Regulamin

glad
01.08.2010 14:50
Regulamin Loterii Z這te Za Przeboje


REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

"Z這te za Z這te"I. Nazwa Loterii Promocyjnej

  1. Loteria promocyjna zwana w dalszej cz窷ci "Loteri", przeprowadzana jest pod nazw "Z這te za Z這te"


II. Nazwa podmiotu urz康zaj帷ego Loteri.

2.1.Organizatorem loterii jest Ramtel Sp. z o.o. z siedzib w Krakowie (30-350) przy ul. Zachodniej 7/5A, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m. Krakowa XI Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego za numerem KRS 0000210480, Regon 356844038, NIP: 6762267727, (zwana dalej: "Organizatorem").

2.2. Osoby prowadz帷e audycj w zakresie zwi您anym z losowaniami i rozmowami z Uczestnikami na antenie radia Z這te Przeboje s zatrudnione przez Organizatora Loterii.

III. Nazwa organu wydaj帷ego zezwolenie.

3.1. Loteria urz康zana jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Krakowie.


IV. Czas trwania Loterii

4.1. Loteria przeprowadzana jest w terminie od dnia 6 wrze郾ia 2010 r. do dnia 14 stycznia 2011r.


4.2 Sprzeda promocyjna produkt闚 obj皻ych loteri oraz wy豉nianie zwyci瞛c闚 Loterii odbywa si b璠zie w okresie od dnia 6 wrze郾ia 2010 r. do dnia 29 pa寮ziernika 2010 r. w陰cznie, w dni robocze od poniedzia趾u do pi徠ku.


4.3 W ka盥ym dniu wskazanym w punkcie 4.2 powy瞠j, odbywa si b璠 nie wi璚ej ni trzy losowania spo鈔鏚 wszystkich prawid這wych zg這sze uczestnictwa w Loterii, celem wy這nienia zwyci瞛c闚 Loterii. Ka盥e losowanie stanowi這 b璠zie odr瑿n ca這嗆 ze wzgl璠u na tre嗆 i form (zwane dalej: Edycj).


V. Obszar, na kt鏎ym urz康zana b璠zie Loteria.

5.1. Loteria przeprowadzana jest na terenie ca貫j Rzeczpospolitej Polskiej.


VI. Warto嗆 puli nagr鏚.

6.1. ㄠczna pula nagr鏚 w Loterii wynosi: 305.666,46 z (trzysta pi耩 tysi璚y sze嗆set sze嗆dziesi徠 sze嗆 z這tych czterdzie軼i sze嗆 groszy) brutto.

6.2. W Loterii przewidziane s nast瘼uj帷e rodzaje nagr鏚:

- nagrody Edycji, tj.: 30 (s這wnie: trzydzie軼i) nagr鏚 pieni篹nych, ka盥a w kwocie 5000,00 z, przyznawane osobie wylosowanej (Zwyci瞛cy Edycji) w przypadku wykonania zadania konkursowego okre郵onego w pkt. 9.4. Regulaminu - 陰czna warto嗆 nagr鏚 Edycji: 150.000,00 z. (s這wnie: sto pi耩dziesi徠 tysi璚y z這tych) przyznawane podczas pierwszych 30 dni losowa w loterii;

- nagrody Edycji, tj.: 10 (s這wnie: dziesi耩) nagr鏚 pieni篹nych, ka盥a w kwocie 10 000,00 z, przyznawane osobie wylosowanej (Zwyci瞛cy Edycji) w przypadku wykonania zadania konkursowego okre郵onego w pkt. 9.4. Regulaminu - 陰czna warto嗆 nagr鏚 Edycji: 100.000,00 z. (s這wnie: sto tysi璚y z這tych) przyznawane podczas ostatnich 10 dni losowa w loterii czyli od 31-40 dnia losowa w loterii;

- nagrody gwarantowane w postaci telefon闚 kom鏎kowych przyznawanych po jednej dla ka盥ej wylosowanej osoby, kt鏎a wzi窸a udzia w finale danej Edycji (Laureat). Wykaz nagr鏚 gwarantowanych oraz ich marki i warto軼i, jak r闚nie dni i Edycje w jakich b璠 przyznawane wyszczeg鏊niono w za陰czniku do niniejszego regulaminu. - ㄠczna warto嗆 nagr鏚 gwarantowanych: 55.666,46 z (pi耩dziesi徠 pi耩 tysi璚y sze嗆set sze嗆dziesi徠 sze嗆 z這tych 46 groszy) brutto.

VII. Uczestnicy w Loterii

7.1. Uczestnikiem Loterii (zwanym dalej: "Uczestnikiem") mo瞠 by ka盥a osoba fizyczna, pe軟oletnia, zamieszka豉 na terenie Polski. Nagr鏚 w Loterii nie mog otrzyma pracownicy: Organizatora lub podmiot闚 wsp馧pracuj帷ych przy organizacji i przeprowadzeniu Loterii, oraz ich osoby najbli窺ze, przez kt鏎e rozumie si: wst瘼nych, zst瘼nych, rodze雟two, ma鹵onk闚, rodzic闚 i rodze雟two ma鹵onk闚 oraz osoby pozostaj帷e w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7.2. Uczestnik przyst瘼uj帷y do Loterii powinien si zapozna z zasadami Loterii okre郵onymi w regulaminie Loterii (zwanym dalej: Regulaminem), udost瘼nionym do wgl康u w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl.

7.3. Zwyci瞛cy Loterii i Laureaci poprzez podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii (przes豉ne nast瘼nie do Organizatora zgodnie z punktem 12.3 Regulaminu), wyra瘸j zgod na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w zwi您ku z organizacj i przeprowadzeniem Loterii przez Organizatora w celach zwi您anych z organizacj i przeprowadzeniem Loterii, a tak瞠 na opublikowanie swego imienia, miejsca zamieszkania na li軼ie zwyci瞛c闚 i laureat闚. Dane osobowe Uczestnik闚 Loterii przetwarzane b璠 przy zachowaniu zasad okre郵onych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Brak podania danych osobowych uniemo磧iwia udzia w Loterii. Ka盥y Uczestnik Loterii posiada prawo wgl康u do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Administratorem danych osobowych udost瘼nianych przez Uczestnik闚 jest Organizator. Organizator mo瞠 powierzy przetwarzanie danych osobowych podmiotom wsp馧pracuj帷ym z Organizatorem w zakresie niezb璠nym do prawid這wego przeprowadzenia Loterii. Podmioty te gwarantuj, 瞠 przetwarzanie danych osobowych b璠zie zgodne z powo豉n wy瞠j ustaw o ochronie danych osobowych.


