REGULAMIN KONKURSU "Wygraj bilety na wirtualny spektakl"

18.05.2011 19:39
REGULAMIN KONKURSU "Wygraj bilety na wirtualny spektakl"

REGULAMIN KONKURSU
"Wygraj bilety na wirtualny spektakl"


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu "Wygraj bilety na wirtualny spektakl" zwanego dalej "Konkursem", jest GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25.019.500,00 zł., zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".

2. Konkurs przeprowadzany jest na stronie internetowej pod adresem www. zloteprzeboje.pl, zwanej w  dalszej części Regulaminu "stroną internetową”.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Czas trwania Konkursu to 19.05.2011-20.05.2011 roku. Każdego dnia odbędzie się jedna edycja Konkursu. Każda edycja Konkursu rozpoczyna się o godz. 10:00, a kończy o godz. o godz. 17:00.

8. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl


II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w terminie realizacji Konkursu wysłać wiadomość email, zawierającą odpowiedzi na pytania,  zadane na stronie internetowej, dalej: "List".

2. Uczestnik musi wysłać wiadomość email (List) na adres: teatr@zloteprzeboje.pl

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania Listu, w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

III. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest wirtualny bilet o wartości 8,90 zł (słownie: osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) brutto, dalej "Nagroda".

2. W każdej edycji Konkursu zostanie przyznane 15, słownie: piętnaście Nagród.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Organizator powierza zadanie wyłonienia zwycięzcy Konkursu Komisji Konkursowej.

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom.

3. Zwycięzcą Konkursu zostaje osoba, która w danej edycji Konkursu, poprawnie odpowie na zadane pytania, oraz najciekawiej, zdaniem Komisji Konkursowej, odpowie na ostatnie pytanie.

4. W każdej edycji Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 15 (piętnastu) Zwycięzców Konkursu.

5. Zwycięzca Konkursu, zostanie poinformowany o przyznaniu Nagród mailowo przez Organizatora. W odpowiedzi zwrotnej Zwycięzca Konkursu otrzyma kod, dzięki któremu zostanie zrealizowana Nagroda.

6. Nagroda zostanie przesłana na adres e-mail. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany poprzez raport doręczenia emaila. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesył wiadomości e-mail.

7. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

V. PRAWA AUTORSKIE

1. Jeżeli List nadesłany przez Uczestnika Konkursu będzie miał cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Listu do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji, do korzystania z Listu lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

VI. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród.

2. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przekazania ich Fundatorowi w celu wydania Nagród.

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie do Konkursu wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!