REGULAMIN KONKURSU "Radio Z這te Przeboje 陰czy ludzi na 鈍i皻a!"

Redakcja
26.11.2018 14:11
REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OG粌NE

1. Organizatorem konkursu "Radio Z這te Przeboje 陰czy ludzi na 鈍i皻a!" (dalej: "Konkurs") jest:

a.  "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zak豉dowym 25.019.500 z這tych i

b. „DORADZTWO MEDIOWE” Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zak豉dowym 2.036.000 z這tych,

zwane w dalszej cz窷ci Regulaminu r闚nie "Organizatorem".

2. Fundatorem nagr鏚 w Konkursie jest Organizator i sponsorzy.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadaj帷ych w nazwie wsp鏊ny cz這n "Z這te Przeboje", zwanych w dalszej cz窷ci Regulaminu 陰cznie "Stacj Radiow".

4. Konkurs b璠zie realizowany w okresie od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 21 grudnia 2018 r. z fina豉mi w dni powszednie (z wy陰czeniem sob鏒 i niedziel) dwa razy dziennie podczas audycji pt. "Z這te Przeboje na Dzie Dobry" trwaj帷ej od godz. 6:00 do 10:00 oraz audycji pt. "Radio Z這te Przeboje – Tylko dobra muzyka!" trwaj帷ej od godz. 14:00 do 18:00 zwanej dalej 陰cznie "Audycjami" lub osobno - "Audycj".

5. Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.

7. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wzi望 udzia w Konkursie, s逝chacz Stacji Radiowej ("Zg豉szaj帷y") wysy豉 za po鈔ednictwem formatki konkursowej dost瘼nej na stronie konkursowej www.zloteprzeboje.pl list wraz z podaniem swojego imienia i numeru telefonu kontaktowego oraz imienia i numeru telefonu kontaktowego bliskiej osoby ("Bliska Osoba"), zawieraj帷y 篡czenia dla Bliskiej Osoby i uzasadnienie, jakim prezentem i dlaczego w豉郾ie t osob chce obdarowa pod choink ("Zg這szenie").

2. Laureatem Konkursu zostaje Zg豉szaj帷y, kt鏎y prze郵e kompletne Zg這szenie zawieraj帷e w ocenie Komisji Konkursowej najciekawsz odpowied na zadanie konkursowe wskazane w ust. 1 oraz spe軟ia pozosta貫 wymagania wskazane w Regulaminie ("Laureat"). W ka盥ym finale Konkursu bior udzia wszystkie kompletne Zg這szenia przes豉ne do chwili rozpocz璚ia obradowania Komisji Konkursowej w danym dniu. 

3. Zg豉szaj帷y i Bliska Osoba musz 郵edzi Audycje i odebra telefon od prowadz帷ego Audycj oraz odby z nim rozmow zgodnie z ust瘼em poni瞠j.

4. W ka盥ym finale Konkursu prowadz帷y Audycj dzwoni do Bliskiej Osoby wskazanej w Zg這szeniu Laureata i przeprowadza z ni rozmow, w trakcie kt鏎ej odczytuje jej to, co napisa o niej Laureat w swoim Zg這szeniu, a nast瘼nie 陰czy na antenie Blisk Osob i Laureata i przeprowadza z nimi rozmow.

III. NAGRODY

1. Nagrod g堯wn w Konkursie dla ka盥ego Laureata, kt鏎y odby z prowadz帷ym Audycj rozmow zgodnie z pkt. II ust. 3 Regulaminu jest:

a) nagroda pieni篹na w kwocie,  kt鏎a w ocenie Komisji Konkursowej jest wystarczaj帷a na pokrycie koszt闚 realizacji prezentu dla Bliskiej Osoby wskazanego przez Laureata w Zg這szeniu;

b) dwie jod造 kaukaskie z dostaw do domu; jedna dla Laureata i jedna dla Bliskiej Osoby o 陰cznej warto軼i 138 z (s這wnie: sto trzydzie軼i osiem z這tych).

(dalej 陰cznie jako: Nagroda G堯wna).

Prowadz帷y Audycj mo瞠 przyzna Laureatowi dodatkowe nagrody, o ile takie nagrody zostan pozyskane przez Organizatora od sponsor闚 (dalej: Nagroda dodatkowa).

2. Nagroda g堯wna i Nagroda dodatkowa zwane s dalej 陰cznie „Nagrod”.

3. W przypadku, je郵i 陰czna warto嗆 Nagrody danego Laureata przekroczy kwot 2000 z (s這wnie: dwa tysi帷e z這tych) Organizator przyzna temu Laureatowi dodatkow nagrod pieni篹n w wysoko軼i odpowiadaj帷ej warto軼i podatku dochodowego, jaki zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa Organizator zobowi您any b璠zie potr帷i i odprowadzi na konto w豉軼iwego urz璠u skarbowego na pokrycie podatku dochodowego od os鏏 fizycznych z tytu逝 wygranych w konkursach. Dodatkowa nagroda pieni篹na, o kt鏎ej mowa w niniejszym ust瘼ie, nie podlega wyp豉cie.

4. Aby otrzyma Nagrod Laureat, kt鏎y odby rozmow z prowadz帷ym Audycj na antenie Stacji Radiowej jest zobowi您any nie p騧niej ni w terminie 3 (s這wnie: trzech) dni roboczych od dnia tej rozmowy, przes豉 na adres e-mail: kontakt@zloteprzeboje.pl dane odbiorcy Nagrody: imi i nazwisko w豉sne oraz Bliskiej Osoby, adres pocztowy na jaki ma by przes豉na nagroda, o kt鏎ej mowa w ust. 1 litera b), w tym adres Bliskiej Osoby, je郵i jest inny ni adres zamieszkania Laureata  i rachunek bankowy Bliskiej Osoby, na kt鏎y ma by przes豉na nagroda, o kt鏎ej mowa w ust. 1 litera a).