VIII. Warunki udzia逝 w Loterii.

8.1. Warunkiem udzia逝 w Loterii jest nabycie produkt闚 lub us逝g dodanych typu Premium Rate w postaci mobilnych gad瞠t闚 multimedialnych Radia Z這te Przeboje do telefon闚 kom鏎kowych lub do kolekcjonowania ich poza telefonem, np. w komputerze tj.: dzwonka (sygna逝 d德i瘯owego) lub tapety, spo鈔鏚 dost瘼nych na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl. w dniach od 6 wrze郾ia 2010r do 29 pa寮ziernika 2010r

8.2. Strona internetowa www.zloteprzeboje.pl. oznacza stron internetow, na kt鏎ej oferowane s mobilne gad瞠ty multimedialne, dost瘼n pod adresem: http://www.zloteprzeboje.pl.

8.3. Zakup danego mobilnego gad瞠tu multimedialnego dokonywany jest poprzez przes豉nie SMS-a (kt鏎y stanowi form p豉tno軼i) i nast瘼uje z chwil otrzymania tego SMS-a przez Organizatora albo dokonanie przelewu bankowego albo przekazu pocztowego i nast瘼uje z dniem uznania rachunku bankowego Organizatora.

8.4 Zakup mobilnego gad瞠tu multimedialnego mo瞠 by dokonany na trzy sposoby:

a) Zakup nowego (udost瘼nionego w danym dniu) lub aktualnie promowanego na antenie Radia Z這te Przeboje mobilnego gad瞠tu multimedialnego i dost瘼nego na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl. jest dokonywany poprzez:

- przes豉nie na numer 72730 SMS-a, kt鏎ego tre嗆 zawiera imi nabywcy (Uczestnika Loterii) i/lub kod w/w mobilnego gad瞠tu; Wielko嗆 liter nie ma znaczenia, albo

- dokonanie przelewu bankowego na numer rachunku 11 2490 0005 0000 4520 1904 2085, kt鏎ego tytu zawiera imi nabywcy (Uczestnika Loterii), numer telefonu kom鏎kowego i/lub kod w/w mobilnego gad瞠tu multimedialnego, albo

- dokonanie przekazu pocztowego na numer rachunku 11 2490 0005 0000 4520 1904 2085, kt鏎ego tytu zawiera imi nabywcy (Uczestnika Loterii), numer telefonu kom鏎kowego i/lub kod w/w mobilnego gad瞠tu multimedialnego,

b) Zakup Gad瞠tu Specjalnego po uzyskaniu informacji SMS od Organizatora o prowadzeniu sprzeda篡 bonusowej nast瘼uje zgodnie z pkt 8.11-8.16 Regulaminu.

8.5. Koszt ca趾owity wys豉nia SMS-a na numer 72730 wynosi 2 z這te netto tj. 2,44 z brutto.

8.5a. Koszt nabycia mobilnego gad瞠tu multimedialnego za po鈔ednictwem przelewu bankowego albo przekazu pocztowego wynosi 2,44 z brutto (cena nie obejmuje koszt闚 dokonania przelewu bankowego lub przekazu pocztowego). Przes豉nie przelewem bankowym albo przekazem pocztowym kwoty przewy窺zaj帷ej kwot 2,44 z這te traktowane jest jako nabycie jednego mobilnego gad瞠tu multimedialnego. W takim wypadku kwota r騜nicy nie podlega zwrotowi do Uczestnika.

8.6. Wydanie zakupionego gad瞠tu nast瘼uje poprzez przes豉nie na numer telefonu, z kt鏎ego przes豉no SMS-a albo kt鏎y zosta podany w tytule przelewu bankowego albo przekazu bankowego, odes豉nia (linku) do serwisu WAP, umo磧iwiaj帷ego pobranie danego mobilnego gad瞠tu multimedialnego na telefon kom鏎kowy lub komputer.

8.7. SMS przes豉ny na numer 72730 albo dokonanie przelewu bankowego albo przekazu pocztowego, zgodnie z punktem 8.4 i 8.5 Regulaminu stanowi jednocze郾ie jedno zg這szenie udzia逝 w Loterii.

8.8. Ka盥y kolejny SMS wys豉ny na numer 72730 albo ka盥y kolejny przelew bankowy albo przekaz pocztowy to zakup kolejnego produktu lub us逝gi i kolejne zg這szenie udzia逝 w Loterii.

8.9. Ka盥y prawid這wo dokonany zakup b璠帷y jednocze郾ie zg這szeniem udzia逝 w Loterii, potwierdzony zostanie przez Organizatora Loterii zwrotnym SMS-em, przes豉nym niezw這cznie po jego zanotowaniu przez system rejestruj帷y Organizatora.

8.10. Ka盥y zakupiony, zgodnie z punktem 8.4 i 8.5 Regulaminu, mobilny gad瞠t multimedialny to odpowiednio jedna szansa w losowaniu nagr鏚 w Loterii. Uczestnik mo瞠 zgromadzi wi瘯sz ilo嗆 szans do ka盥ego z losowa w danej Edycji poprzez zakup wi瘯szej ilo軼i mobilnych gad瞠t闚 multimedialnych ze strony internetowej www.zloteprzeboje.pl.lub poprzez udzia w sprzeda篡 bonusowej og豉szanej przez Organizatora. Organizator nie jest zobowi您any do wprowadzenia sprzeda篡 bonusowej. O jej wprowadzeniu Organizator decyduje wg w豉snego uznania.

