Klauzula informacyjna GRA Sp. z o. o.

Redakcja
11.01.2019 10:03
Klauzula informacyjna Grupy Radiowej Agory Sp. z o. o.

1. Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w naszej bazie rekrutacyjnej, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Radiowa Agory Sp. zo.o. z siedzibą przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 w Warszawie.

2. Agora wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@agora.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:

a) w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze Pani/ Pana danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: Rozporządzenie 2016/679] w związku z przepisami Kodeksu pracy), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679),

b) w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej lub aplikując na staż lub praktyki: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679),

c) w celu umieszczenia Pani/Pana dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Radiowej Agory Sp. z o.o. - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679),

d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora Pani/ Pana danych - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora Pani/ Pana danych (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), polegający na umożliwieniu obrony swych praw lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, jak np. agencje rekrutacyjne, dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody - do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora Pani/ Pana danych. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.

9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

11. Podanie danych osobowych jest wymagane:

a) w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - przez Kodeks pracy,

b) w razie udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej lub aplikując na staż lub praktyk i- dla celów prowadzenia rekrutacji.

Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie pozostałych danych, podanie danych jest dobrowolne.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!