Regulamin konkursu "SuperMama w Radiu Z這te Przeboje"

Regulamin konkursu "SuperMama w Radiu Z這te Przeboje"

I.              POSTANOWIENIA OG粌NE

1.             Organizatorem konkursu "SUPERMAMA W RADIU ZΜTE PRZEBOJE" (dalej: "Konkurs") jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zak豉dowym 25.019.500 z這tych, zwana w dalszej cz窷ci Regulaminu r闚nie "Organizatorem".

2.             Fundatorem nagr鏚 w Konkursie jest Organizator lub sponsor.

3.             Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadaj帷ych w nazwie wsp鏊ny cz這n "Radio Z這te Przeboje", zwanych w dalszej cz窷ci Regulaminu 陰cznie "Stacj Radiow".

4.             Konkurs b璠zie realizowany w okresie od dnia 20 maja 2019 r. do dnia 24 maja 2019 r. Fina Konkurs odb璠zie si dnia 24 maja 2019, podczas audycji pt. "Poranny Program Radia Z這te Przeboje" trwaj帷ej od godz. 6:00 do 10:00 zwanej dalej "Audycj",

5.             Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.             Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.

7.             Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wzi望 udzia w Konkursie, s逝chacz Stacji Radiowej ("Zg豉szaj帷y") wysy豉 zg這szenie poprzez formatk na stronie internetowej dost瘼nej pod adresem URL: www.zloteprzeboje.pl  zawieraj帷e: uzasadnienie, zawieraj帷e opis kandydatki („Matka Zg豉szaj帷ego”) do miana supermamy, uzasadnienie  dlaczego Matka Zg豉szaj帷ego tak w豉郾ie jest, wraz z podaniem swojego imienia, aktualnego numeru telefonu oraz imienia, aktualnego numeru telefonu  i miasta zamieszkania Matki Zg豉szaj帷ego ("Zg這szenie").

2. Finalist Konkursu zostaje Zg豉szaj帷y, kt鏎y prze郵e kompletne Zg這szenie zawieraj帷e w ocenie Komisji Konkursowej najciekawsz odpowied na zadanie konkursowe wskazane w ust. 1 oraz spe軟ia pozosta貫 wymagania wskazane w Regulaminie („Finalista"). W finale Konkursu bior udzia wszystkie kompletne Zg這szenia przes豉ne do chwili rozpocz璚ia obradowania Komisji Konkursowej przed Audycj.

3. Finalista musi odebra telefon od prowadz帷ego Audycj w dniu nadawania Audycji oraz odby z nim rozmow i poda adres, pod kt鏎ym Matka Zg豉szaj帷ego spotka si z prowadz帷ym Audycj.

4.  Odbycie rozmowy z prowadz帷ym Audycj przez Finalist zgodnie z ust瘼em poprzedzaj帷ym nie powoduje przyznania Finali軼ie tytu逝 laureata Konkursu i prawa do nagrody.

5. Aby uzyska tytu laureata Konkursu („Laureat”)  i naby prawo do nagrody Matka Zg豉szaj帷ego musi odby z prowadz帷ym Audycj spotkanie, o kt鏎ym mowa w ust. 3 i osobist rozmow, kt鏎a zostanie zarejestrowana i nadana na antenie Stacji Radiowej w finale Konkursu.

III.        NAGRODY

1.             Nagrod g堯wn dla Laureata, jest zestaw gad瞠t闚 Stacji Radiowej, o 陰cznej warto軼i 100 z (s這wnie: stoz這tych) („Nagroda”).


2.             Aby otrzyma Nagrod Laureat jest zobowi您any nie p騧niej ni w terminie 3 (s這wnie: trzech) dni roboczych od dnia fina逝 Konkursu przes豉 na adres e-mail: karol.rudnicki@z這teprzeboje.pl dane odbiorcy Nagrody: imi i nazwisko, adres pocztowy na jaki ma by przes豉na Nagroda.
5.             Nagroda zostanie wys豉na na wskazany adres pocztowy w terminie do 14 (s這wnie: czternastu) dni roboczych licz帷 od dnia zako鎍zenia Konkursu.

6.             Komisja Konkursowa mo瞠 przyzna ponadto wybranym Zg豉szaj帷ym, kt鏎zy s autorami ciekawych zg這sze i spe軟iaj pozosta貫 wymagania przewidziane Regulaminem, nagrody pocieszenia w postaci kubka Radia Z這te Przeboje o warto軼i 20 z (s這wnie: dwadzie軼ia z這tych) ("Nagroda pocieszenia"). O uzyskaniu prawa do Nagrody pocieszenia Komisja Konkursowa powiadomi Zg豉szaj帷ego na numer telefonu podany w Zg這szeniu.

7.             Aby otrzyma Nagrod pocieszenia Zg豉szaj帷y, z kt鏎ym Komisja Konkursowa odby豉 rozmow, o kt鏎ej mowa w pkt. III ust. 6 jest zobowi您any nie p騧niej ni w terminie [3] (s這wnie: trzech) dni roboczych od dnia tej rozmowy, przes豉 na adres e-mail: karol.rudnicki@zloteprzeboje.pl dane odbiorcy Nagrody pocieszenia: imi i nazwisko, a tak瞠 adres pocztowy na jaki ma by przes豉na Nagroda pocieszenia.


8.             Nagrody nie podlegaj wymianie, w szczeg鏊no軼i na ekwiwalent pieni篹ny w innej walucie czy na nagrod rzeczow.


9.             Organizator nie odpowiada za op騧nienia w przes豉niu lub wydaniu nagr鏚 w Konkursie wynikaj帷e z op騧nienia dostarczenia wymaganych informacji.