8.11. Sprzeda bonusowa polega b璠zie na mo磧iwo軼i nabycia przez Uczestnika Loterii specjalnego gad瞠tu multimedialnego (zwanego dalej: Gad瞠tem Specjalnym), kt鏎ego nabycie b璠zie dawa Uczestnikom Loterii mo磧iwo嗆 zwi瘯szenia szansy na wylosowanie numeru Uczestnika w danym dniu Loterii. SMSy, za kt鏎e nabyto Gad瞠ty Specjalne (dodatkowe szanse), bior udzia w losowaniu na zasadach og鏊nych, z uwzgl璠nieniem pkt 8.15 Regulaminu.

8.12. Nabycie przez Uczestnika Loterii Gad瞠tu Specjalnego da mu mo磧iwo嗆 zwi瘯szenia swoich szans na wylosowanie przes豉nego przez tego Uczestnika zg這szenia, poprzez zwielokrotnienie w elektronicznej bazie danych Organizatora gromadz帷ej te zg這szenia numeru telefonu Uczestnika, z kt鏎ego dokonany zosta zakup w ramach sprzeda篡 bonusowej.


8.13. O mo磧iwo軼i zdobycia dodatkowych szans w ramach sprzeda篡 bonusowej Organizator b璠zie informowa Uczestnik闚 za pomoc komunikatu w zwrotnym SMSie wys豉nym na numer telefonu, z kt鏎ego wcze郾iej zarejestrowano zg這szenie albo na numer podany w tytule przelewu bankowego albo przekazu pocztowego. Wys豉nie przez Uczestnika bezp豉tnego SMS-a o tre軼i: "ZPSTOP", zgodnie z punktem 9.3 Regulaminu powoduje, 瞠 Organizator zaniecha wysy豉nia r闚nie informacji o sprzeda篡 bonusowej, chyba 瞠 Uczestnik ponownie przyst徙i do Loterii.


8.14. W przypadku organizowania przez Organizatora sprzeda篡 bonusowej, ka盥y Uczestnik, kt鏎y wzi掖 udzia w Loterii (i nie przes豉 SMS-a o tre軼i "STOP"), mo瞠 otrzyma zwrotnego SMS-a zawieraj帷ego komunikat o:

- Gad瞠cie Specjalnym b璠帷ym w aktualnej ofercie w ramach sprzeda篡 bonusowej,

- czasie trwania sprzeda篡 bonusowej,

- warto軼i zwielokrotnienia numeru telefonu, a tym samym zwi瘯szenia szansy na wylosowanie w danej Edycji w wypadku zakupu tego gad瞠tu,

- Kodzie (s這wie) jaki nale篡 umie軼i w tre軼i SMS-a, aby dokona zakupu danego Gad瞠tu Specjalnego.

Zakup Gad瞠tu Specjalnego po up造wie czasu oznaczonego w tre軼i SMS-a zwrotnego nie spowoduje zwielokrotnienia numeru telefonu Uczestnika.

Przes豉nie SMS-a w odpowiedzi na informacj o sprzeda篡 bonusowej, zawieraj帷ego b喚dnie wpisany kod (s這wo) powoduje, 瞠 Uczestnik nie nabywa Gad瞠tu Specjalnego lecz gad瞠t aktualnie promowany na antenie Radia Z這te Przeboje.


8.15. Prawid這wy zakup w ramach sprzeda篡 bonusowej powoduje zwi瘯szenie szansy na wylosowanie numeru Uczestnika poprzez zwielokrotnienie w elektronicznej bazie danych Organizatora gromadz帷ej te zg這szenia numeru telefonu Uczestnika, z kt鏎ego dokonany zosta zakup w ramach sprzeda篡 bonusowej o nast瘼uj帷e warto軼i dodatkowych szans: 10,.15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 albo ich wielokrotno嗆 tzn. 瞠: informacja w tre軼i SMS-a zwrotnego o mo磧iwo軼i zwi瘯szenia szansy o np.: 2000 oznacza, 瞠 numer Uczestnika zostanie zwielokrotniony 2000 razy, pod warunkiem dokonania zakupu w ramach sprzeda篡 bonusowej z tego samego numeru telefonu, na kt鏎y wys豉ny zosta komunikat. Informacje o mo磧iwo軼i nabycia Gad瞠t闚 Specjalnych, a tym samym zdobycia dodatkowych szans w ramach sprzeda篡 bonusowej, kierowane do Uczestnik闚 Loterii za po鈔ednictwem SMS-a zwrotnego, mog miecharakter indywidualny tzn. mog by zr騜nicowane w stosunku do poszczeg鏊nych Uczestnik闚 pod wzgl璠em rodzaju zaproponowanego Gad瞠tu Specjalnego, a tym samym odpowiadaj帷ej danemu rodzajowi Gad瞠tu Specjalnego warto軼i zwielokrotnienia numeru Uczestnika w elektronicznej bazie danych Organizatora gromadz帷ej zg這szenia udzia逝 w Loterii. Poszczeg鏊nym Uczestnikom mog by oferowane r騜ne Gad瞠ty Specjalne, kt鏎ym odpowiada造 b璠 r騜ne warto軼i zwielokrotnie (szans), w szczeg鏊no軼i w zale積o軼i od czasu uczestnictwa w Loterii danego Uczestnikalub陰cznej ilo軼i dokonanych w danym dniu zakup闚 (zg這sze udzia逝 w Loterii) albo 陰cznej ilo軼i dokonanych zakup闚 (zg這sze udzia逝 w Loterii) od czasu rozpocz璚ia Loterii.


