Regulamin konkursu "Wygraj książkę Christiny Hopkinson"

18.04.2011 11:58
Regulamin konkursu "Wygraj książkę Christiny Hopkinson".

REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj książkę Christiny Hopkinson”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Wygraj książkę Christiny Hopkinson„ zwanego dalej „Konkursem”, jest GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25.019.500,00 zł., zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".

2. Konkurs przeprowadzany jest na stronie internetowej pod adresem www. zloteprzeboje.pl, zwanej w  dalszej części Regulaminu "stroną internetową”.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Czas trwania Konkursu to 18-22.04.2011 roku. Każdego dnia odbędzie się jedna edycja Konkursu. Każda edycja Konkursu rozpoczyna się o godz. 9:00, a kończy o godz. 17:00.

8. Ostatniego dnia konkursu, na stronie internetowej odbędzie się głosowanie. Głosowaniu podlegać będą zwycięzcy z całego tygodnia. Głosowanie potrwa do 26.04.2011r. Zwycięzca głosowania otrzyma nagrodę główną konkursu.

9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl


II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w terminie realizacji Konkursu wysłać wiadomość email, zawierającą odpowiedzi na pytania,  zadane na stronie internetowej, dalej: „List”.

2. Uczestnik musi wysłać wiadomość email (List) na adres: ksiazka@zloteprzeboje.pl

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania Listu, w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

III. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest książka autorstwa Christiny Hopkinson p.t. „Jak nie zabiłam męża”, o wartości 34 zł (słownie: trzydzieści cztery złote) brutto, dalej "Nagroda".

2. W każdej edycji Konkursu zostaną przyznane trzy Nagrody.

3. Nagroda główna to bon o wartości 350zł.

4.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Organizator powierza zadanie wyłonienia zwycięzcy Konkursu Komisji Konkursowej.

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom.

3. Zwycięzcą Konkursu zostaje osoba, która w danej edycji Konkursu, najciekawiej, zdaniem Komisji Konkursowej, dokończy zacytowany fragment książki.

4. W każdej edycji Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 3 (trzech) Zwycięzców Konkursu oraz jedną osobę w finale konkursu podczas głosowania na stronie internetowej.

5. Zwycięzca Konkursu, zostanie poinformowany o przyznaniu Nagród mailowo przez Organizatora. W odpowiedzi zwrotnej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorowi swoje dane osobowe t.j. imię i nazwisko, a także adres, na który będzie przesłana Nagroda.

6. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany zgodnie z ust. 5 powyżej, przesyłka pocztową. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany poprzez podpisanie potwierdzenia odbioru przesyłki pocztowej.

7. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 5  powyżej lub też nieodebrania Nagrody przesłanej na adres zgodnie z ust. 5 i 6 powyżej, bez względu na przyczyny nieodebrania, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

8. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

9. Nagrody do czasu ich wydania Zwycięzcy Konkursu stanowią własność Fundatora. Fundator może wydać Nagrody za pośrednictwem Organizatora.

V. PRAWA AUTORSKIE

1. Jeżeli List nadesłany przez Uczestnika Konkursu będzie miał cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Listu do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji, do korzystania z Listu lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

VI. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród.

2. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przekazania ich Fundatorowi w celu wydania Nagród.

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie do Konkursu wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Więcej o:

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!