IV.         KOMISJA KONKURSOWA


1.      Komisj Konkursow stanowi prowadz帷y Audycj z Konkursem.

2.       Komisja Konkursowa obraduje przed ka盥 Audycj, wy豉niaj帷 Finalist Konkursu oraz kolejn osob, kt鏎a zostanie Finalist, je郵i Finalista nie odbierze telefonu podczas Audycji.

V.            DANE OSOBOWE

1.         Administratorem danych osobowych uczestnik闚 konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

1.              Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo積a skontaktowa si poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

2.              Dane osobowe uczestnik闚 b璠 przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstaw prawn przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3.              Dane osobowe uczestnik闚 mog by przekazywane podmiotom 鈍iadcz帷ym Organizatorowi us逝gi zwi您ane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

4.              Dane osobowe uczestnik闚 b璠 przechowywane przez okres niezb璠ny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezb璠nym dla dochodzenia ewentualnych roszcze wynikaj帷ych z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane b璠 przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane b璠 przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikaj帷ym z przepis闚 prawa.

5.              Uczestnikowi przys逝guje prawo dost瘼u do jego danych oraz prawo 膨dania ich sprostowania, ich usuni璚ia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6.              Uczestnikowi przys逝guje tak瞠 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj帷ego si ochron danych osobowych.

7.              Uczestnikowi przys逝guje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla cel闚 wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn zwi您anych z jego szczeg鏊n sytuacj. Dla cel闚 dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drog pisemn na adres siedziby Organizatora lub elektroniczn na adres iodo@radioagora.pl

8.              Podanie danych osobowych jest niezb璠ne do udzia逝 w Konkursie i odbioru  Nagrody.VI.         PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE


1.             Zg豉szaj帷y, wraz z przes豉niem Zg這szenia potwierdza, 瞠 posiada wszelkie prawa do przes豉nego Zg這szenia i wyra瘸 zgod na odczytanie tre軼i Zg這szenia w ca這軼i lub w cz窷ciach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej tre軼i Zg這szenia, a tak瞠 eksploatacji Zg這szenia lub odczytanej tre軼i Zg這szenia w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Zg豉szaj帷y, wraz z przes豉niem Zg這szenia potwierdza, 瞠 Matka Zg豉szaj帷ego nie zg這si zastrze瞠 do uczestnictwa w Konkursie na zasadach okre郵onych w niniejszym Regulaminie.

3. Zg豉szaj帷y oraz Matka Zg豉szaj帷ego wyra瘸j zgod na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej ich wypowiedzi a tak瞠 artystycznych wykona, o ile takie powstan w ramach ich uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykona w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego. Zg豉szaj帷y zapewni zgod Matki Zg豉szaj帷ego na utrwalenie jej wizerunku w formie fotograficznej i audiowizualnej podczas spotkania, o kt鏎ym mowa w punkcie II ust. 5 Regulaminu i rozpowszechnianie tych utrwale wizerunku na stronie internetowej Stacji Radiowej i na profilu Stacji Radiowej w mediach spo貫czno軼iowych, bez ogranicze czasowych i terytorialnych.

4.             Korzystanie z tre軼i Zg這szenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania czy innych d鏏r prawnie chronionych Zg豉szaj帷ego lub Matki Zg豉szaj帷ego w zakresie okre郵onym w cz窷ci VI Regulaminu nie wi捫e si z obowi您kiem zap豉ty na rzecz Zg豉szaj帷ego lub Matki Zg豉szaj帷ego 瘸dnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytu逝.

5.             Je瞠li Zg這szenie nades豉ne przez uczestnika Konkursu b璠zie mia這 cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwil przes豉nia Zg這szenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodp豉tnej licencji do korzystania ze Zg這szenia lub jego fragment闚, bez ogranicze co do czasu i terytorium, na nast瘼uj帷ych polach eksploatacji:

a.              utrwalanie i zwielokrotnianie technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego i technik cyfrow,

b.             wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy,

c.              publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki spos鏏, aby ka盥y m鏬 mie do niego dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

6.             Organizator ma prawo upowa積i osoby trzecie do korzystania ze Zg這szenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o kt鏎ym mowa w ust瘼ach powy瞠j lub udzieli w tym zakresie sublicencji.

7.             Organizator z chwil uzyskania licencji, o kt鏎ej mowa w ust. 5 powy瞠j, nabywa prawo do dokonywania przer鏏ek monta穎wych, skr鏒闚 i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji tre軼i Zg這szenia w Stacji Radiowej lub Internecie

VII.      REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1.             Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie 30 dni od dnia zako鎍zenia Konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.             Reklamacje nale篡 sk豉da bezpo鈔ednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.             Reklamacja powinna mie form pisemn i zawiera imi, nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer jego telefonu, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.

4.             Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje Zg豉szaj帷ego o zaj皻ym stanowisku.

VIII.   POSTANOWIENIA KO哸OWE

1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego uczestnik闚. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci telefonicznych i informatycznych powsta造ch w szczeg鏊no軼i z winy operator闚 albo uczestnik闚 Konkursu.


2.             Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.


3.             Organizator ma prawo zdecydowa o przerwaniu rozmowy z kt鏎ymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu z貫j jako軼i po陰czenia.


4.             Prowadz帷y Audycj wykonuje tylko jedn pr鏏 nawi您ania po陰czenia telefonicznego z Finalist, o kt鏎ym mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu (5 sygna堯w). Je瞠li Finalista nie odbierze po陰czenia - traci prawo do Nagrody.


5.             Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.


6.             W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj w szczeg鏊no軼i odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.


7. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane b璠 wy陰cznie na korzy嗆 uczestnik闚 Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestnik闚 Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator b璠zie informowa na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!