8.15a. W wypadku, gdy Uczestnik w zwi您ku z otrzymaniem informacji o mo磧iwo軼i nabycia Gad瞠t闚 specjalnych, a tym samym zdobycia dodatkowych szans na wylosowanie w ramach sprzeda篡 bonusowej:

a) nie dokona zg這szenia udzia逝 w Loterii (nie dokona zakupu) w dniu otrzymania SMS-a z informacj o sprzeda篡 bonusowej i nast瘼nie nab璠zie Gad瞠t Specjalny zgodnie z komunikatem zawartym w tym SMS-ie, (w szczeg鏊no軼i zamie軼i prawid這wy kod zakupu i dochowa czasu trwania sprzeda篡 bonusowej), w闚czas nabycie tego Gad瞠tu Specjalnego z numeru telefonu na kt鏎y informacj o sprzeda篡 bonusowej wys豉no, stanowi zg這szenie do udzia逝 w Loterii i numer ten zostanie zwielokrotniony o warto嗆 podan w tre軼i SMS-a, w elektronicznej bazie danych Organizatora gromadz帷ej zg這szenia udzia逝 w Loterii,

b) nie dokona zg這szenia udzia逝 w Loterii (nie dokona zakupu) w dniu otrzymania SMS-a z informacj o sprzeda篡 bonusowej i nast瘼nie nab璠zie Gad瞠t Specjalny, ale niezgodnie z komunikatem zawartym w tym SMS-ie (w szczeg鏊no軼i nie dochowa czasu trwania sprzeda篡 bonusowej), w闚czas, nabycie tego Gad瞠tu Specjalnego z numeru telefonu na kt鏎y informacj o sprzeda篡 bonusowej wys豉no, stanowi zg這szenie do udzia逝 w Loterii, jednak瞠 numer ten nie zostanie zwielokrotniony w elektronicznej bazie danych Organizatora gromadz帷ej zg這szenia udzia逝 w Loterii,

c) dokona zg這szenia udzia逝 w Loterii (dokona zakupu) w dniu otrzymania SMS-a z informacj o sprzeda篡 bonusowej i nast瘼nie nab璠zie Gad瞠t Specjalny niezgodnie z komunikatem zawartym w tym SMS-ie, (w szczeg鏊no軼i nie dochowa czasu trwania sprzeda篡 bonusowej), w闚czas nabycie tego Gad瞠tu Specjalnego z numeru telefonu na kt鏎y informacj o sprzeda篡 bonusowej wys豉no, stanowi zg這szenie do udzia逝 w Loterii jednak瞠 numer ten nie zostanie zwielokrotniony w elektronicznej bazie danych Organizatora gromadz帷ej zg這szenia udzia逝 w Loterii,


8.16. Nabycie Gad瞠t闚 Specjalnych nast瘼owa b璠zie poprzez wys豉nie SMS-a na numer 72730 lub inny wskazany w tre軼i SMS-a z informacj o sprzeda篡 bonusowej. Koszt ca趾owity wys豉nia SMS-a w ramach sprzeda篡 bonusowej wynosi b璠zie 2 z這te netto tj. 2,44 z brutto.


8.17. Wszystkie SMS Uczestnika Loterii zgodnie z Regulaminem powinny by wysy豉ne wy陰cznie za pomoc telefonu kom鏎kowego o tym samym numerze abonenta.

8.18. SMS, kt鏎e dotr do Organizatora przed lub po wskazanym terminie okre郵onym jako czas przyjmowania zg這sze do Loterii nie b璠 uwzgl璠niane w Loterii. Organizator nie zwraca osobom, kt鏎ych SMS nie dotar造 pod podany numer w okre郵onym powy瞠j terminie, koszt闚 wys豉nia tych SMS.

8.19. Zastrzega si, 瞠 identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii nast瘼uje poprzez numer telefonu z kt鏎ego wys豉 zam闚ienie zakupu produktu lub us逝gi obj皻ej Loteri albo kt鏎y zosta podany przez Uczestnika w tytule przelewu bankowego albo przekazu pocztowego, b璠帷e jednocze郾ie zg這szeniem udzia逝 w Loterii.

IX. Zasady wy豉niania Zwyci瞛c闚 w Loterii

9.1

a) W dni robocze, tj. od poniedzia趾u do pi徠ku w okresie od 6 wrze郾ia do 29 pa寮ziernika 2010 roku, w godzinach mi璠zy 6.00 a 18.00, spo鈔鏚 wszystkich prawid這wych zg這sze uczestnictwa do danej Edycji, dokonanych zgodnie z punktem 9.2 Regulaminu, odbywa si b璠 maksymalnie trzy losowania. Organizator zastrzega, 瞠 losowania odbywa si b璠 w godzinach wybranych przez Organizatora, przy czym godziny przeprowadzenia losowa b璠 og豉szane na antenie Radia Z這te Przeboje. Ka盥a Edycja b璠zie mia豉 sw鎩 Fina, kt鏎y rozpoczyna si b璠zie w momencie, kiedy prowadz帷y audycj na antenie Radia Z這te Przeboje rozpocznie procedur oddzwaniania na wylosowany numer telefonu Laureata. Fina造 poszczeg鏊nych Edycji odbywa si b璠 na antenie Radia Z這te Przeboje.

Wy這nienie Zwyci瞛cy Edycji i przyznanie mu nagrody Edycji powoduje, 瞠 Organizator nie przeprowadza kolejnych Edycji danego dnia Loterii.

b) W dni robocze od poniedzia趾u do pi徠ku w okresie:

- od 6 wrze郾ia do 15 pa寮ziernika 2010 roku, w godzinach mi璠zy 6.00 a 18.00, przydzielane b璠 nagrody Edycji w kwocie 5000,00 z ka盥a,

- od 18 pa寮ziernika do 29 pa寮ziernika 2010 roku, w godzinach mi璠zy 6.00 a 18.00, przydzielane b璠 nagrody Edycji w kwocie 10000,00 z ka盥a.

Zastrzega si, 瞠 nagrody nieprzydzielone podczas losowa mog przej嗆 do kumulacji kolejnych dni losowa.


9.2 W przypadku zg這szenia udzia逝 w Loterii przez wys豉nie SMS-a, Uczestnik Loterii bierze udzia w losowaniu w pierwszej Edycji Loterii nast瘼uj帷ej po otrzymaniu SMS-a przez Organizatora (zarejestrowania w systemie Organizatora). W przypadku zg這szenia udzia逝 w Loterii przez nabycie mobilnych gad瞠t闚 multimedialnych za po鈔ednictwem przelewu bankowego albo przekazu pocztowego, Uczestnik Loterii bierze udzia w losowaniu w pierwszej Edycji Loterii odbywaj帷ej si w dniu nast瘼nym po dniu, w kt鏎ym kwota przelewu albo przekazu zosta豉 zaksi璕owana na rachunku bankowym Organizatora.

