REGULAMIN KONKURSU

"SKOŁOWANI W RADIU ZŁOTE PRZEBOJE!"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.             Organizatorem konkursu "Skołowani w Radiu Złote Przeboje!" (dalej: "Konkurs") jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

2.             Fundatorem nagród w Konkursie jest Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań.

3.             Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Złote Przeboje", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4.             Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 12 marca 2018 r. do 18 marca 2018 r. w dwóch edycjach.

5.             Pierwsza edycja Konkursu trwać będzie od poniedziałku 12 marca 2018 r. do czwartku 17 marca 2018 r. z czterema finałami odbywającymi się każdego dnia w ww. okresie w trakcie audycji pt. "Muzyka daje radość" w godzinach od 14:00 do 18:00. Druga edycja Konkursu trwać będzie od momentu zakończenia zbierania zgłoszeń w pierwszej edycji Konkursu do dnia 18 marca 2018 r. z jednym finałem w dniu 18 marca 2018 r. w trakcie audycji pt. "Muzyka daje radość" w godzinach od 14:00 do 18:00.

6.             Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

7.             Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

8.             Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

1.             Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") wysyła na adres skolowani@zloteprzeboje.pl. zgłoszenie zawierające:

a.              opis najzabawniejszej sytuacji, jaką Zgłaszający przeżył w samochodzie oraz

b.             wskazanie imienia i właściwego numeru telefonu Zgłaszającego.

2.             Laureatem Konkursu zostaje Zgłaszający, który prześle kompletne Zgłoszenie zawierające w ocenie Komisji Konkursowej najciekawszą odpowiedź na zadanie konkursowe wskazane w ust. 1 oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie ("Laureat").

3.             W każdym finale podczas pierwszej edycji Konkursu biorą udział wszystkie kompletne Zgłoszenia przesłane do chwili rozpoczęcia obradowania Komisji Konkursowej przed daną audycją z finałem. W finale drugiej edycji Konkursu biorą udział wszystkie kompletne Zgłoszenia przesłane od chwili zakończenia zbierania zgłoszeń w pierwszej edycji Konkursu do rozpoczęcia obradowania Komisji Konkursowej przed audycją z finałem w dniu 18 marca 2018 r.

4.             Laureat musi śledzić audycje z finałami (dalej "Audycja") i odebrać telefon od prowadzącego Audycję w trakcie tej Audycji oraz odbyć rozmowę z prowadzącym Audycję.

III. NAGRODY

1.             Nagrodą dla każdego Laureata, który odbył z prowadzącym Audycję rozmowę, o której mowa w punkcie II ust. 4 Regulaminu:

a.              w pierwszej edycji Konkursu jest voucher o wartości 500 (pięćset) złotych do wydania na www.allegro.pl.

b.             w drugiej edycji Konkursu są dwa vouchery, każdy o wartości 500 (pięćset) złotych, do wydania na www.allegro.pl.

Zasady korzystania z voucherów opisane są na karty.allegro.pl oraz w regulaminie: karty.allegro.pl.

2.             Aby otrzymać nagrodę Laureat, który odbył z Prowadzącym Audycję rozmowę, o której mowa w punkcie II ust. 4 Regulaminu, jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia tej rozmowy, przesłać na adres e-mail: kontakt@zloteprzeboje.pl dane odbiorcy nagrody: imię i nazwisko, adres e-mail na jaki ma być przesłana nagroda.

3.             Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

4.             Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską na wskazany adres pocztowy w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 2 powyżej.

5.             Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu nagrody wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1.             Komisję Konkursową stanowią Sekretarz Redakcji i Prowadzący Audycję.

2.       Komisja Konkursowa obraduje przed każdą Audycją, wyłaniając Laureata Konkursu oraz kolejną osobę, która zostanie Laureatem, jeśli Laureat nie odbierze telefonu podczas Audycji.

V. DANE OSOBOWE

1.             Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

2.             Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

3.             Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4.             Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. PRAWA POKREWNE I OSOBISTE

1.             Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.             Zgłaszający wyrażają zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej ich wypowiedzi a także artystycznych wykonań, o ile takie powstaną w ramach ich uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3.             Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4.             Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.a.        utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

a.b.        wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

a.c.        publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5.             Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6.             Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.             Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu w danej edycji. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.             Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.             Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.             Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2.             Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

3.             Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem, o którym mowa w punkcie II ust. 4 Regulaminu (5 sygnałów).

4.             Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5.             W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6.             Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!