REGULAMIN KONKURSU

"DOBRE ZAGRANIE"

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.             Organizatorem konkursu "Dobre Zagranie" (dalej: "Konkurs") jest "Grupa Radiowa Agory" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w  dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

2.             Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator i sponsor - Ursapharm Poland Sp. z o.o.  z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Malarskiej 6, NIP: 1182030124.

3.             Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Złote Przeboje", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4.             Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 16 kwietnia 2018 r. do dnia 20 kwietnia 2018 r. Finał konkursu odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r. podczas audycji "Muzyka Daje Radość" trwającej w godz. 10:00-14:00 ("Audycja Finałowa").

5.             Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.             Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7.             Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II ZASADY KONKURSU

1.             Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") musi przesłać na adres konkurs@zloteprzeboje.pl zgłoszenie zawierające: imię oraz numer telefonu kontaktowego Zgłaszającego oraz powód, dla którego to właśnie Zgłaszający powinien zobaczyć Roberta Lewandowskiego na żywo ("Zgłoszenie"). Zgłoszenia nie mogą zawierać treści niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób, a także głoszących czy nawołujących do nietolerancji lub nienawiści.

2.             Komisja Konkursowa w okresie trwania Konkursu wybierze dwa najciekawsze Zgłoszenia, spełniające warunki wskazane w ust. 1 powyżej, z wszystkich Zgłoszeń otrzymanych w trakcie trwania Konkursu aż do momentu rozpoczęcia emisji Audycji Finałowej.

3.             Zgłaszający muszą śledzić Audycję Finałową i odebrać telefon od prowadzącego Audycję Finałową w trakcie tej audycji. Prowadzący Audycję Finałową będzie próbował połączyć się z dwoma wybranymi zgodnie z ust. 2 powyżej przez Komisję Konkursową Zgłaszającymi (dalej: „Finaliści” lub każdy osobno „Finalista”) w celu przeprowadzenia finału Konkursu („Finał”).

4.            Finał Konkursu będzie przebiegać następująco: prowadzący Audycję Finałową zadaje Finalistom pary pytań (każdemu Finaliście po jednym pytaniu z pary). Ten z Finalistów, który udzieli poprawnej odpowiedzi na zadane mu pytanie zostaje laureatem Konkursu („Laureat”) wówczas, gdy drugi Finalista udzieli błędnej odpowiedzi lub nie odpowie na zadane mu pytanie z tej samej pary pytań. Na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie Finalista ma 5 sekund liczonych od momentu zakończenia przedstawienia pytania przez prowadzącego Audycję Finałową.

5.            Jeżeli obaj Finaliści odpowiedzą poprawnie bądź niepoprawnie, lub nie udzielą żadnej odpowiedzi na daną parę pytań, prowadzący Audycję Finałową zadaje kolejną parę pytań, aż do wyłonienia Laureata.

6.          Jeżeli Finalista nie odbierze telefonu, o którym mowa w ust. 3, traci prawo udziału w Finale, a prowadzący Audycję Finałową wykonuje połączenie na numer kolejnego Zgłaszającego wybranego według zasad określonych w ust. 2.III NAGRODY

1.             Nagrodą w Konkursie dla Laureata jest:

- zaproszenie dla dwóch osób na mecz Bayernu Monachium, który odbędzie się 12 maja 2018 r. w Monachium,

- voucher na 2 noclegi w pokoju dwuosobowym w Hotelu KING’s HOTELs w Monachium,

- 2 bilety lotnicze na przelot z Warszawy do Monachium i z powrotem dla Laureata i osoby towarzyszącej;

dalej łącznie jako „Nagroda”.  

Wartość Nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł brutto.

2.             Aby otrzymać Nagrodę Laureat jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia Audycji Finałowej przesłać na adres e-mail: konkurs@zloteprzeboje.pl dane odbiorcy Nagrody: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu oraz dane osoby towarzyszącej: imię, nazwisko, numer dowodu osobistego lub paszportu.

3.             Nagrody nie podlegają wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

4.             Nagroda zostanie wysłana w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 2 powyżej.

5.            Jeśli osobą towarzyszącą Laureatowi Konkursu będzie osoba małoletnia, wówczas Laureat jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia Audycji Finałowej przesłać na adres e-mail: konkurs@zloteprzeboje.pl  zgody rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej.

6.             Komisja Konkursowa może przyznać ponadto Finaliście, który nie został Laureatem Konkursu, nagrodę pocieszenia w postaci zestawu gadżetów dla kibica  o wartości 250 zł brutto ("Nagroda pocieszenia"). O uzyskaniu prawa do Nagrody pocieszenia prowadzący Audycję Finałową powiadomi Finalistę po zakończeniu Audycji Finałowej.

7.             Aby odebrać Nagrodę pocieszenia, o której mowa w ust. 5 powyżej Finalista jest zobowiązany nie później niż w terminie 14 (słownie czternastu) dni roboczych od dnia Audycji Finałowej, przesłać na adres e-mail: konkurs@zloteprzeboje, dane odbiorcy Nagrody pocieszenia: imię i nazwisko, adres zamieszkania, na jaki ma być przesłana Nagroda pocieszenia.

8.             Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu nagród w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowi Prowadzący Audycję Finałową.

V DANE OSOBOWE

1.             Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

2.             Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

3.             Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4.             Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE

1.             Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.             Zgłaszający wyraża zgodę na utrwalenie jego rozmowy z prowadzącym Audycję Finałową, także w przypadku, gdy zawierać będzie utwór lub artystyczne wykonanie Zgłaszającego, oraz do eksploatacji utrwalenia tej rozmowy (w tym zawartych w niej utworów lub artystycznych wykonań) w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3.             Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, utworów, artystycznych wykonań Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania.

4.             Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.              utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b.             wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.              publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5.             Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia, utrwalenia rozmowy, utworu lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 4 powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6.             Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

7.             Laureaci  Konkursu wyrażają zgodę na utrwalenie przebiegu Finału Konkursu w formie nagrania audio  oraz eksploatację tego nagrania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

VII REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.             Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.             Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.             Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.             Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2.             Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

3.             Komisja Konkursowa wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z uczestnikiem, o którym mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu (5 sygnałów).

4.             Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5.             W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej Stacji Radiowej.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!