Regulamin konkursu "Auto na weekend"

30.05.2011 09:29
"Auto na weekend"


I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    Organizatorem konkursu „Auto na weekend”, zwanego dalej „Konkursem”, jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973. oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, zwane w  dalszej części Regulaminu zwani łącznie „Organizatorem”.
2.    Informacje o Konkursie  emitowane będą na antenie stacji radiowej „Radio Złote Przeboje na Fali 89,8 FM ” w Szczecinie, zwanej w dalszej części Regulaminu „Stacją Radiową”.
3.    Fundatorem nagród w konkursie jest Malco SP.z o.o. z siedzibą w Poznaniu  (60-770), przy ul. Paderwskiego 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297063, Regon 301386989 , NIP 777-315-44-24, zwaną dalej Kontrahentem, reprezentowaną przez:  
Zygmunta Liberskiego - Właściciela
który zgodnie z okazanym przy zawieraniu Umowy odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego uprawniony jest do reprezentowania Kontrahenta, zwana dalej „Fundatorem”,
4.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.    Uczestnikiem Konkursu może być  każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca prawo jazdy i udokumentowany (zaświadczeniem z Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym uczestnik wykupywał polisę OC lub OC+AC) okres 3 lat bezwypadkowej jazdy.
6.    Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a)     pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa),
b)    osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.

7.    Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od 04.07 do 08.07.2011.

8. W konkursie mogą wziąć udział jedynie mieszkańcy miasta Szczecina lub jego okolic.


9.    Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.


II.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1.    Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 04.07.2011 r. od godz. 9.00 do 08.07.2011 r. do godz. 16.00 wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej list (dalej „List”) na adres auto@zloteprzeboje.pl o treści argumentującej, dlaczego autor listu i posiadacz adresu e-mail, z którego wysłane zostało zgłoszenie, powinien otrzymać samochód GRECAV SONIQUE ELEGANTE na weekend.
2.    Uczestnik zobowiązany jest podać w Liście swoje imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego.
3.    Za czas dotarcia Listu do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów.
4.    Uczestnik może wysłać tylko jeden List.
5.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skuteczność przesłania Listów,  w tym w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.


III.    NAGRODY


1.    Nagrodą  w Konkursie jest:
Użyczenie samochodu marki Grecav Sonique model Elegante wraz z pełnym bakiem paliwa, o łącznej wartości brutto 700 zł., w okresie od piątku od godz. 12:00 do poniedziałku, do godz. 12:00 rano, w uzgodniony z Fundatorem weekend, przypadający na okres od 15 lipca 2011 roku do 15 sierpnia 2011 roku.  
2.    Fundatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności zamianę modelu samochodu, oraz w innych przypadkach, gdy z przyczyn od nich niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe .


IV.    NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA.


1.    Prawo do otrzymania Nagrody uzyska 1 (słownie: jeden) Uczestnik Konkursu, będący autorem najlepszego opisu (Listu), wybranego zgodnie z ust. 3-7 poniżej.
2.    Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie:
1. Piotr Kwiatkowski
2. Aneta Anikiej
3. Urszula Kulikowska
3.    Po upływie terminu zgłaszania się Uczestników do Konkursu, wskazanego w pkt II ust. 1 Regulaminu, Komisja Konkursowa dokona wyboru 1 (słownie: jednego) najlepszego Listu - uzasadnienia.
4.    Komisja Konkursowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
5.    Decyzja Komisji Konkursowej w zakresie wyboru Listu jest decyzją ostateczną i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom.
6.    Z zastrzeżeniem pkt III ust. 2 Regulaminu, Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
7.    Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o  przyznaniu Nagrody telefonicznie przez przedstawiciela Organizatorów. W czasie rozmowy telefonicznej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorom swój adres oraz numer NIP, a także wszelkie dane niezbędne do prawidłowego wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8.    Auto będące przedmiotem Nagrody, będzie do odbioru w siedzibie Fundatora. Warunkiem wydania Nagrody jest zawarcie z Fundatorem umowy regulującej wydanie, sposób korzystania, ubezpieczenia oraz zwrotu Nagrody, której wzór dostępny jest w siedzibie Fundatora oraz okazanie dowodu osobistego, prawa jazdy, dokumentów potwierdzających bezwypadkową jazdę w ciągu ostatnich 3 lat, o których mowa w pkt I Regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zawarcia bądź niezawarcia, a także wykonania bądź niewykonania umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Fundator nie ma prawa żądać od Zwycięzcy Konkursu, któremu przysługuje prawo do Nagrody, jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu korzystania z samochodu, będącego przedmiotem Nagrody.

9.    Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w  ust. 8 powyżej, odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, o których mowa w ust. 9 lub też niedokonania takich ustaleń w terminie do dnia 15 lipca 2011 r., niezawarcia umowy z Fundatorem, o której mowa w ust. 10 powyżej w terminie umożliwiającym skorzystanie z Nagrody, Zwycięzca Konkursu traci prawo do jej otrzymania .
10.    Do chwili przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu Fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem.  Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy Konkursu przez Fundatora.

V.    DANE OSOBOWE


1.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i  upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
2.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przekazania ich Fundatorowi.
3.    Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
4.    Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).
5.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl.


VI.    REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1.    Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres każdego z Organizatorów na piśmie w  terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adres Organizatorów został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2.    Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
3.    Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail, z którego nadesłano List, wraz z  dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4.    Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie Listu przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
2.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!