REGULAMIN KONKURSU 'Lekkie 安i皻a'

I. POSTANOWIENIA OG粌NE

1. Organizatorem konkursu 'Lekkie 安i皻a', zwanego dalej 'Konkursem', jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: RDR) .

2. Informacje o Konkursie emitowane b璠 na antenie stacji radiowych: Radio Z這te Przeboje 88,4 FM (Pozna), Radio Z這te Przeboje 89,8 FM (Szczecin), Radio Z這te Przeboje 103 FM/99,2 FM (Tr鎩miasto), Radio Z這te Przeboje 92,1 FM (Bydgoszcz),

zwane w dalszej cz窷ci Regulaminu 'Stacj Radiow'.

3. Fundatorem nagr鏚 w Konkursie jest Drobimex S.A. z siedzib w Szczecinie (70-846) przy ul. Kniewskiej 6, wpisan przez S康 Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie w, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000332503, NIP: 851-030-69-72, zwana dalej 'Fundatorem'.

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a, pe軟oletnia osoba fizyczna, zamieszkuj帷a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w granicach administracyjnych nast瘼uj帷ych miast: Szczecin, Pozna, Tr鎩miasto, Bydgoszcz na czas sta造 lub tymczasowy, przy czym fakt zamieszkania potwierdzony jest odpowiednim wpisem w dowodzie osobistym. Osoby nie maj帷e pe軟ej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowi您k闚 z nimi zwi您anych, w tym tak瞠 prawa do 膨dania wydania nagrody, nie mo積a przenosi na inne osoby.

7. Uczestnikami Konkursu nie mog by:

a) pracownicy kt鏎egokolwiek z Organizator闚 lub Fundatora oraz cz這nkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewie雟twa lub powinowactwa),

b) osoby, kt鏎e w ci庵u ostatnich 3 miesi璚y poprzedzaj帷ych dzie rozpocz璚ia Konkursu uzyska造 prawo do nagrody w jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez Organizatora, a tak瞠 osoby pozostaj帷e z nimi w stopniu pokrewie雟twa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.

8. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od 13 do 17 grudnia 2010 r. Ka盥ego dnia odb璠 si 4 edycje konkursowe. O rozpocz璚iu ka盥ej edycji informuje na antenie Stacji Radiowej prowadz帷y Konkurs.

9. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizator闚 oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Celem wzi璚ia udzia逝 w Konkursie nale篡 w dniach od 13 grudnia 2010 r. od godz. 9.00 do dnia 17 grudnia 2010 r. do godz. 16.00 wys豉 za po鈔ednictwem poczty elektronicznej list (dalej 'List') na adres kuchnia@zloteprzeboje.pl. List powinien zawiera odpowied na zadanie konkursowe: 'Jaki masz pomys na lekk kuchni na 鈍i皻a?'

2. Uczestnik zobowi您any jest poda w Li軼ie swoje imi, nazwisko i numer telefonu kontaktowego.

3. Za czas dotarcia Listu do Organizator闚 uwa瘸 si moment jego wp造wu na serwer Organizator闚.

4. Uczestnik mo瞠 wys豉 tylko jeden List .

5. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za skuteczno嗆 przes豉nia List闚, w tym w szczeg鏊no軼i za wszelkie awarie sieci przesy這wych.

III. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie jest 20 zestaw闚, ka盥y sk豉daj帷y si z:

a) zestawu produkt闚 od firmy Drobimex, o wart. 100 z (s這wnie: sto z這tych) brutto;

b) blendera firmy Bosch, o wart. 40 z ( s這wnie: czterdzie軼i z這tych) brutto.

2. Ka盥y zestaw zwany jest dalej: 'Nagrod'. W konkursie przyznanych b璠zie 20 Nagr鏚.

3. Spo鈔鏚 autor闚 List闚 nades豉nych w danej edycji Konkursu, wy這niony zostanie 1 (jeden), kt鏎ego List, zosta uznany, zgodnie z postanowieniami pkt. IV Regulaminu, za najciekawszy.

4. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inn, w szczeg鏊no軼i na nagrod pieni篹n w wysoko軼i warto軼i Nagrody wskazanej powy瞠j, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezale積ych, przyznanie Nagrody nie b璠zie mo磧iwe.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Prawo do otrzymania Nagrody uzyska ka盥y z 20 (s這wnie: dwudziestu) Uczestnik闚 Konkursu, kt鏎zy byli autorami najciekawszych zdaniem Komisji Konkursowej List闚.

2. Organizator powo逝je Komisj Konkursow w sk豉dzie:

1. Piotr Kwiatkowski

2. Aneta Anikiej

3. Justyna Rytel

3. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚.

4. Decyzje Komisji Konkursowej s ostateczne i nie podlegaj jakimkolwiek odwo豉niom.

5. Z zastrze瞠niem pkt III ust. 4 Regulaminu, Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczeg鏊no軼i ekwiwalent pieni篹ny.

