Urodziny na 5

REGULAMIN  KONKURSU

 

 

I.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.            Organizatorem konkursu 'Urodziny na 5', zwanego dalej 'Konkursem', jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: RDR)zwane w  dalszej części także  'Organizatorem'.

 

2.            Konkurs emitowany będzie na antenie stacji radiowej 'Radio Złote Przeboje 88,4 FM Poznań', zwaną w dalszej części Regulaminu 'Stacją Radiową'.

 

3.            Fundatorem nagrody w Konkursie jest MANOR  HOUSS -DARIUSZ KLENTAK, (78-102) Stargard Szczeciński, Witkowo Długie 16A,   NIP: 854 210 18 71, REGON: 812019360, zwany dalej 'Fundatorem'.

 

4.            Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

5.            Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

 

6.            Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

7.            Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

 

a)         pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa),

 

b)         osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.

 

8.         Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od 13.09.2010 r. do 17.09.2010 r.

 

9.            Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

 

 

II.            WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1.         Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 13.09.2010 r. od godz. 9.00 do 17.09.2010 r. do godz. 16.00 wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej list (dalej 'List') na adres urodziny@zloteprzeboje.pl. List powinien zawierać odpowiedź na pytanie: 'Jakie było najśmieszniejsze zdarzenie z urodzin Twojego dziecka?' oraz opis tego zdarzenia.

 

2.            Uczestnik zobowiązany jest podać w Liście swoje imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego.

 

3.         Za czas dotarcia Listu do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów.

 

4.            Uczestnik może wysłać tylko jeden List .

 

5.            Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skuteczność przesłania Listów,  w tym w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

 

 

III.            NAGRODY

 

1.            Nagrodami w Konkursie jest 40 biletów do kina 'Kino 5 D Extreme', mieszczącego się w Poznaniu, przy ul. Hetmańskiej 91, na każdy seans po wcześniejszym zarezerwowaniu miejsc na stronie www.kino5dextreme.pl lub telefonicznie, pod nr tel. +48 61 810 03 00, do wykorzystania do 10.12.2010, o wartości 16 zł ( słownie: szesnaście złotych) brutto każdy, zwane dalej łącznie 'Nagrodami', zaś  każde 4 bilety , zwane są osobno 'Nagrodą'.

 

2.            Fundator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.

 

 

IV.            NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

 

1.         Prawo do otrzymania Nagrody uzyska każdy z 10 Uczestników Konkursu, będący autorami najciekawszych zdaniem Komisji Konkursowej Listów,  zgodnie z ust. 2-5 poniżej.

 

2.            Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie:

 

1. Piotr Kwiatkowski

 

2. Aneta Anikiej

 

3. Justyna Rytel

 

3.            Komisja Konkursowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

 

4.         Decyzja Komisji Konkursowej w zakresie wyboru Listów  jest decyzją ostateczną i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom.

 

5.         Z zastrzeżeniem pkt III ust. 2 Regulaminu, Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

 

6.         O prawie do Nagrody uczestnik Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatorów telefonicznie, na numer telefonu, podany w Liście. W przypadku braku możliwości nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem Konkursu, pomimo podjęcia trzech prób nawiązania takiego połączenia, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody, a jego uprawnienie przechodzi na kolejnego Uczestnika Konkursu, wyłonionego zgodnie z treścią pkt IV Regulaminu.

 

7.            Uczestnik Konkursu, który  uzyskał prawo do otrzymania Nagrody (dalej: 'Zwycięzca Konkursu'), zobowiązany jest do dokonania z Organizatorami ustaleń, co do sposobu, miejsca i terminu odbioru  Nagrody.

 

8.            Zwycięzca Konkursu ma obowiązek podania Organizatorom  swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, z którego nadesłał List oraz imion i nazwisk rodziców, dzieci oraz rodzeństwa.  Odmowa podania danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, lub odmowa dokonania ustaleń, co do miejsca i terminu odbioru Nagrody, o czym mowa w ust. 7 powyżej, w  terminie do dnia 01 października 2010., skutkuje utratą prawa do otrzymania Nagrody .

 

9.            Uczestnik Konkursu może uzyskać tylko jedno prawo do Nagrody, bez względu na ilość wysłanych Listów.

 

10.            Uczestnicy Konkursu pozostający w stosunku pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia oraz w linii bocznej do drugiego stopnia mogą uzyskać łącznie prawo tylko do jednej Nagrody, bez względu na liczbę nadesłanych Listów. Przy wyłanianiu kolejnych Zwycięzców Konkursu pomijane będą osoby, pozostające z wcześniejszym Zwycięzcą Konkursu w takim stosunku pokrewieństwa.

 

11.       Do chwili przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu Fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Przy przekazaniu Nagród, Fundator działa za pośrednictwem Organizatorów.

 

 

V.        DANE OSOBOWE

 

1.            Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i  upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów.

 

2.            Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przekazania ich Fundatorowi.

 

3.            Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

 

4.            Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

 

5.            Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl.

 

 

VI.            PRAWA AUTORSKIE

 

1.         Jeżeli List nadesłany przez Uczestnika Konkursu będzie miał cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Listu do Konkursu udziela każdemu z Organizatorów nieodpłatnej licencji do korzystania z Listu lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

 

a)            utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

 

b)            wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

 

c)            publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 

2.         Każdy z Organizatorów ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

 

3.         Każdy z Organizatorów z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

 

 

VII.            REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1.            Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatorów na piśmie w  terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adres Organizatorów został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

 

2.         Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

 

3.            Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres poczty elektronicznej, z której wysłany został List, wraz z  dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

 

4.            Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

 

5.            Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

 

6.            Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

 

7.            Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki przesłania Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

 

 

VIII.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.            Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci Internet powstałych w szczególności z winy operatorów i dostawców sieci internetowej lub Uczestników Konkursu.

 

2.            Wysyłając List o treści i na adres wskazany w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

 

3.            Organizatorzy mają prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

 

4.         W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!