REGULAMIN KONKURSU 'Twoja po這wa- danie dla dwojga'

marta
07.02.2011 06:00

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem konkursu 'Twoja po這wa- danie dla dwojga', zwanego dalej 'Konkursem', jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorców prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 00000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zak豉dowym 2036000,00 z, zwana w dalszej cz窷ci Regulaminu 'Organizatorem'.

2. Konkurs emitowany b璠zie w spotach reklamowych na antenie stacji radiowej 'Radio Z這te Przeboje 88,4 FM Pozna', zwan w dalszej cz窷ci Regulaminu 'Stacj Radiow'.

3. Fundatorem nagród w Konkursie s Garland Bridge Sp. Z o.o. z siedzib w Poznaniu (61-771), przy ul. Sierockiej 10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorców Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS: 0000222321, REGON: 634639501, NIP 7822313125, , zwana dalej 'Fundatorem'.

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna, która jest uprawniona do u篡wania telefonu w sieci komórkowej dost瘼nej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. W Konkursie mog wzi望 udzia wy陰cznie mieszka鎍y miasta Pozna, posiadaj帷y odpowiedni wpis w dowodzie to窺amo軼i, potwierdzaj帷y ten fakt.

7. Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora lub Fundatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.

8. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 07.02. do 14.02.2011 roku, przy czym w dniach:

a. 07.02 oraz od 12 do 14.02.2011 b璠 przebiega造 2 edycje Konkursu;

b. od 08.02 do 11.02.2011 b璠 przebiega造 3 edycje Konkursu,

przy czym ka盥a edycja Konkursu rozpoczyna si w chwili zako鎍zenia przekazu og豉szaj帷ego o rozpocz璚iu danej edycji Konkursu na antenie Stacji Radiowej.

9. U篡wane w Regulaminie poj璚ie 'SMS' oznacza krótk wiadomo嗆 tekstow wys豉n z lub na telefon komórkowy.

10. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Celem wzi璚ia udzia逝 w Konkursie nale篡 w dniach wskazanych w pkt I ust. 7 Regulaminu wys豉 SMS na numer 70007, wpisuj帷 w tre嗆 SMS-a Budda.

2. Ca趾owity koszt jednego SMS-a to 0,62 z brutto (w tym 23% VAT).

3. W Konkursie nie s brane pod uwag SMS-y wys豉ne za po鈔ednictwem sieci Internet.

4. W SMS-ie Uczestnik Konkursu nie podaje 瘸dnych danych osobowych.

5. Po wys豉niu SMS-a, o tre軼i wskazanej w ust. 1 powy瞠j, ka盥y Uczestnik otrzyma SMS zwrotny potwierdzaj帷y udzia w Konkursie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za skuteczno嗆 przes豉nia SMS-ów, w szczególno軼i za wszelkie awarie sieci przesy這wych.

 

III. NAGRODY

 

1. Nagrodami w Konkursie jest 20 voucherów do Restauracji Budda w Poznaniu (ul, Sieroca 10, 61-770 Pozna), o wart. 50 z ka盥y (s這wnie: pi耩dziesi徠 z這tych) (dalej 陰cznie: 'Nagrody', przy czym ka盥y voucher zwany jest dalej 'Nagrod' ). W ka盥ej edycji Konkursu rozdana zostanie 1 Nagroda.

2. Vouchery mo積a zrealizowa w dowolnym terminie od 07.01.2011r. do dnia 31.12.2011, przy czym Fundator ma prawo przed逝篡 okres wa積o軼i Nagrody we w豉snym zakresie.

3. Vouchery nie obejmuj 瘸dnych napojów znajduj帷ych si w ofercie Fundatora, w restauracji Budda w Poznaniu, o której mowa w pkt 1 powy瞠j.

4. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany danej nagrody na inn, w szczególno軼i na nagrod pieni篹n w wysoko軼i warto軼i danej nagrody wskazanej powy瞠j, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezale積ych, przyznanie takiej nagrody nie b璠zie mo磧iwe.

 

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

 

1. Prawo do otrzymania Nagrody uzyskuje Uczestnik Konkursu, który jako pierwszy w danej edycji Konkursu, po wyemitowaniu na antenie Stacji Radiowej informacji o rozpocz璚iu tego etapu Konkursu, wy郵e SMS-a o tre軼i Budda na numer 70007.

2. Za czas dotarcia SMS do Organizatora uwa瘸 si moment jego wp造wu na serwer wyspecjalizowanego podmiotu obs逝guj帷ego ruch SMS.

3. Z zastrze瞠niem pkt III ust. 4 Regulaminu, Nagrody nie podlegaj wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególno軼i ekwiwalent pieni篹ny.

4. Uczestnik Konkursu, któremu przys逝guje prawo do otrzymania jednej z Nagród, powo造wany dalej jako 'Zwyci瞛ca Konkursu', zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez Organizatora. W czasie rozmowy telefonicznej zwyci瞛ca Konkursu zobowi您any jest poda Organizatorowi swoje imi i nazwisko, adres oraz numer NIP.

5. Zwyci瞛ca Konkursu zobowi您any jest do dokonania z Organizatorem ustale co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody, przy czym odbiór Nagrody mo瞠 nast徙i nie wcze郾iej ni 07.02.2011r. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protoko貫m podpisanym przez Organizatora i Zwyci瞛c Konkursu.

6. Wskutek odmowy podania przez Zwyci瞛c Konkursu danych wyliczonych w ust. 4 powy瞠j, odmowy dokonania przez Zwyci瞛c Konkursu ustale dotycz帷ych odbioru Nagrody, o których mowa w ust瘼ie poprzedzaj帷ym lub te niedokonania takich ustale w terminie do dnia 27.02.2011r., zwyci瞛ca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

7. Do chwili przekazania Nagrody Zwyci瞛cy Konkursu Fundator pozostaje jej jedynym i wy陰cznym w豉軼icielem. Fundator przekazuj帷 nagrod Zwyci瞛cy Konkursu dzia豉 za po鈔ednictwem Organizatora.

 

V. DANE OSOBOWE

 

1. Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

2. Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizatora do przekazania ich Fundatorowi.

3. Uczestnikom Konkursu przys逝guje prawo wgl康u do swoich danych osobowych, prawo poprawy tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo 膨dania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4. Organizator informuje, i podane dane osobowe b璠 przetwarzane zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

 

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

 

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczególno軼i przyznawania Nagród, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie do 14 dni od daty zako鎍zenia konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Za dat wniesienia reklamacji uwa瘸 si dat jej dotarcia na adres Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawiera imi i nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer telefonu, z którego przes豉no SMS, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia osób trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego Uczestników.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za wykonanie po陰czenia SMS przez osob nieuprawnion i wynik貫 st康 skutki.

 

VII. POSTANOWIENIA KO哸OWE

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach telefonicznych oraz SMS powsta造ch w szczególno軼i z winy operatorów sieci komórkowych lub Uczestników Konkursu.

2. Wysy豉j帷 SMS o tre軼i i pod numer wskazanych w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, 瞠 wyra瘸 zgod na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporz康kowuje si jego postanowieniom.

3. Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim Uczestnika Konkursu, w szczególno軼i odmówi mu przyznania nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!