Regulamin Konkursu 'Konkurs Ekologiczny'

20.06.2011 10:16
Konkurs Ekologiczny


I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    Organizatorem konkursu „Prawda czy Fałsz”, zwanego dalej „Konkursem”, jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973 oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, zwane w  dalszej części Regulaminu „Organizatorami”.
2.    Konkurs emitowany będzie na antenie stacji radiowych „Radio Złote Przeboje 103  i 99,2 FM Trójmiasto”, zwana w dalszej części Regulaminu „Stacją Radiową”.
3.    Fundatorem nagród w Konkursie jest  Organizator.
4.    Fundatorem nagród wskazanych w pkt. III. 1 lit. A) Regulaminu jest "EKO DOLINA" Sp. z o.o.,  z siedzibą w (84-207) Łężycach (poczta Koleczkowo), przy ul. Al. Parku Krajobrazowego 99, o numerze KRS 0000030282, REGON: 191680713, NIP: 5881834882, zwana dalej „Fundatorem”, natomiast fundatorem nagród wskazanych w pkt. III. 1 lit. B) Regulaminu  jest Organizator.
5.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.    Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej dostępnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
7.    Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
a)     pracownicy Organizatorów lub Fundatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe,
b)    osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów , a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.
8.    Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od 20.06 do 24.06.2011. Każdego dnia na antenie Stacji Radiowej będą przebiegać 3 edycje Konkursu.
9.    Używane w Regulaminie pojęcie „SMS” oznacza krótką wiadomość tekstową wysłaną z lub na telefon komórkowy.
10.    Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1.    W każdej edycji Konkursu na antenie Stacji Radiowej zostaną wyemitowane informacje związane z tematyką ekologiczną. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy udzielić odpowiedzi na pytanie czy wskazana informacja jest prawdziwa czy fałszywa, wysyłając w dniach wskazanych w pkt I ust. 7 Regulaminu  SMS o treści PRAWDA lub FAŁSZ na numer 7037 dalej: „Zgłoszenie”. Zgłoszenia można nadsyłać dopiero od momentu wskazanego przez Prowadzącego Konkurs, na antenie Stacji Radiowej. Zgłoszeni wysłane wcześniej, nie będą brane pod uwagę, przy rozstrzyganiu danej edycji Konkursu.
1.    Całkowity koszt jednego SMS-a to 0,62 zł brutto (w tym 23% VAT).
2.    W Konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysłane za pośrednictwem sieci Internet.
3.    W SMS-ie Uczestnik Konkursu nie podaje żadnych danych osobowych.
4.    Po wysłaniu SMS-a, o treści wskazanej w ust. 1 powyżej, każdy Uczestnik otrzyma SMS zwrotny potwierdzający oddanie głosu i udział w Konkursie.
5.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skuteczność przesłania SMS-ów, w  szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.


III.    NAGRODY


1.    Nagrodami w Konkursie jest 12 zestawów składających się z:
a)    torby,, breloka, piłki plażowej, foldera, zielonego pen drivea na bransoletce oraz płyty CD składanki Radia  Złote Przeboje, wartości 50 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych) brutto każdy.
b)    telefonu komórkowego marki SAGEM MY411X o wartości  299 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć  złotych) brutto,
przy czym każdy z ww. zestawów, zwany jest osobno „Nagrodą”.
2.    W każdej edycji Konkursu rozdana zostanie 1 Nagroda.
3.    Fundator zastrzega sobie prawo zmiany danej Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości danej Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.


IV.    NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA


1. Prawo do Nagrody uzyskuje Uczestnik Konkursu, który wyśle jako pierwszy SMS z poprawną odpowiedzią o treści: PRAWDA lub FAŁSZ, na numer 7037 po wskazanym przez prowadzącego Konkurs, na antenie Stacji Radiowej, momencie.
2.    Za czas dotarcia SMS do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer wyspecjalizowanego podmiotu obsługującego ruch SMS.
3.    Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
4.    Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania Nagród, powoływany dalej jako „Zwycięzca Konkursu”, zostanie poinformowany o  przyznaniu Nagrody telefonicznie przez Organizatorów.   Zwycięzca Konkursu ma obowiązek odebrać połączenie inicjowane przez Organizatora na numer telefonu, z którego wykonano Zgłoszenie, najpóźniej przy trzeciej próbie wykonania takiego połączenia przez Organizatora.  W czasie rozmowy telefonicznej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorom swoje imię i nazwisko, adres oraz serię i numer dowodu osobistego.
5.    Każdy uczestnik Konkursu może uzyskać prawo tylko do jednej Nagrody.
6.    Uczestnicy Konkursu pozostający w stosunku pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia oraz w linii bocznej do drugiego stopnia mogą uzyskać łącznie prawo tylko do jednej Nagrody, bez względu na liczbę nadesłanych Zgłoszeń. Przy wyłanianiu kolejnych Zwycięzców Konkursu pomijane będą osoby, pozostające z wcześniejszym Zwycięzcą Konkursu w takim stosunku pokrewieństwa.
7.    Odbiór Nagród jest możliwy wyłącznie w dniu 25 czerwca 2011 r. w siedzibie Fundatora podczas organizowanych przez niego „Dni Otwartych”.  W przypadku niemożności osobistego odbioru Nagrody w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dokonania z Organizatorami ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru tej Nagrody, przy czym odbiór Nagrody może nastąpić nie wcześniej niż 25.06.2010r. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora i  Zwycięzcę Konkursu.
8.    Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w  ust. 4 powyżej, odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, o których mowa w ustępie poprzedzającym lub też niedokonania takich ustaleń w terminie do dnia 25.06.2010r., Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.
9.    W przypadku trzykrotnego nie odebrania przez Zwycięzcę Konkursu połączenia inicjowanego przez Organizatora na numer telefonu, z którego nadesłano Zgłoszenie, Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, a prawo do Nagrody przechodzi na kolejnego Zwycięzcę Konkursu, wyłonionego zgodnie z postanowieniami rozdziału IV Regulaminu.  
10.    Do chwili przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu Fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Fundator przekazując Nagrodę Zwycięzcy Konkursu działa za pośrednictwem Organizatorów.


V.    DANE OSOBOWE


1.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i  upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów.
2.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i  upoważniają Organizatorów do przekazania ich Fundatorowi.
3.    Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
4.    Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).


VI.    REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1.    Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatorów na piśmie w  terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adres Organizatorów został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2.    Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
3.    Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer telefonu, z którego przesłano SMS, wraz z  dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4.    Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
5.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
6.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
7.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wykonanie połączenia SMS przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach telefonicznych oraz SMS powstałych w szczególności z winy operatorów sieci komórkowych lub Uczestników Konkursu.
2.    Wysyłając SMS o treści i pod numer wskazane w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
3.    Organizatorzy mają prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
4.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!