REGULAMIN KONKURSU

"PIĘKNA WIOSNĄ!"

I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.             Organizatorem konkursu "Piękna wiosną!" (dalej: "Konkurs") jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

2.             Fundatorem nagród w Konkursie jest Natura sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90a, 91-341 Łódź.

3.             Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Złote Przeboje", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4.             Konkurs będzie realizowany w okresie od 10  do 22 kwietnia 2018 roku. Finały Konkursu odbędą się w dniach 14, 15, 21, 22 kwietnia 2018 roku podczas audycji pt. „Najlepszy weekend w Radiu Złote Przeboje”, trwających od godz.12.00 do 16.00, zwanej dalej łącznie „Audycjami” lub osobno - „Audycją”.

5.             Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.             Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7.             Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II.           ZASADY KONKURSU

1.             Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") wysyła na adres wiosna@zloteprzeboje.pl  zgłoszenie zawierające:

a.              zdjęcie wiosennego makijażu zrobionego przez Zgłaszającego,

b.             imię i właściwy numer telefonu Zgłaszającego („Zgłoszenie”).

2.             Laureatem Konkursu zostaje Zgłaszający, który prześle kompletne Zgłoszenie zawierające w ocenie Komisji Konkursowej najlepszą odpowiedź na zadanie konkursowe wskazane w ust. 1  oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie („Laureat").

3.             Laureat musi śledzić Audycje i odebrać telefon od prowadzącego Audycję w trakcie tej Audycji oraz odbyć rozmowę z prowadzącym Audycję.

4.             W każdym finale Konkursu biorą udział wszystkie kompletne Zgłoszenia przesłane do chwili rozpoczęcia obradowania Komisji Konkursowej przed Audycją z danym finałem.

III.        NAGRODY

1.             Nagrodą w Konkursie dla każdego Laureata, który odbył z prowadzącym Audycję rozmowę zgodnie z pkt. II ust. 3 Regulaminu jest karta podarunkowa o wartości 200 złotych brutto do wykorzystania w drogerii Natura („Karta podarunkowa”) oraz zaproszenie na pokaz makijażu odbywający się w drogerii Natura w Warszawie pod adresem Metro Stacja Centrum A13 ] w terminie wskazanym przez Organizatora zgodnie z ust. 3 poniżej („Pokaz makijażu”) (dalej łącznie jako „Nagroda”).

2.             Łącznie w okresie realizacji Konkursu wydane zostaną 4 (słownie: cztery) Nagrody opisane w ust. 1.

3.             Laureaci zostaną poinformowani o terminie Pokazu makijażu drogą mailową, na adres email, z którego przysłali Zgłoszenie, w terminie 2 dni od dnia, w którym Laureat odbył rozmowę z prowadzącym Audycję zgodnie pkt. II ust. 3 Regulaminu. Karty podarunkowe zostaną wydane Laureatom podczas Pokazu makijażu. W przypadku, gdy Laureat nie będzie uczestniczyć w Pokazie makijażu, Karta podarunkowa zostanie wysłana kurierem na adres pocztowy Laureata wskazany zgodnie z ustępem poniżej.

4.             Aby otrzymać Kartę podarunkową Laureat, który nie uczestniczył w Pokazie makijażu jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 dni od daty Pokazu makijażu wskazanej w wiadomości email od Organizatora, o której mowa w ust. 3 powyżej, przesłać na adres e-mail: wiosna@zloteprzeboje.pl dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko, adres zamieszkania, a także adres pocztowy na jaki ma być przesłana Nagroda, jeśli jest inny niż adres zamieszkania.

5.             Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

6.             Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV.         KOMISJA KONKURSOWA

1.             Komisję Konkursową stanowi prowadzący Audycję z Konkursem.

2.       Komisja Konkursowa obraduje przed każdą Audycją, wyłaniając Laureata Konkursu oraz kolejną osobę, która zostanie Laureatem, jeśli Laureat nie odbierze telefonu od prowadzącego Audycję.

V.            DANE OSOBOWE

1.             Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

2.             Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

3.             Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4.             Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI.         PRAWA AUTORSKIE, POKREWNE I OSOBISTE

1.             Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że:

a.              posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia, w tym do zdjęć i utworów zawartych w Zgłoszeniu;

b.             uzyskał zgodę każdej z osób uwiecznionych na zdjęciu zawartym w Zgłoszeniu na wykorzystanie ich wizerunków w Zgłoszeniu oraz na rozpowszechnianie ich wizerunków w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem, w tym na publikację na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach społecznościowych (Facebook) Stacji Radiowej;

c.              korzystanie ze Zgłoszeń, zdjęć i wizerunków zawartych w Zgłoszeniu w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego ani innych osób żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu;

d.             poniesie pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia do Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób uwiecznionych na zdjęciach zawartych w Zgłoszeniu w związku z eksploatacją Zgłoszenia w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie;

e.              przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy Zgłoszenie wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem będzie opatrzone danymi autora, czy też będzie publikowane bez podawania tych danych.

2.             Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że wyraża zgodę na:

a.              nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

b.             publikację swojego wizerunku uwiecznionego na zdjęciu zawartym w Zgłoszeniu na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach społecznościowych (Facebook) Stacji Radiowej, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

c.              publikację wizerunków osób uwiecznionych na zdjęciu zawartym w Zgłoszeniu na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach społecznościowych (Facebook) Stacji Radiowej, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

d.             utrwalenie jego wizerunku w postaci zdjęć lub filmów wykonywanych podczas Pokazu makijażu w drogerii Natura, o którym mowa w części III ust. 1 Regulaminu oraz na korzystanie z tych zdjęć i filmów poprzez ich udostępnienie na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach społecznościowych (Facebook) Stacji Radiowej oraz stronie internetowej i w mediach społecznościowych (Facebook) Fundatora nagród, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3.             Zgłaszający, z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu, udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów lub elementów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.              utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami,

b.             wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.              publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Zgłoszenia lub jego fragmentów lub elementów dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4.             Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ustępie powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

5.             Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie ze Zgłoszenia i zdjęć zawartych w Zgłoszeniu, wizerunków i artystycznych wykonań, o których mowa w niniejszym rozdziale na zasadach przewidzianych w niniejszym rozdziale lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

VII.      REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.             Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.             Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.             Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.             Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.

5.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2.             Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

3.             Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem, o którym mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu (5 sygnałów).

4.             Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5.             W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6.             Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl________________

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!