Ka盥y Uczestnik ma prawo wysy豉 wielokrotne zg這szenia do ka盥ej z trzech Edycji w ka盥ym dniu trwania Loterii i mo瞠 wygra wi璚ej ni jedn nagrod w Loterii.


9.3. Ka盥y prawid這wo dokonany zakup b璠帷y jednocze郾ie zg這szeniem udzia逝 w Loterii potwierdzony zostanie przez Organizatora Loterii zwrotnym SMS-em, przes豉nym niezw這cznie po jego zanotowaniu przez system rejestruj帷y Organizatora.

Ponadto, w odpowiedzi na przes豉ne przez Uczestnika zg這szenie, Organizator zastrzega sobie prawo wysy豉nia w ka盥ym dniu trwaj帷ej Loterii pi璚iu dodatkowych SMS-闚 zawieraj帷ych informacj o bie膨cych szczeg馧ach trwaj帷ej Loterii. W przypadku gdy Uczestnik Loterii nie b璠zie zainteresowany otrzymywaniem powy窺zych, dodatkowych informacji, mo瞠 wys豉 bezp豉tnego SMS-a o tre軼i: "RADIO.STOP" na nr 8037 w nast瘼stwie kt鏎ego, Organizator zaniecha wysy豉nia dodatkowych informacji, chyba 瞠 Uczestnik ponownie przyst徙i do Loterii.


9.4.

1) Aby Uczestnik Loterii zosta Zwyci瞛c Edycji i uzyska prawo do nagrody Edycji musz zosta spe軟ione 陰cznie nast瘼uj帷e warunki:

a/ numer telefonu Uczestnika, z kt鏎ego nast徙i這 zg這szenie do Loterii albo kt鏎y zosta podany przez Uczestnika w tytule przelewu bankowego albo przekazu pocztowego, musi zosta wylosowany przez Organizatora w finale danej Edycji,

b/ Uczestnik wy這niony zgodnie z pkt a/ odbierze po陰czenie telefoniczne od prowadz帷ego audycj na antenie Radia Z這te Przeboje. Przez odebranie po陰czenia telefonicznego Uczestnik staje si Laureatem Edycji,

c/ Prowadz帷y audycj przedstawi Laureatowi utw鏎 muzyczny, kt鏎ego wylosowanie przes康za o wygraniu nagrody Edycji,

d/ Zadaniem Laureata jest wydanie komendy "START", kt鏎a uruchamia mechanizm losuj帷y z dowolnie wybranymi utworami muzycznymi. Nast瘼nie w ci庵u 20 sekund od rozpocz璚ia odliczania czasu Laureat, w wybranym przez siebie momencie, powinien wyda komend "STOP", kt鏎a zatrzymuje mechanizm losuj帷y. Je瞠li mechanizm zatrzyma si na utworze przedstawionym przez prowadz帷ego audycj na antenie Radia Z這te Przeboje, Laureat staje si Zwyci瞛c Edycji i otrzymuje nagrod Edycji.

Nagroda przys逝guje pod warunkiem, 瞠 p騧niejsza weryfikacja wyka瞠, i Zwyci瞛ca spe軟ia warunki okre郵one w pkt. 7.1. Regulaminu.


9.5. Po陰czenia telefoniczne z wylosowanymi osobami b璠 rejestrowane. Uczestnik przyst瘼uj帷 do Loterii wyra瘸 automatycznie zgod na wykorzystanie powy窺zego nagrania zawieraj帷ego utrwalenie wypowiedzi Uczestnika w dzia豉niach promocyjno-reklamowych zwi您anych z prowadzon Loteri, przy czym nie jest z tego tytu逝 uprawniony do 瘸dnego wynagrodzenia.


9.6. Przed ka盥ym Fina貫m danej Edycji, system obs逝guj帷y baz zg這sze w Loterii wylosuje numer pierwszego Uczestnika i 5 os鏏 rezerwowych - a przedstawiciel Organizatora zadzwoni do pierwszego Uczestnika na wylosowany numer telefonu.


9.7 Przedstawiciel Organizatora podejmuje jedn pr鏏 po陰czenia z wylosowanym Uczestnikiem Loterii. Oczekiwanie na uzyskanie po陰czenia ka盥orazowo trwa b璠zie nie kr鏂ej ni do czasu uzyskania po陰czenia telefonicznego, ale nie d逝瞠j ni 5 sygna堯w.

W przypadku, gdy telefon b璠zie zaj皻y lub po陰czenia nie zostanie odebrane lub po陰czenie nie zostanie nawi您ane z innych przyczyn poza informacj "nie ma takiego numeru" pr鏏a po陰czenia nie zostanie ponowiona a nagroda zostanie przeniesiona do losowania w kolejnej rundzie.

W sytuacji kiedy w trakcie wykonywania pr鏏y po陰czenia telefonicznego z wylosowanym zwyci瞛c pojawi si sygna "nie ma takiego numeru" procedura fina逝 powt鏎zona zostanie wodniesieniu do kolejnych uczestnik闚 wylosowanych jako rezerwowi.

W pozosta造ch przypadkach, czyli: braku nawi您ania po陰czenia, w陰czania si poczty g這sowej lub sygna逝 zaj皻o軼i a tak瞠 w sytuacji pojawienia si komunikatu "abonent czasowo niedost瘼ny", "abonent poza zasi璕iem" lub innego podobnego poza komunikatem "nie ma takiego numeru", nagroda danej edycji zostanie przekazana do kolejnej edycji dnia lub do edycji w dniu nast瘼nym, powi瘯szaj帷 tym samym jej pul.


9.8. Ka盥a osoba wylosowana w danej Edycji Loterii, z kt鏎 prowadz帷y audycj na antenie uzyska po陰czenie telefoniczne (Laureat), otrzymuje nagrod gwarantowan w postaci jednego z telefon闚 kom鏎kowych marki i warto軼i okre郵onej w wykazie nagr鏚 gwarantowanych stanowi帷ym za陰cznik do niniejszego regulaminu.

