REGULAMIN KONKURSU "NA TROPIE IDEALNYCH WAKACJI"

Regulamin
28.06.2019 11:34
REGULAMIN KONKURSU "NA TROPIE IDEALNYCH WAKACJI"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu "Na tropie idealnych wakacji" (dalej: "Konkurs") jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub sponsorzy.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Złote Przeboje", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".

4. Konkurs będzie realizowany w dniu 29 czerwca 2019 roku. W ramach konkursu odbędzie się jeden finał, rozgrywany w studiu plenerowym Stacji Radiowej w Dębicy na Stadionie Miejskim, ul. Saperów, 39-200 Dębica podczas audycji trwającej od godziny 16:00 do 20:00, zwanej dalej – „Audycją Finałową”.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej („Zgłaszający”) musi pobrać na swój smartfon aplikację Radia Złote Przeboje. W okresie trwania Konkursu w aplikacji Radia Złote Przeboje dostępnej na platformach Apple Store i Google Play wysłane zostaje powiadomienie push zawierające pytanie konkursowe.

2. Aby uzyskać tytuł „Laureata” Konkursu i prawo do Nagrody, słuchacz Stacji Radiowej („Zgłaszający”) musi jako pierwszy przyjść do studia plenerowego Stacji Radiowej w czasie trwania Audycji Finałowej, zgłosić prowadzącemu Audycję Finałową chęć uczestniczenia w Konkursie i podać swoje imię oraz prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe.

3. Ocena poprawności podawanych odpowiedzi dokonywana jest przez prowadzącego Audycję Finałową. Ocena prowadzącego Audycję Finałową jest ostateczna.

5. Laureat musi odbyć rozmowę z prowadzącym Audycję Finałową w studiu plenerowym Stacji Radiowej.

6. Komisja Konkursowa wręczy Nagrodę 3 (słownie trzem) słuchaczom, którzy jako pierwsi zgłoszą się w studiu plenerowym Stacji Radiowej.

III.NAGRODY

1. Nagrodą dla Zwycięzcy Konkursu  są parasol plażowy oraz piłka plażowa o łącznej wartości nieprzekraczającej kwoty 100 zł (słownie: sto złotych) brutto ("Nagroda").

2. Łącznie w Konkursie przyznanych zostanie 3 Nagród.

3. Prowadzący Audycję może przyznać Laureatowi dodatkowe nagrody, o ile takie nagrody zostaną pozyskane przez Organizatora od sponsorów (dalej: Nagroda dodatkowa).

3. Nagroda główna i Nagroda dodatkowa będą dalej łącznie zwane „Nagrodą”.

4. Nagroda zostanie wydana Laureatowi po zakończeniu finału Konkursu i przeprowadzeniu rozmowy, o której mowa w pkt. II ust. 5 Regulaminu.

5. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisję konkursową stanowi prowadzący Audycję z Konkursem.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru  Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Zgłaszający, zgłaszając chęć uczestniczenia w Konkursie, wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego wypowiedzi a także artystycznych wykonań, o ile takie powstaną w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Korzystanie z wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

3. Jeżeli treść wypowiedzi uczestnika Konkursu będzie miała cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z treści wypowiedzi lub jej fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

4. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania z wypowiedzi lub artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

5. Zgłaszający potwierdza, że Organizator ma prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji wypowiedzi lub artystycznego wykonania w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w części I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie powstałe w szczególności z winy uczestników Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!