Nałęczowianka - Aż pić się chce

28.06.2010 09:47

REGULAMIN KONKURSU


I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    Organizatorem konkursu  "Nałęczowianka - aż pić się chce" , zwanego dalej "Konkursem", jest Radiowe Doradztwo Reklamowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 778-13-36-973, zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".
2.    Konkurs emitowany będzie na antenie stacji radowych Złote Przeboje Warszawa, Złote Przeboje Lublin, Złote Przeboje Białystok, zwanymi w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacjami Radiowymi", osobno zaś "Stacją Radiową".
3.    Fundatorem nagród w Konkursie jest Nestlé Waters Polska S.A. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 41; 02-672 Warszawa , o numerze NIP:526-21-41-069, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000032045 zwaną dalej "Fundatorem"
4.    Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
5.    Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
a)     pracownicy Organizatora lub Fundatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe;
b)    osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez Organizatora lub spółkę Grupa Radiowa Agory Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.
6.    Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 28 czerwca 2010 do 9 lipca 2010, z wyłączeniem przypadających na ten okres soboty i niedzieli. Każdego dnia będzie przebiegała jedna edycja Konkursu.
7.    Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.


II.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1.    Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach wskazanych w pkt I ust. 6 Regulaminu zadzwonić pod wskazany poniżej numer telefonu, który podany będzie także na antenie Stacji Radiowej :


...............22 242 80 02  dla stacji "Złote Przeboje Warszawa";
.............. 81 451 14 10  dla stacji "Złote Przeboje Lublin";
................85 733 61 03  dla stacji "Złote Przeboje Białystok";
a po usłyszeniu sygnału, nagrać swoją  odpowiedź na zadane na antenie Stacji Radiowej pytanie wraz z krótkim uzasadnieniem, dalej: "Zgłoszenie". Zgłoszenia można nadsyłać w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym od momentu zaprezentowania pytania konkursowego na antenie Stacji Radiowej do godz. 24:00 tego samego dnia.
2.    Całkowity koszt jednej minuty połączenia  według stawek operatora.
3.    W wypowiedzi uczestnik podaje imię, nazwisko oraz numer telefonu.
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność połączenia, w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.


III.    NAGRODY


1.    Nagrodami w Konkursie jest są:
1.    6 zestawów składających się z:
a)    kuponów (voucherów) do zrealizowania w SPA Nałęczów do dnia 31/10/2010, na warunkach obowiązujących u Fundatora Nagród, w szczególności obowiązujących w tym zakresie regulaminów, o wartości 1050,00 zł..PLN brutto;
b)     każdy oraz 6 nagroda pieniężnych o wartości  nagrody pieniężnej w wysokości  116, 66 zł. każda,
2.    przy czym zestawy Nagrody wskazane powyżej w ust. 1 zwane są dalej łącznie "Nagrodami", osobno zaś "Nagrodą".

3.    Wartość nagrody nie będzie przewyższała kwoty wolnej od zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych ( Dz. U z 2000r, Nr 14, poz 176 z  późn. zm.)

2.    Fundator zastrzega sobie prawo zmiany danej Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości danej Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.
4.3.    Przed wydaniem Nagrody Organizator pobierze od Zwycięzcy Konkursu 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wartości łącznej Nagrody, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Organizator ma prawo potrącić wartość podatku dochodowego z kwotą nagrody pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pod lit. b powyżej.


IV.    NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA


1.    Prawo do otrzymania jednej z sześciu Nagród uzyskuje każdy z 6 Uczestników Konkursu, którzy odpowiedzą prawidłowo na możliwie najwięcej pytań konkursowych łącznie, we wszystkich edycjach Konkursu. W sytuacji, w której większa liczba Uczestników udzieli równej liczby prawidłowych odpowiedzi Nnagrody zostaną przyznane tym Uczestnikomwi według kryteriumz najciekawszychm uzasadnienieńm.
2.    Oceny i wyboru najciekawszychej wypowiedzi dokona Komisja Konkursowa (dalej: "Komisja") w składzie:

Piotr Gałęzowski
Katarzyna Korabiusz
Paweł Jakubicki
Decyzje Komisji Konkursowej zapadają bezwzględną większością głosów i są ostateczne.

3.    Z zastrzeżeniem pkt III ust. 24 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
4.    Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania jednej z Nagród, powoływany dalej jako "Zwycięzca Konkursu", zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody telefonicznie przez Organizatora. Zwycięzca Konkursu ma obowiązek odebrać połączenie inicjowane przez Organizatora na numer telefonu, z którego wykonano Zgłoszenie, najpóźniej przy trzeciej próbie wykonania takiego połączenia przez Organizatora. W czasie rozmowy telefonicznej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres, pod który ma zostać wysłana Nnagroda, oraz numer NIP, właściwego dla zwycięzcy Naczelnika adres Urzędu Skarbowego oraz imiona i nazwiska rodziców, dzieci oraz rodzeństwa.
5.    Każdy uczestnik Konkursu może uzyskać prawo tylko do jednej Nagrody.
4.6.    Uczestnicy Konkursu pozostający w stosunku pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia oraz w linii bocznej do drugiego stopnia mogą uzyskać łącznie prawo tylko do jednej Nagrody, bez względu na liczbę nadesłanych Zgłoszeń. Przy wyłanianiu kolejnych Zwycięzców Konkursu pomijane będą osoby, pozostające z wcześniejszym Zwycięzcą Konkursu w takim stosunku pokrewieństwa.
5.7.    Zwycięzca Konkursu, któremu przyznane zostało prawo do Nagrody , zobowiązany jest do dokonania z Organizatorem ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru tej Nagrody, przy czym odbiór Nagrody może nastąpić nie wcześniej niż 30 czerwca5 lipca 2010, a jej odbiór może nastąpić osobiście w siedzibie Organizatora albo za pomocą przesyłki kurierskiej, wysłanej na koszt Organizatora, na podany przez Zwycięzcę Konkursu adres. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę Konkursu lub poprzez podpisanie listu przewozowego w przypadku wysłania Nagrody przesyłką kurierską.
8.    Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 4 powyżej, odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, o których mowa w ustępie poprzedzającym lub też niedokonania takich ustaleń w terminie do dnia 18 czerwca lipca 2010, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.
9.    W przypadku trzykrotnego nie odebrania przez Zwycięzcę Konkursu połączenia inicjowanego przez Organizatora na numer telefonu, z którego nadesłano Zgłoszenie, Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, a prawo do Nagrody przechodzi na kolejnego Zwycięzcę Konkursu, wyłonionego zgodnie z postanowieniami rozdziału IV Regulaminu.  
6.10.    Organizator nie odpowiada za skutki nie zastosowania się przez Zwycięzcę Konkursu do warunków realizacji voucherów (wskazanych w Rozdz. III ust. 1 lit. a Regulaminu) obowiązujących u Fundatora, w tym treści ewentualnych regulaminów voucherów lub zmian takich regulaminów dokonanych przez Fundatora.
7.11.    Do chwili przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu Fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Fundator przekazując Nagrodę Zwycięzcy Konkursu działa za pośrednictwem Organizatora.


V.    DANE OSOBOWE


1.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
2.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przekazania ich Fundatorowi.
3.    Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
4.    Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).


VI.    REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1.    Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 30 lipca 2010. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2.    Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej doręczenia na adres Organizatora.
3.    Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer telefonu, z którego przekazano odpowiedź na pytanie konkursowe, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4.    Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie połączenia telefonicznego przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów sieci lub Uczestników Konkursu.
2.    Nawiązując połączenie z numerem wskazanym w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
3.    Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
4.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.


SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!