Nagroda przys逝guje pod warunkiem, 瞠 p騧niejsza weryfikacja wyka瞠, i Laureat spe軟ia warunki okre郵one w pkt. 7.1. Regulaminu.


9.9. W sytuacji, gdy Uczestnik Loterii wykona zadanie konkursowe opisane w pkt. 9.4, w闚czas poza nagrod gwarantowan otrzymuje r闚nie nagrod Edycji w kwocie 5.000,00 z (pi耩 tysi璚y z這tych) podczas pierwszych 30 dni losowa lub 10.000,00 z (dziesi耩 tysi璚y z這tych) podczas 10 ostatnich dni losowa lub jej wielokrotno軼i - zgodnie z pkt 9.10 poni瞠j.


9.10. W przypadku, gdy w danym dniu Loterii w 瘸dnej z trzech Edycji nie zostanie wy這niony Zwyci瞛ca Edycji, nagroda Edycji przechodzi do nast瘼nej Edycji. Nagrody Edycji podlegaj nieograniczonej kumulacji do czasu wy這nienia Zwyci瞛cy.


9.11. Zaistnia貫 w徠pliwo軼i ostatecznie rozpatruje Komisja Loterii.


X. Spos鏏 prowadzenia Loterii.

10.1. Losowania nagr鏚 w Loterii b璠 przeprowadzone przy u篡ciu komputera wyposa穎nego w oprogramowanie umo磧iwiaj帷e losowy wyb鏎 zg這szenia z elektronicznej bazy danych w terminie od dnia 6 wrze郾ia 2010 r. do dnia 29 pa寮ziernika 2010 r. w dni robocze od poniedzia趾u do pi徠ku.


10.2. Nagrody nie przydzielone podczas Loterii lub nie odebrane przez Zwyci瞛c闚 lub Laureat闚 pozostaj w豉sno軼i Organizatora.


XI. Spos鏏 zapewnienia prawid這wo軼i urz康zania Loterii.

11.1. Nadz鏎 nad prawid這wo軼i przebiegu Loterii sprawowa b璠zie Komisja Loterii powo豉na przez Organizatora. W sk豉d Komisji wchodzi b璠zie m.in. osoba posiadaj帷a 鈍iadectwo zawodowe uprawniaj帷e j do nadzorowania przebiegu Loterii.

11.2. Komisja sporz康zi protok馧 z przebiegu losowa nagr鏚.

11.3. Do kompetencji Komisji nale瞠 b璠zie r闚nie rozpatrywanie wp造waj帷ych od Uczestnik闚 Loterii reklamacji oraz informowanie o szczeg馧ach niniejszej Loterii.XII. Spos鏏 i termin og豉szania wynik闚.

12.1. Laureaci i Zwyci瞛cy Edycji od razu po zako鎍zeniu Fina逝 Edycji na antenie Radia Z這te Przeboje, bez przerywania po陰czenia telefonicznego, poza anten s informowani o przys逝guj帷ych im nagrodach gwarantowanych i nagrodach Edycji. W przypadku przerwania po陰czenia telefonicznego z Laureatem lub Zwyci瞛c Edycji, Organizator podejmie co najmniej 3 pr鏏y po陰czenia z Laureatem lub Zwyci瞛c Edycji przez 14 kolejnych dni kalendarzowych. Podczas rozmowy z przedstawicielem Organizatora Laureat lub Zwyci瞛ca Edycji obowi您any jest poda: imi, nazwisko, adres zamieszkania, numer NIP, oraz informowany jest o obowi您ku dostarczenia Organizatorowi dokument闚 i z這瞠nia o鈍iadcze, o kt鏎ych mowa w pkt 12.3 Regulaminu w terminie 14 dni kalendarzowych.


12.2. Laureat traci prawo do nagrody gwarantowanej, za Zwyci瞛ca Edycji traci prawo do nagrody gwarantowanej i nagrody Edycji, je瞠li:

a) w sytuacji, gdy po陰czenie telefoniczne zosta這 przerwane, Organizatorowi nie uda si uzyska po陰czenia z Laureatem lub Zwyci瞛c w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia uzyskania przez niego prawa do nagrody,

b) nie spe軟ia warunk闚 niniejszego Regulaminu,

c) odmawia podania danych, o kt鏎ych mowa w pkt 12.1 Regulaminu, lub przed這瞠nia dokument闚 lub z這瞠nia o鈍iadcze, o kt鏎ych mowa w pkt 12.3 Regulaminu,

d) nie dokona odbioru nagrody.


12.3. Nagrody zostan wydane wy陰cznie osobom, kt鏎ych dane osobowe podane w li軼ie poleconym przes豉nym do Organizatora, o kt鏎ym mowa poni瞠j, zgodne s z danymi podanymi przez Laureat闚 lub Zwyci瞛c闚 Edycji, w trakcie po陰czenia podczas Fina逝 Edycji, b康 w trakcie rozmowy telefonicznej przeprowadzonej przez osob upowa積ion przez Organizatora w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty uzyskania prawa do nagrody.

Prawo do odbioru nagrody gwarantowanej lub nagrody Edycji Laureat lub Zwyci瞛ca Edycji nabywa po dor璚zeniu (najp騧niej w ci庵u 14 dni od dnia powiadomienia, zgodnie z pkt 12.1 Regulaminu) do Organizatora osobi軼ie lub listem poleconym z dopiskiem "Loteria Z這te Przeboje", nast瘼uj帷ych dokument闚: kserokopii dowodu osobistego, zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii, o鈍iadczenia o pe軟oletnio軼i oraz o nie podleganiu zastrze瞠niom pkt. 7.1 Regulaminu oraz wskazania numeru konta bankowego lub adresu do korespondencji w celu dokonania przekazu pocztowego nagr鏚 Edycji.

