Regulamin "Sanki 安. Miko豉ja"

I.POSTANOWIENIA OG粌NE

1. Organizatorem konkursu 'Sanki 安. Miko豉ja', zwanego dalej 'Konkursem', jest Radiowe Doradztwo Reklamowe sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 778-13-36-973, kapita zak豉dowy 2 036 000,00 z, zwana w dalszej cz窷ci Regulaminu 'Organizatorem'.


2. Informacja o Konkursie podawana b璠zie na antenie stacji Radio Z這te Przeboje 88,4 FM (Pozna), zwanej w dalszej cz窷ci Regulaminu 'Stacj Radiow'.


3. Fundatorem nagr鏚 w Konkursie jest CARYN INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedzib w 00-854 w Warszawie ul. Jana Paw豉 II wpisan do rejestru przedsi瑿iorc闚 Krajowego Rejestru S康owego prowadzonego przez S康 Rejonowy dla miasta sto貫cznego WARSZAWY, pod numerem KRS 0000214746 nr NIP 526-27-87-274, nr REGON: 015792417, zwana dalej 'Fundatorem'.


4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


5. Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.


6. Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora ani Fundatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.


7. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od 13.12.2010- 17.12.2010.


8. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Celem wzi璚ia udzia逝 w Konkursie nale篡 w dniach wskazanych w pkt. I ust. 7 Regulaminu wys豉 e-mail na adres: miko豉j@zloteprzeboje.pl zawieraj帷y informacj, gdzie na zdj璚iu zamieszczonym na stronie konkursowej www.zloteprzeboje.pl ukryty jest 安. Miko豉j, dalej 'Zg這szenie'.


2. W konkursie mog wzi望 udzia wy陰cznie mieszka鎍y miasta Pozna, posiadaj帷y odpowiedni wpis w dowodzie to窺amo軼i, potwierdzaj帷y ten fakt.


3. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za skuteczno嗆 przes豉nia Zg這szenia, w szczeg鏊no軼i za wszelkie awarie sieci przesy這wych.

III.NAGRODY


1. Nagrod w Konkursie s sanki o wart. 60 z (s這wnie: sze嗆dziesi徠 z這tych) brutto, zwane dalej 'Nagrod'.


2. W Konkursie rozdanych zostanie 5 (pi耩) Nagr鏚.


3. Uczestnik ma prawo do otrzymania maksymalnie 1 (jednej) Nagrody.


4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inn, w szczeg鏊no軼i na nagrod pieni篹n w wysoko軼i warto軼i Nagrody wskazanej powy瞠j, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezale積ych, przyznanie Nagrody nie b璠zie mo磧iwe.


IV.NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA


1. Na antenie Stacji Radiowej zostanie wyemitowany spot, w kt鏎ym Organizator poinformuje o Konkursie.


2. Prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie uzyskuje 5 (pi璚iu) Uczestnik闚 Konkursu, kt鏎zy po wyemitowaniu spotu informuj帷ego o Konkursie jako pierwsi nade郵 wiadomo嗆 e-mail z prawid這wa odpowiedzi, na pytanie: 'Gdzie ukryty jest 安. Miko豉j?'.


3. Z zastrze瞠niem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegaj wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczeg鏊no軼i ekwiwalent pieni篹ny.


4. Uczestnik Konkursu, kt鏎emu przys逝guje prawo do otrzymania Nagrody, powo造wany dalej jako "Zwyci瞛ca Konkursu", zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody drog mailow, na adres wskazany w Zg這szeniu, przez przedstawiciela Organizator闚. Zwyci瞛ca Konkursu zobowi您any jest poda przedstawicielowi Organizator闚 swoje imi i nazwisko, adres oraz numer dowodu osobistego.


5. Zwyci瞛ca Konkursu zobowi您any jest do odbioru Nagrody osobi軼ie dnia 18 grudnia 2010 r. w godzinach pomi璠zy 18:00 a 24:00, w Galerii Panorama przy ulicy Gr鎩eckiej 30 w Poznaniu, przy g堯wnej scenie, gdzie b璠zie obecny przedstawiciel Organizatora. Warunkiem wydania Nagrody Zwyci瞛cy Konkursu b璠zie okazanie swojego dowodu osobistego przez Zwyci瞛c Konkursu spe軟iaj帷ego wym鏬 okre郵ony w pkt. II ust. 2 powy瞠j. Odbi鏎 Nagrody zostanie udokumentowany protoko貫m podpisanym przez przedstawiciela Organizatora i Zwyci瞛c Konkursu.


6. Wskutek odmowy podania przez Zwyci瞛c Konkursu danych wyliczonych w ust. 4 lub te nie odebrania Nagrody w terminie wskazanym w ust. 5 powy瞠j traci on prawo do otrzymania Nagrody.


7. Nagrody do czasu ich wydania Zwyci瞛cy Konkursu stanowi w豉sno嗆 Fundatora.


8. Fundator wydaje Nagrody za po鈔ednictwem Organizatora.

V.DANE OSOBOWE


1. Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla cel闚 organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagr鏚 oraz innych prawnie usprawiedliwionych cel闚 Organizator闚.


2. Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizator闚 do przekazania ich Fundatorowi.


3. Uczestnikom Konkursu przys逝guje prawo wgl康u do swoich danych osobowych, prawo poprawy tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo 膨dania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.


4. Organizator informuje, i podane dane osobowe b璠 przetwarzane zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI.REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎


1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie do 14 dni od daty zako鎍zenia Konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.


2. Za dat wniesienia reklamacji uwa瘸 si dat jej dotarcia na adres Organizatora.


3. Reklamacja powinna zawiera imi i nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, i adres email, z kt鏎ego zosta這 wys豉ne Zg這szenie do Konkursu wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.


4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.


5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego Uczestnik闚.


6. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.


7. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za korespondencj elektroniczn prowadzon z osob nieuprawnion i wynik貫 st康 skutki.

VII. POSTANOWIENIA KO哸OWE


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach telefonicznych i internetowych, w szczeg鏊no軼i z winy operator闚 sieci kom鏎kowych, administrator闚 sieci Internet lub Uczestnik闚 Konkursu.


2. Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim Uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.


3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu.


4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.


SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!