do 19 kwietnia 2010.


8. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 22 marca 2010 od godz. 18.00 do 12 kwietnia 2010 do godz. 18.00 (Etap Pierwszy Konkursu) wysłać wiadomość elektroniczną na adres piotr@zloteprzeboje.pl (zwaną dalej "Wiadomością"), podając w niej proponowaną nazwę dla programu Piotra Sworakowskiego, który pojawia się na antenie Radia Złote Przeboje od poniedziałku do czwartku od godz. 18.00 do godz. 21.00 (zwaną dalej "Nazwą").


2. Uczestnik Konkursu musi być autorem Nazwy. Zgłoszenie Nazwy do Konkursu nie może naruszać praw osób trzecich.


3. We Wiadomości Uczestnik Konkursu jest ponadto zobowiązany podać:


a) imię i nazwisko,


b) numer telefonu kontaktowego,


c) swój adres mailowy.


4. Za czas dotarcia Wiadomości do Organizatora uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatora.


5. Uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedną Wiadomość z jedną Nazwą.


6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania Wiadomości, w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.III. NAGRODY


1. Nagrodami w Konkursie są:


a) telefon komórkowy,


b) płyta Złote Przeboje na Dzień Dobry.


2. Nagrody wskazane w ust. 1 zwane są dalej łącznie "Nagrodami".


3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany danej Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości danej Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.


4. Ponadto, Zwycięzca Konkursu będzie miał możliwość uczestniczenia w prowadzeniu audycji z Piotrem Sworakowskim w terminie uzgodnionym z Organizatorem.IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA


1. Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie:


a) Piotr Sworakowski,


b) Dyrektor Programowy ZP,


c) Sekretarz Programu ZP.


d) Koordynator Programu ZP.


2. Komisja Konkursowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.


3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom.


4. Po upływie okresu, wskazanego w pkt II ust. 1 Regulaminu, Komisja Konkursowa dokona oceny Nazw przesłanych przez Uczestników Konkursu w ramach Etapu Pierwszego i ewentualnie wyłoni Zwycięzcę Konkursu.


5. W razie niewyłonienia Zwycięzcy Konkursu zgodnie z ust. 4 powyżej, Komisja Konkursowa dokona wyboru od 5 (słownie: pięciu) do 10 (słownie: dziesięciu) Nazw, które zostaną skierowane do Etapu Drugiego Konkursu.


6. Nazwy wybrane przez Komisję Konkursową zostaną umieszczone na stronie www.zloteprzeboje.pl. Uczestnicy, którzy zgłosili wybrane przez Komisję Konkursową Nazwy zostaną powiadomieni drogą mailową przez Organizatora o dokonanym wyborze.


7. Etap Drugi Konkursu będzie polegać na głosowaniu internautów na jedną spośród Nazw wybranych przez Komisję Konkursową. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony www.zloteprzeboje.pl w okresie od 14 kwietnia 2010 od godz. 18.00 do 19 kwietnia do godz. 9.00.


8. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik:


a) którego Nazwa została wybrana przez Komisję Konkursową w ramach Etapu Pierwszego Konkursu albo


b) którego Nazwa zdobyła największą liczbę głosów internautów w ramach Etapu Drugiego Konkursu.


9. W przypadku osiągnięcia takiego samego wyniku przez dwóch lub więcej Uczestników Konkursu w ramach Etapu Drugiego Konkursu o przyznaniu Nagród decyduje Komisja Konkursowa.


10. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.


11. Zwycięzca Konkursu, zostanie poinformowany o przyznaniu Nagród telefonicznie przez Organizatora. W czasie rozmowy telefonicznej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorowi swój adres oraz numer NIP.


12. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dokonania z Organizatorem ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagród. Odbiór Nagród zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę Konkursu lub poprzez podpisanie listu przewozowego w przypadku wysłania Nagród przesyłką kurierską.


13. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 11 powyżej, odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagród, o których mowa w ustępie poprzedzającym lub też niedokonania takich ustaleń w terminie do dnia 30 maja, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagród.V. DANE OSOBOWE


1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.


2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.


3. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).VI. PRAWA AUTORSKIE


1. Uczestnik Konkursu wysyłając do Organizatora Wiadomość zawierającą Nazwę, upoważnia Organizatora do wykorzystywania Nazwy.


