Regulamin konkursu "Znowu wakacje"

REGULAMIN  KONKURSU

"Znowu wakacje."

 1. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Organizatorem konkursu "Znowu wakacje", zwanego dalej "Konkursem", jest GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003,  o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w  dalszej części Regulaminu "Organizatorem".
 3. Konkurs emitowany będzie na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Złote Przeboje", zwanej w dalszej części Regulaminu "Stacją Radiową".
 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Polpharma Biuro Handlowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000043523, NIP 525-21-13-462, zwana w dalszej części Regulaminu "Fundatorem".
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej dostępnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w  Konkursie.
 7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub Fundatora, a  także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.
 8. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od  24 października 2011 r. do 28 października 2011 r.  Każdego dnia będzie przebiegała  1 ( słownie: jedna ) edycja Konkursu.
 9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w  siedzibie Organizatora oraz na stronie  www.zloteprzeboje.pl.
 1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach wskazanych w pkt I ust. 7 Regulaminu zadzwonić pod numer telefonu wskazany przez Prowadzącego na antenie Stacji Radiowej i odpowiedzieć na zadane przez Prowadzącego na antenie Stacji Radiowej pytania.  Pytania będą zadawane do momentu,  do którego uczestnik konkursu będzie odpowiadać prawidłowo.
 2. Całkowity koszt jednej minuty połączenia według stawek operatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność połączenia, w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

a)      Cypr w terminie 03.12.2011 - 10.12.2011 r. o wartości   2970  zł,

b)      Egipt w terminie 04.12.2011 - 11.12.2011 r.  o wartości  2950 zł,

c)      Hiszpania, w terminie 10.12 - 18.12 o wartości 3310 zł.

d)     Maroko, w terminie 08.12 - 15.12 o wartości   3250 zł.

e)      Tunezja, w terminie 02.12 - 09.12, o wartości 2770 zł.

zwane są dalej łącznie "Nagrodami" a osobno "Nagrodą".

 1. W każdej edycji Konkursu zostanie rozdana jedna Nagroda, przy czym:

a)      Nagroda wskazana w pkt. III ust. 1 ppkt. a) Regulaminu zostanie rozdana w edycjach Konkursu odbywających się w dniu:  24.10.2011 r.

b)      Nagroda wskazana w pkt. III ust. 1 ppkt. b) Regulaminu zostanie rozdana w edycjach Konkursu odbywających się w dniu: 25.10.2011 r.

c)      Nagroda wskazana w pkt. III ust. 1 ppkt. c) Regulaminu zostanie rozdana w edycjach Konkursu odbywających się w dniu:  26.10.2011 r.

d)      Nagroda wskazana w pkt. III ust. 1 ppkt. d) Regulaminu zostanie rozdana w edycjach Konkursu odbywających się w dniu:  27.10.2011 r.

e)      Nagroda wskazana w pkt. III ust. 1 ppkt. e) Regulaminu zostanie rozdana w edycjach Konkursu odbywających się w dniu: 28.10.2011 r.

 1. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany danej nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości danej nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej nagrody nie będzie możliwe.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

 1. Prawo do otrzymania Nagrody uzyskuje Uczestnik Konkursu, który jako pierwszy w danej edycji Konkursu nawiąże połączenie telefoniczne z Prowadzącym i na antenie Stacji Radiowej odpowie prawidłowo na pytania konkursowe.
 2. Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania jednej z Nagród, powoływany dalej jako "zwycięzca Konkursu", zostanie poinformowany o  przyznaniu nagrody telefonicznie przez Organizatora. W czasie rozmowy telefonicznej zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres, pod który ma zostać wysłana nagroda oraz numer NIP.
 3. Zwycięzca Konkursu, któremu przyznana została Nagroda zobowiązany jest do dokonania z Organizatorem ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru tej Nagrody, przy czym odbiór nagrody może nastąpić nie wcześniej niż 14 dni od jej wygrania . Odbiór nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora i  zwycięzcę Konkursu lub poprzez podpisanie listu przewozowego w przypadku wysłania nagrody przesyłką kurierską.
 4. Wskutek odmowy podania przez zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w  ust. 2 powyżej, odmowy dokonania przez zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru nagrody, o których mowa w ustępie poprzedzającym lub też niedokonania takich ustaleń w terminie do dnia 10.11.2011 r., a także w przypadku nieprzekazania Organizatorowi kwoty podatku od Nagrody zgodnie z ust 7 poniżej w terminie wyznaczonym przez Organizatora, zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania nagrody.
 5. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
 6. Do chwili przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu Fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Fundator przekazując Nagrodę Zwycięzcy Konkursu działa za pośrednictwem Organizatora.
 7. Przed wydaniem Nagrody Organizator pobierze od Zwycięzcy Konkursu należny podatek dochodowy od wartości Nagrody i przekaże go na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego, przesyłając do Naczelnika tego Urzędu stosowną deklarację podatkową, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. V. DANE OSOBOWE
 2. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i  upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
 3. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i  upoważniają Organizatora do przekazania ich Fundatorowi.
 4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
 5. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VII . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów sieci komórkowych lub Uczestników Konkursu.
 2. Nawiązując połączenie z numerem wskazanym w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
 3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!