REGULAMIN KONKURSU "ZŁOTE PRZEBOJE ZAWSZE PRZY TOBIE"

REGULAMIN KONKURSU "ZŁOTE PRZEBOJE ZAWSZE PRZY TOBIE"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu "Złote Przeboje zawsze z Tobą" (dalej: "Konkurs") jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub sponsorzy.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Złote Przeboje", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4. Konkurs będzie realizowany  w terminie od dnia 11 marca 2019 r. do dnia 15 marca 2019 r. od poniedziałku do piątku na antenie Stacji Radiowej w trakcie audycji pt. „Tylko Dobra Muzyka” nadawanej w godzinach 10:00-18:00 („Audycja”).

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Każdy uczestnik Konkursu, który wziął udział w Konkursie i otrzymał Nagrodę, nie może ponownie brać udziału w Konkursie.

7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

8. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej ("Zgłaszający") w okresie trwania Konkursu wysyła zgłoszenie za pomocą formatki zamieszczonej w aplikacji Radia Złote Przeboje dostępnej na platformach Apple Store i Google Play zawierające:

a) odpowiedź na pytanie: "Kiedy i gdzie najchętniej słuchasz Radia Złote Przeboje?" oraz

b) imię i numer telefonu Zgłaszającego ("Zgłoszenie").

2. Nagrody zostaną przyznane za wybrane przez Komisję Konkursową najciekawsze Zgłoszenia. Komisja Konkursowa obraduje  przed każdą Audycją w dni realizacji Konkursu wskazane w punkcie I ust. 4 wyłaniając każdorazowo od 1 do 5 zwycięzców Konkursu („Zwycięzca Konkursu”).

3. Do wybranego zgodnie z ust. 2 powyżej Zwycięzcy Konkursu zadzwoni reprezentant Komisji konkursowej z informacją o wygranej i poprosi o dane konieczne do dostarczenia Nagrody wskazane w części III ust. 3.

III.NAGRODY

1. Nagrodą dla Zwycięzcy Konkursu  są słuchawki i kubek z logo Stacji Radiowej o łącznej wartości nieprzekraczającej kwoty 100 zł (słownie: sto złotych) brutto ("Nagroda").

2. Łącznie w Konkursie przyznanych zostanie 20 Nagród.

3. Aby otrzymać Nagrodę, Zwycięzca Konkursu, jest zobowiązany do odebrania telefonu od reprezentanta Komisji konkursowej i wskazania danych odbiorcy Nagrody: imienia i nazwiska, adresu pocztowego, na jaki ma być przesłana Nagroda.

4. Żadna z Nagród nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny czy na inną nagrodę rzeczową.

5. Nagroda zostanie wysłana na wskazany przez Zwycięzcę Konkursu adres pocztowy, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora informacji wskazanych w ust. 3 powyżej.

6. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisję konkursową stanowią pracownicy Stacji Radiowej.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru  Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1.         Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.         Zgłaszający wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego wypowiedzi a także artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3.         Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4.         Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.         utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b.         wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.         publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5.         Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 4 powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6.         Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

7. Zwycięzcy Konkursu udzielają Organizatorowi prawa do wykorzystania ich wizerunku (w tym głosu) utrwalonego w czasie rozmowy telefonicznej lub odbioru Nagrody, a także opublikowania imienia i nazwiska Zwycięzcy Konkursu, w związku z uzyskaniem prawa do Nagrody.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w części I ust. 1 Regulaminu.

2.         Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

 2. Reprezentant Komisji konkursowej wykonuje trzy próby nawiązania połączenia telefonicznego, o którym mowa w punkcie III ust. 3  Regulaminu (5 sygnałów). W przypadku nieodebrania, Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody.3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!