2. Jeżeli Nazwa nadesłana przez Uczestnika Konkursu będzie miała cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Wiadomości Organizatorowi udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z Nazwy, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych w chwili nabycia polach eksploatacji, w szczególności:


a) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,


b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,


c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.


3. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej.


4. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 2 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.


5. Z chwilą wydania Nagród Zwycięzcy, Organizator w trybie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, bez dodatkowego wynagrodzenia, nabywa od Zwycięzcy majątkowe prawa autorskie do Nazwy, na wszystkich znanych w chwili nabycia polach eksploatacji, w szczególności:


a) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,


b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,


c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.


6. Postanowienia ust. 3 i 4 mają zastosowanie również w przypadku nabycia majątkowych praw autorskich przez Organizatora zgodnie z ust. 5 powyżej.VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie tygodnia od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.


2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.


3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana Wiadomość, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.


4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.


5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.


6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.


7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie Wiadomości przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci Internet powstałych w szczególności z winy operatorów lub dostawców sieci internetowej albo Uczestników Konkursu.


2. Wysyłając Wiadomość o treści i pod adres wskazanych w pkt II Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.


3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.


4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

5. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie, szczególnie zmiany terminów rozstrzygających konkurs.

 

 

 

ANEKS DO REGULAMINUZmienione zostaje podpunkt 7, punktu I, który brzmiał:7. Etap Pierwszy Konkursu obejmuje okres od 22 marca 2010 do 12 kwietnia 2010. W razie niewyłonienia Zwycięzcy Konkursu w ramach Etapu Pierwszego zgodnie z postanowieniami Regulaminu, odbędzie się Etap Drugi Konkursu, obejmujący okres od 14 kwietnia 2010 do 19 kwietnia 2010.I nadaje mu się brzmienie:7. Etap Pierwszy Konkursu obejmuje okres od 22 marca 2010 do 28 kwietnia 2010. W razie niewyłonienia Zwycięzcy Konkursu w ramach Etapu Pierwszego zgodnie z postanowieniami Regulaminu, odbędzie się Etap Drugi Konkursu, obejmujący okres od 14 kwietnia 2010 do 19 kwietnia 2010.Zmieniony zostaje podpunkt 1, punktu II, który brzmiał:1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 22 marca 2010 od godz. 18.00 do 12 kwietnia 2010 do godz. 18.00 (Etap Pierwszy Konkursu) wysłać wiadomość elektroniczną na adres piotr@zloteprzeboje.pl (zwaną dalej "Wiadomością"), podając w niej proponowaną nazwę dla programu Piotra Sworakowskiego, który pojawia się na antenie Radia Złote Przeboje od poniedziałku do czwartku od godz. 18.00 do godz. 21.00 (zwaną dalej "Nazwą").I nadaje mu się brzmienie:


1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 22 marca 2010 od godz. 18.00 do 28 maja 2010 do godz. 18.00 (Etap Pierwszy Konkursu) wysłać wiadomość elektroniczną na adres piotr@zloteprzeboje.pl (zwaną dalej "Wiadomością"), podając w niej proponowaną nazwę dla programu Piotra Sworakowskiego, który pojawia się na antenie Radia Złote Przeboje od poniedziałku do czwartku od godz. 18.00 do godz. 21.00 (zwaną dalej "Nazwą").

 

Zmieniony zostaje podpunkt 7, punktu IV, który brzmiał:


7. Etap Drugi Konkursu będzie polegać na głosowaniu internautów na jedną spośród Nazw wybranych przez Komisję Konkursową. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony www.zloteprzeboje.pl w okresie od 14 kwietnia 2010 od godz. 18.00 do 19 kwietnia do godz. 9.00.

 

I nadaje mu się brzmienie:

 

7. Etap Drugi Konkursu będzie polegać na głosowaniu internautów na jedną spośród Nazw wybranych przez Komisję Konkursową. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony www.zloteprzeboje.pl w okresie od 31 maja 2010 od godz. 18.00 do 7 maja do godz. 9.00.

 

Zmieniony zostaje podpunkt 13, punktu IV, który brzmiał:

 

13. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 11 powyżej, odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagród, o których mowa w ustępie poprzedzającym lub też niedokonania takich ustaleń w terminie do dnia 30 maja, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagród.

 

I nadaje mu się brzmienie:

 

13. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 11 powyżej, odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagród, o których mowa w ustępie poprzedzającym lub też niedokonania takich ustaleń w terminie do 20czerwca, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagród.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!