Regulamin konkursu "Co potrafi twój pies"

15.02.2011 13:27
Regulamin konkursu "Co potrafi twój pies"

REGULAMIN KONKURSU "Co potrafi Twój pies"


I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Organizatorem konkursu ''Co potrafi Twój pies'', zwanego dalej ''Konkursem'', jest GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25.019.500,00 zł., zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem"

2.  Konkurs odbędzie się na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl zwanej w dalszej części Regulaminu ''Stroną Internetową''.

3.  Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

4.  Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.  Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.  Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7.  Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 15 lutego 2011 roku do 15 marca 2011 roku.

8.  Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl .

II.   WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.  Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w czasie trwania Konkursu nadesłać na adres pies@zloteprzeboje.pl utrwalony elektronicznie zapis z udziałem psa uczestnika Konkursu, prezentujący unikalne zdolności tego zwierzęcia, dalej: ''Zgłoszenie''.

2.  W treści Zgłoszenia Uczestnik Konkursu podaje następujące dane: imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.

3.  Wybrane treści Zgłoszenia Uczestników mogą być prezentowane na Stronie Internetowej.

4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania wiadomości e-mail, w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

5.  Wszystkie działania podejmowane w ramach realizacji zadania konkursowego, określonego w ppkt 1 powyżej muszą być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestników Konkursu podejmowane w wykonaniu zadania konkursowego, o którym mowa w ppkt 1 powyżej, w szczególności Organizator nie zwraca Uczestnikom Konkursu kosztów poniesionych w związku z jego wykonaniem.

III.   NAGRODY

1.  Nagrodą w Konkursie jest Telefon komórkowy LG Shine KE970 , o wartości 700 zł. (siedemset złotych) brutto, dalej: "Nagroda". W konkursie zostaną przyznane 3 (trzy) nagrody, zgodnie z postanowieniami pkt IV Regulaminu.2.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w wysokości wartości danej Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od nich niezależnych przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.

3.   Każdy Uczestnik Konkursu może uzyskać prawo tylko do jednej Nagrody.

4.  Nagrody zostaną przyznane tylko tym Uczestnikom Konkursu, którzy wykonali zadanie konkursowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

IV.   NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1.  O przyznaniu Nagrody decyduje Komisja Konkursowa, która wybiera jej zdaniem 3 (trzy) najlepsze wykonanie zadania konkursowego, określonego w pkt II ppkt 1 Regulaminu, a autorowi każdego z nich przyznaje prawo do Nagrody dalej  ''Zwycięzca Konkursu''.

2.  W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Agata Jońska, Jakub Gładykowski, Dawid Koczy i Izabella Ślugaj.

3.  Komisja Konkursowa podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

4.  Z zastrzeżeniem pkt III ppkt. 2 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

5.  Decyzja Komisji Konkursowej zostanie ogłoszona na Stronie Internetowej. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody także telefonicznie przez Organizatora. W czasie rozmowy telefonicznej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

6.  Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dokonania z Organizatorem ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody, przy czym odbiór Nagrody może nastąpić nie wcześniej niż w dniu następnym po uzyskaniu zwycięstwa w Konkursie. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę Konkursu lub poprzez podpisanie listu przewozowego w przypadku wysłania Nagrody przesyłką kurierską.

7.  Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ppkt. 5 powyżej, odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, o których mowa w ppkt. 6 powyżej lub też niedokonania takich ustaleń w terminie do dnia  31 marca 2011 r. albo nieodebrania Nagrody najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2011 r., Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.


V.   PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1.  Uczestnik Konkursu wysyłając do Organizatora Zgłoszenie gwarantuje Organizatorowi, że w przypadku, gdy Zgłoszenie lub jego część będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku "o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz.U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 t.j. z późn. zm.), będzie jedynym podmiotem uprawnionym z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych do Zgłoszenia.

2.  W przypadku, o którym mowa w ppkt. 1 powyżej, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Organizatorowi Zgłoszenia udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych do Zgłoszenia, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych w chwili nabycia polach eksploatacji, w szczególności:

1)  utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

2)  wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3)  publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3.  Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania ze Zgłoszenia w zakresie, o którym mowa w ppkt. 2 powyżej.

4.  Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ppkt. 2 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

5.  Organizator upoważniony jest do wykonywania autorskich praw osobistych w imieniu Uczestnika Konkursu, który przysłał Zgłoszenie.

6.  Uczestnik Konkursu oświadcza, że w przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia, utrwalony został wizerunek Uczestnika Konkursu lub innych osób, przed nadesłaniem Zgłoszenia:

a) uzyskał zgodę od osób utrwalonych w ramach Zgłoszenia nadesłanego do Konkursu na rozpowszechnianie ich wizerunku (dalej: ''wizerunek'') w sposób opisany w Regulaminie;

b) posiada prawo do udzielania dalszych zezwoleń na wykorzystanie wizerunku w sposób opisany w Regulaminie;

c) zezwala Organizatorowi na wykorzystanie wizerunku w sposób opisany w Regulaminie;

d) w przypadku nieprawdziwości oświadczeń określonych pod lit. a-c powyżej, zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób trzecich zgłoszonych i dochodzonych od Organizatora w związku z naruszeniem praw do wizerunku.

7. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku, utrwalonego podczas rozdania nagród, w szczególności poprzez umieszczenie zdjęć z rozdania Nagród na stronie internetowej zloteprzeboje.pl

VI.   DANE OSOBOWE

1.  Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.


2.  Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

3.  Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.  Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 14 dni od zakończenia konkursu, to jest do dnia  29 marca 2011. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ppkt. 1 Regulaminu.

2.  Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3.  Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adresem e-mail, z którego przesłano Nagranie, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.  Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie Zgłoszenia czy skorzystanie z cudzego adresu e-mail przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach telefonicznych lub sieci Internet powstałych w szczególności z winy operatorów i dostawców sieci internetowej lub Uczestników Konkursu.

2.  Wysyłając Zgłoszenie Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

3.  Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

4.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!