O nabyciu prawa do odbioru nagrody decyduje data wp造wu w/w listu poleconego zawieraj帷ego powy窺ze dokumenty do Organizatora.12.4. Ka盥y z Laureat闚 lub Zwyci瞛c闚 Edycji, kt鏎y w jej trakcie zmieni adres zamieszkania lub numer konta bankowego, jest zobowi您any powiadomi o powy窺zym fakcie Organizatora Loterii najp騧niej 7 dni przed ostatecznym terminem wydania nagr鏚. W przeciwnym wypadku Organizator uzna, 瞠 do Laureata lub Zwyci瞛cy Edycji zosta豉 wys豉na nagroda w prawid這wy spos鏏 ze wszystkimi wynikaj帷ymi z tego skutkami, w陰cznie ze skutkiem utraty prawa do wygranej.

12.5. Wyniki losowania w Loterii b璠 og這szone do dnia 3 listopada 2010 r. na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl.


XIII. Zasady wydawania Nagr鏚.

13.1. Nagrody Edycji zostan przekazane nie p騧niej ni do dnia 18 grudnia 2010 r. na wskazany przez Zwyci瞛c rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na podany adres.

13.2. Nagrody gwarantowane zostan wys豉ne poczt lub przesy趾 kuriersk za potwierdzeniem odbioru. Wydanie nagr鏚 gwarantowanych nast徙i nie p騧niej ni do dnia 18 grudnia 2010 r.


13.3. Wszelkie koszty i ryzyka zwi您ane z odbiorem nagr鏚 obci捫aj Zwyci瞛c闚 i Laureat闚 Loterii.


13.4. Nagrody Edycji zostan wydane po potr帷eniu 10% zrycza速owanego podatku od nagrody, zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa podatkowego.


13.5. Nie spe軟ienie przez zwyci瞛c kt鏎egokolwiek z warunk闚 okre郵onych w Regulaminie Loterii skutkowa b璠zie odmow wydania nagrody przez Organizatora Loterii.

13.6. Nagrody, kt鏎e nie zostan odebrane przez zwyci瞛c闚, lub wydania kt鏎ych Organizator Loterii odm闚i z uwagi na zastrze瞠nia Regulaminu, pozostan do dyspozycji Organizatora Loterii.


XIV. Reklamacje

14.1. Prawo do sk豉dania reklamacji, w zakresie niezgodno軼i przeprowadzenia Loterii z niniejszym Regulaminem, s逝篡 ka盥emu Uczestnikowi w okresie Loterii jednak瞠 nie p騧niej ni do dnia 27 grudnia 2010 r. Reklamacje wp造waj帷e na adres siedziby Organizatora po dniu 31 grudnia 2010r. nie b璠 rozpatrywane. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za skuteczno嗆 i terminowo嗆 dor璚zenia przesy貫k z reklamacj przez osoby trzecie.

14.2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej (listem poleconym) zastrze穎nej pod rygorem niewa積o軼i, skierowanej na adres Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od daty jej dor璚zenia, w陰czaj帷 w to wys豉nie powiadomienia o wyniku reklamacji. Powiadomienie o rozstrzygni璚iu nast徙i listownie na adres podany przez Uczestnika sk豉daj帷ego reklamacj.

14.3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji s ostateczne i wi捫帷e.


XV. Przedawnienie Roszcze

15.1. Termin przedawnienia roszcze wynikaj帷ych z Loterii wynosi 6 miesi璚y i biegnie od chwili, w kt鏎ej roszczenie sta這 si wymagalne.

15.2. Bieg przedawnienia roszcze ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia rozpatrzenia reklamacji.

15.3. Wszelkie spory i roszczenia zwi您ane z przeprowadzan Loteri b璠 poddane jurysdykcji s康闚 powszechnych.

15.4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, znajduj zastosowanie obowi您uj帷e przepisy prawa powszechnego.

XVI. Postanowienia ko鎍owe

16.1. Pe軟a tre嗆 Regulaminu b璠zie udost瘼niona do wgl康u w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl.

16.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za skuteczno嗆 dostarczenia wiadomo軼i tekstowych (SMS-闚) oraz po陰cze telefonicznych, jak r闚nie dzia豉nia instytucji bankowych oraz Poczty Polskiej. Zg這szenia do Loterii nie spe軟iaj帷e wymog闚 Regulaminu nie zostan uwzgl璠nione.

16.3. Uczestnicy post瘼uj帷y w spos鏏 sprzeczny z interesami Organizatora, w szczeg鏊no軼i poprzez: dyskredytowanie go, podawanie informacji godz帷ych w jego dobre imi, reklamowanie konkurencyjnych stacji radiowych, b康 zachowanie nie licuj帷e z og鏊nie przyj皻ymi zasadami, oraz naruszaj帷y zasady uczciwej gry, mog zosta wykluczeni przez Organizatora z Loterii.


16.4. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia prowadzenia Loterii, w wypadku wprowadzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 瘸這by narodowej na ca造m obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na czas obowi您ywania tej 瘸這by.Wykaz nagr鏚 gwarantowanych w loterii "Z這te za Z這te"


