REGULAMIN KONKURSU "Znajdź Jawora"

"Znajdź Jawora"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.             Organizatorem konkursu „Znajdź Jawora" (dalej: "Konkurs") jest:

a.              "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych

i

b.             DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zakładowym 2.036.000 złotych,

zwane w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".

2.             Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3.             Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Złote Przeboje", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4.             Konkurs będzie realizowany w dniu 8 listopada 2018 roku z finałem („Finał”) podczas audycji pt. "Poranek Złote Przeboje na dzień dobry" trwającej od godz. 6:00 do 10:00 ("Audycja").

5.             W trakcie Audycji prowadzący ww. Audycję ("Prowadzący Audycję") będzie podawać słuchaczom wskazówki dotyczące odpowiedzi na pytanie i zadanie konkursowe wskazane w pkt. II ust. 1 Regulaminu.

6.             Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

7.             Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a.              pracownicy któregokolwiek z Organizatorów oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa),

b.             osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w tym lub jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.

8.             Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

9.             Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II .WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.             Celem wzięcia udziału w Konkursie uczestnik („Zgłaszający”) wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: znajdzjawora@zloteprzeboje.pl zgłoszenie (dalej „Zgłoszenie”) zawierające:

a.       odpowiedź na pytanie: Gdzie w dniu 8 listopada 2018 roku w godzinach od 6.00  do 10.00 znajduje się redaktor Stacji Radiowej Piotr Jaworski? oraz imię i właściwy numer telefonu Zgłaszającego

albo

b.      zdjęcie Zgłaszającego z redaktorem Stacji Radiowej Piotrem Jaworskim ubranym na żółto, wykonane w dniu 8 listopada 2018 roku, oraz imię Zgłaszającego.

2.             Laureatami Konkursu (dalej „Laureat” lub „Laureaci”) zostają:

a.              Zgłaszający, który jako pierwszy prześle kompletne Zgłoszenie zawierające poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe wskazane w ust. 1 lit. a oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie

oraz

b.             Zgłaszający, który jako pierwszy prześle kompletne Zgłoszenie zawierające poprawnie wykonane zadanie konkursowe wskazane w ust. 1 lit. b oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie.

3.             Uczestnik może wysłać tylko jedno Zgłoszenie w Konkursie.

4.             Laureat, o którym mowa w ust. 2 litera a musi śledzić Audycję z Finałem i odebrać telefon od Prowadzącego Audycję w trakcie tej Audycji oraz odbyć rozmowę z Prowadzącym Audycję.

5.             Laureat, o którym mowa w ust. 2 litera b musi osobiście odbyć rozmowę z Piotrem Jaworskim w dniu 8 listopada 2018 roku.

6.             Organizator powiadomi Laureatów o wygranej w Konkursie drogą mailową, na adres, z którego dany Laureat przesłał Zgłoszenie.

III.   NAGRODY

1.             Nagrodą w Konkursie dla Laureata, o którym mowa w pkt. II ust. 4 Regulaminu jest kwota 500 PLN brutto. Nagrodą w Konkursie dla Laureata, o którym mowa w pkt. II ust. 5 Regulaminu jest kwota 1000 PLN brutto.

2.             Nagrody wskazane w ust. 1 powyżej zwane są łącznie „Nagrodą”.

3.             Aby otrzymać Nagrodę Laureat, który został poinformowany mailowo, że otrzymuje Nagrodę, jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. II ust. 6 Regulaminu, przesłać na adres e-mail: znajdzjawora@zloteprzeboje.pl dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko, numer rachunku bankowego.

4.             Nagroda zostanie wysłana do Laureata, na wskazany numer rachunku bankowego w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ustępie powyżej.

5.             Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

6.             Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.

IV.  KOMISJA KONKURSOWA

1.             W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje 3 osobową Komisje Konkursową, w składzie:

a)      Monika Kostera

b)      Aneta Anikiej

c)      Agnieszka Szymczak - Kwiecień

2.             Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom.

V. DANE OSOBOWE

1.             Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.             Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3.             Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4.             Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5.             Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6.             Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.             Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8.             Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9.             Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru  Nagrody.

VI. PRAWA POKREWNE I OSOBISTE

1.             Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że:

a.              posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia, w tym do zdjęć zawartych w Zgłoszeniu;

b.             Zgłoszenie nie będzie zawierać jakichkolwiek wizerunków osób trzecich, innych niż Zgłaszający i redaktor Stacji Radiowej Piotr Jaworski, ani jakichkolwiek innych chronionych dóbr osób trzecich, w tym znaków towarowych,

c.              korzystanie ze Zgłoszeń, zdjęć i wizerunków zawartych w Zgłoszeniu w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego ani innych osób żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu;

d.             poniesie pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia do Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób uwiecznionych na zdjęciach zawartych w Zgłoszeniu w związku z eksploatacją Zgłoszenia w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie;

e.              przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy Zgłoszenie wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem będzie opatrzone danymi autora, czy też będzie publikowane bez podawania tych danych.

2.             Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że wyraża zgodę na:

a.              nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

b.             publikację swojego wizerunku uwiecznionego na zdjęciu zawartym w Zgłoszeniu na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach społecznościowych (Facebook) Stacji Radiowej, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

3.             Zgłaszający, z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu, udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów lub elementów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.              utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami,

b.             wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.              publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Zgłoszenia lub jego fragmentów lub elementów dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4.             Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ustępie powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

5.             Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie ze Zgłoszenia i zdjęć zawartych w Zgłoszeniu, wizerunków i artystycznych wykonań, o których mowa w niniejszym rozdziale na zasadach przewidzianych w niniejszym rozdziale lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.             Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.             Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.             Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.             Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

7.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

8.             Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

9.             Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem, o którym mowa w punkcie II ust. 4 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli Laureat nie odbiera połączenia, traci prawo do Nagrody.

10.         Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

10.         W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

11.         Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!