5. Nagrody rzeczowe i pieni篹ne zostan wys豉ne przez Organizatora w ci庵u 4 tygodni od dnia przekazania danych, wskazanych w ust瘼ie poprzedzaj帷ym.  

6. Nagroda pozostaje w豉sno軼i Organizatora do momentu przekazania jej Laureatom i Osobom Bliskim.

7. Organizator nie odpowiada za zmian podanego przez Laureata adresu lub innych danych, jak r闚nie za niemo積o嗆 odbioru lub nieodebranie Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny le膨cej po stronie Laureata. W takim przypadku Laureat traci prawo do Nagrody, kt鏎a pozostanie do dyspozycji Organizatora.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisj Konkursow stanowi prowadz帷y Audycj z Konkursem oraz wydawca Audycji.

2. Komisja Konkursowa obraduje przed ka盥 Audycj, wy豉niaj帷 Laureata Konkursu oraz kolejn osob, kt鏎a zostanie Laureatem, je郵i Laureat nie odbierze telefonu podczas Audycji.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestnik闚 konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo積a skontaktowa si poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestnik闚 b璠 przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstaw prawn przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Dane osobowe uczestnik闚 mog by przekazywane podmiotom 鈍iadcz帷ym Organizatorowi us逝gi zwi您ane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe uczestnik闚 b璠 przechowywane przez okres niezb璠ny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezb璠nym dla dochodzenia ewentualnych roszcze wynikaj帷ych z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane b璠 przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane b璠 przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikaj帷ym z przepis闚 prawa.

6. Uczestnikowi przys逝guje prawo dost瘼u do jego danych oraz prawo 膨dania ich sprostowania, ich usuni璚ia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przys逝guje tak瞠 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj帷ego si ochron danych osobowych.

8. Uczestnikowi przys逝guje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla cel闚 wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn zwi您anych z jego szczeg鏊n sytuacj. Dla cel闚 dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drog pisemn na adres siedziby Organizatora lub elektroniczn na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezb璠ne do udzia逝 w Konkursie i odbioru  Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Zg豉szaj帷y, wraz z przes豉niem Zg這szenia potwierdza, 瞠 posiada wszelkie prawa do przes豉nego Zg這szenia i wyra瘸 zgod na odczytanie tre軼i Zg這szenia w ca這軼i lub w cz窷ciach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej tre軼i Zg這szenia, a tak瞠 eksploatacji Zg這szenia lub odczytanej tre軼i Zg這szenia w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Zg豉szaj帷y, wraz z przes豉niem Zg這szenia potwierdza, 瞠 Bliska Osoba nie zg這si zastrze瞠 do uczestnictwa w Konkursie.

3. Zg豉szaj帷y oraz Bliska Osoba wyra瘸j zgod na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej ich wypowiedzi a tak瞠 artystycznych wykona, o ile takie powstan w ramach ich uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykona w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

4. Korzystanie z tre軼i Zg這szenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zg豉szaj帷ego oraz Bliskiej Osoby w zakresie okre郵onym w cz窷ci VI Regulaminu nie wi捫e si z obowi您kiem zap豉ty na rzecz Zg豉szaj帷ego i Bliskiej Osoby 瘸dnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytu逝.

5. Je瞠li Zg這szenie nades豉ne przez uczestnika Konkursu b璠zie mia這 cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwil przes豉nia Zg這szenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodp豉tnej licencji do korzystania ze Zg這szenia lub jego fragment闚, bez ogranicze co do czasu i terytorium, na nast瘼uj帷ych polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego i technik cyfrow,

b. wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki spos鏏, aby ka盥y m鏬 mie do niego dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

6. Organizator ma prawo upowa積i osoby trzecie do korzystania ze Zg這szenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o kt鏎ym mowa w ust. 3 i 5 powy瞠j lub udzieli w tym zakresie sublicencji.

7. Organizator z chwil uzyskania licencji, o kt鏎ej mowa w ust. 5 powy瞠j, nabywa prawo do dokonywania przer鏏ek monta穎wych, skr鏒闚 i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji tre軼i Zg這szenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie 30 dni od dnia zako鎍zenia Konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje nale篡 sk豉da bezpo鈔ednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mie form pisemn i zawiera imi, nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer jego telefonu, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje Zg豉szaj帷ego o zaj皻ym stanowisku.

VIII. POSTANOWIENIA KO哸OWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego uczestnik闚. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci telefonicznych i informatycznych powsta造ch w szczeg鏊no軼i z winy operator闚 albo uczestnik闚 Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3. Organizator ma prawo zdecydowa o przerwaniu rozmowy z kt鏎ymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu z貫j jako軼i po陰czenia.

4. Prowadz帷y Audycj wykonuje tylko jedn pr鏏 nawi您ania po陰czenia telefonicznego z Laureatem i Osob Blisk, o kt鏎ych mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu (5 sygna堯w). Je瞠li Laureat lub Osoba Bliska nie odbior po陰czenia – Laureat traci prawo do Nagrody.

5. Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj w szczeg鏊no軼i odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane b璠 wy陰cznie na korzy嗆 uczestnik闚 Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestnik闚 Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator b璠zie informowa na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!