data

runda

model telefonu

warto嗆 brutto

2010-09-06

1

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2

Sagem my410X/my411X

299,00 z

3

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2010-09-07

1

Samsung SGH-J700

417,44 z

2

Sagem my410X/my411X

299,00 z

3

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2010-09-08

1

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2

Sagem my410X/my411X

299,00 z

3

Samsung SGH-E250

474,58 z

2010-09-09

1

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2

Sony Ericsson K510i

595,92 z

3

Nokia 3110

399,55 z

2010-09-10

1

Nokia 5300 Xpress Music

382,30 z

2

Sagem my410X/my411X

299,00 z

3

Samsung SGH-U600

472,14 z

2010-09-13

1

Samsung S3310

589,26 z

2

Samsung S3310

470,92 z

3

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2010-09-14

1

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2

Sony Ericsson K510i

595,92 z

3

Motorola Motorazr V3

745,42 z

2010-09-15

1

Samsung SGH-J700

417,44 z

2

LG KP235

274,50 z

3

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2010-09-16

1

Samsung SGH-M300

197,64 z

2

Sagem my410X/my411X

299,00 z

3

Samsung SGH-G800

732,52 z

2010-09-17

1

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2

Nokia 1208

157,38 z

3

Sony Ericsson K510i

595,92 z

2010-09-20

1

LG KP235

437,98 z

2

Sagem my410X/my411X

299,00 z

3

Samsung SGH-D900i

732,00 z

2010-09-21

1

Motorola EM330

488,00 z

2

Nokia 1209

185,44 z

3

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2010-09-22

1

LG KC550

677,10 z

2

Sony Ericsson K510i

610,00 z

3

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2010-09-23

1

Nokia 6303

738,10 z

2

Sagem my410X/my411X

299,00 z

3

Nokia 6303

738,10 z

2010-09-24

1

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2

Sony Ericsson K510i

610,00 z

3

Samsung SGH-J700

417,44 z

2010-09-27

1

Sony Ericsson K510i

610,00 z

2

Sagem my410X/my411X

299,00 z

3

Nokia 6303

738,10 z

2010-09-28

1

Sony Ericsson K510i

595,92 z

2

Sony Ericsson K510i

610,00 z

3

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2010-09-29

1

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2

Nokia 6303

738,10 z

3

Sony Ericsson K510i

610,00 z

2010-09-30

1

Nokia 1208

157,38 z

2

Sagem my410X/my411X

299,00 z

3

Samsung SGH-D900i

732,00 z

2010-10-01

1

Sony Ericsson K510i

595,92 z

2

Sony Ericsson K510i

610,00 z

3

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2010-10-04

1

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2

Sony Ericsson K510i

610,00 z

3

Nokia 6303

738,10 z

2010-10-05

1

Nokia 1209

185,44 z

2

Sagem my410X/my411X

299,00 z

3

Sony Ericsson K510i

610,00 z

2010-10-06

1

LG KP235

437,98 z

2

Sony Ericsson K510i

610,00 z

3

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2010-10-07

1

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2

Nokia 6303

738,10 z

3

Sony Ericsson K510i

595,92 z

2010-10-08

1

Sony Ericsson K510i

610,00 z

2

Sagem my410X/my411X

299,00 z

3

Sony Ericsson K510i

610,00 z

2010-10-11

1

Samsung SGH-J700

417,44 z

2

Nokia 6303

738,10 z

3

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2010-10-12

1

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2

Sony Ericsson K510i

595,92 z

3

Sony Ericsson K510i

610,00 z

2010-10-13

1

Motorola EM330

488,00 z

2

Sagem my410X/my411X

299,00 z

3

Nokia 6303

738,10 z

2010-10-14

1

Nokia 3110

399,55 z

2

Nokia 1209

185,44 z

3

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2010-10-15

1

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2

Sony Ericsson K510i

610,00 z

3

Nokia 6303

738,10 z

2010-10-18

1

Samsung SGH-J700

417,44 z

2

Sagem my410X/my411X

299,00 z

3

Nokia 6303

738,10 z

2010-10-19

1

Sony Ericsson K510i

595,92 z

2

Sony Ericsson K510i

610,00 z

3

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2010-10-20

1

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2

Nokia 6303

738,10 z

3

Sony Ericsson K510i

610,00 z

2010-10-21

1

Sony Ericsson J132

425,78 z

2

Sagem my410X/my411X

299,00 z

3

Nokia 6303

738,10 z

2010-10-22

1

Nokia 1209

185,44 z

2

Sony Ericsson K510i

610,00 z

3

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2010-10-25

1

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2

Nokia 6303

738,10 z

3

Sony Ericsson K510i

610,00 z

2010-10-26

1

Sony Ericsson K510i

595,92 z

2

Sagem my410X/my411X

299,00 z

3

Nokia 6303

738,10 z

2010-10-27

1

Sony Ericsson K510i

610,00 z

2

Nokia 6303

738,10 z

3

Sagem my410X/my411X

299,00 z

2010-10-28

1

Sagem my511X

681,98 z

2

Sagem my410X/my411X

299,00 z

3

Sony Ericsson K510i

610,00 z

2010-10-29

1

Sony Ericsson K510i

610,00 z

2

Motorola EM330

492,77 z

3

Sagem my410X/my411X

299,00 zrazem:

55 666,46 z


Komentarze (7)
Zaloguj si
 • avatar

  redie

  Oceniono 8 razy 6

  A jakie jest prawdopodobie雟two wylosowania konkretnej piosenki? Bo rozumiem 瞠 w chwili powiedzenia START jest losowanie by trafi na prezentowany utw鏎. Ale nie mog znale潭 informacji dotycz帷ej ilo軼i piosenek spo鈔鏚 kt鏎ych jest losowany ten konkretny utw鏎.

 • avatar

  Gość: Go嗆

  Oceniono 2 razy 2

  Przeczyta豉m regulamin konkursu i jestem za豉mana.Wygra豉m telefon , ale nikt nie udzieli mi informacji , 瞠 musz odes豉 listem poleconym potwierdzenie moich danych , 陰cznie z kserokopi dowodu itp.Czy prowadz帷y konkus nie mog豚ypoda tych informacji podczas rozmowy?

 • avatar

  Gość: Go嗆

  Oceniono 2 razy 2

  dlaczego tak komplikujecie konkursy? nie da這 by rady w prosty spos鏏 wys豉c sms i wzi御c udzia w zabawie ? i nie wy逝dzac tyle za te sms starczy這 by ten za 1,22 i wi璚ej ch皻nych by by這 - pozdrawiam

 • avatar

  donata26

  Oceniono 3 razy 1

  Mi jest potrzebna got闚ka na in vitro! Wiem 瞠 tu by mo瞠 s ma貫 szanse i to desperacki krok ale na pewno wi瘯sze szanse ni liczenie na rz康z帷ych 瞠 w ko鎍u zwr鏂 nam koszty wieloletniego leczenia!!!
  Pozdrawiam

 • avatar

  Gość: Go嗆

  0

  Ja 瘸dnego i te nic!

 • avatar

  Gość: Go嗆

  0

  ja ju wys豉豉m z 50 sms,闚 i nic!

 • avatar

  Gość: Go嗆

  Oceniono 1 raz -1

  czarna magia, wyslalam dwa sms-y i nic ...

Aby oceni zaloguj si lub zarejestrujX

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!