6. O prawie do Nagrody uczestnik Konkursu zostanie poinformowany przez Organizator闚 telefonicznie, na numer telefonu, podany w Li軼ie. W przypadku braku mo磧iwo軼i nawi您ania po陰czenia telefonicznego z Uczestnikiem Konkursu, pomimo podj璚ia trzech pr鏏 nawi您ania takiego po陰czenia, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody, a jego uprawnienie przechodzi na kolejnego Uczestnika Konkursu, wy這nionego zgodnie z tre軼i pkt IV Regulaminu.

7. Uczestnik Konkursu, kt鏎y uzyska prawo do otrzymania Nagrody (dalej: 'Zwyci瞛ca Konkursu'), zobowi您any jest do dokonania z Organizatorami ustale, co do miejsca i terminu odbioru Nagrody. Zwyci瞛ca ma obowi您ek odebrania Nagrody osobi軼ie, z miejsca, ustalonego z Organizatorem. Odbi鏎 nagrody potwierdzony zostanie protoko貫m. Przy odbiorze Nagrody Zwyci瞛ca ma obowi您ek wylegitymowania si dowodem osobistym.

8. Zwyci瞛ca Konkursu ma obowi您ek podania Organizatorowi swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, z kt鏎ego nades豉 List oraz imion i nazwisk rodzic闚, dzieci oraz rodze雟twa. Odmowa podania danych, o kt鏎ych mowa w zdaniu poprzedzaj帷ym, lub odmowa dokonania ustale, co do miejsca i terminu odbioru Nagrody, o czym mowa w ust. 7 powy瞠j, w terminie do dnia 10 grudnia 2010 r., albo nie odebranie Nagrody w ustalonym w trybie ust. 7 terminie, skutkuje utrat prawa do otrzymania Nagrody .

9. Uczestnik Konkursu mo瞠 uzyska tylko jedno prawo do Nagrody. Zgodnie z pkt. II ust. 4, kolejne Listy wys豉ne przez tego samego Uczestnika Konkursu, nie b璠 brane pod uwag przez Komisj Konkursow.

10. Uczestnicy Konkursu pozostaj帷y w stosunku pokrewie雟twa w linii prostej do pierwszego stopnia oraz w linii bocznej do drugiego stopnia mog uzyska 陰cznie prawo tylko do jednej Nagrody, bez wzgl璠u na liczb nades豉nych List闚. Przy wy豉nianiu kolejnych Zwyci瞛c闚 Konkursu pomijane b璠 osoby, pozostaj帷e z wcze郾iejszym Zwyci瞛c Konkursu w takim stosunku pokrewie雟twa.

11. Do chwili przekazania Nagrody Zwyci瞛cy Konkursu Fundator pozostaje jej jedynym i wy陰cznym w豉軼icielem. Przy przekazaniu Nagr鏚, Fundator dzia豉 za po鈔ednictwem Organizator闚.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla cel闚 organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych cel闚 Organizatora.

2. Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizatora do przekazania ich Fundatorowi.

3. Uczestnikom Konkursu przys逝guje prawo wgl康u do swoich danych osobowych, prawo poprawy tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo 膨dania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4. Organizator informuje, i podane dane osobowe b璠 przetwarzane zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

5. Uczestnicy Konkursu wyra瘸j zgod na publikacj ich imienia oraz nazwiska na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl.

VI. Prawa autorskie

1. Je瞠li List nades豉ny przez Uczestnika Konkursu b璠zie mia cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwil przes豉nia Listu do Konkursu udziela Organizatorowi nieodp豉tnej licencji do korzystania z Listu lub jego fragment闚, bez ogranicze co do czasu i terytorium, bez prawa do wypowiedzenia licencji, na nast瘼uj帷ych polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego i technik cyfrow,

b. wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki spos鏏, aby ka盥y m鏬 mie do niego dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Organizator ma prawo upowa積ienia os鏏 trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o kt鏎ym mowa w ust. 1 powy瞠j.

3. Organizator z chwil uzyskania licencji, o kt鏎ej mowa w ust. 1 powy瞠j, nabywa prawo do wykonywania praw zale積ych.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie do 14 dni od daty zako鎍zenia konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Za dat wniesienia reklamacji uwa瘸 si dat jej dotarcia na adres Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawiera imi i nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 adres poczty elektronicznej, z kt鏎ej wys豉ny zosta List, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego Uczestnik闚.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za przypadki przes豉nia Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VIII. POSTANOWIENIA KO哸OWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci Internet powsta造ch w szczeg鏊no軼i z winy operator闚 i dostawc闚 sieci internetowej lub Uczestnik闚 Konkursu.

2. Wysy豉j帷 List o tre軼i i na adres wskazany w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, 瞠 wyra瘸 zgod na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporz康kowuje si jego postanowieniom.

3. Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim Uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!