Twoja krew, moje 篡cie w Radiu Z這te Przeboje [REGULAMIN]

Regulamin konkursu "Twoja krew, moje 篡cie w Radiu Z這te Przeboje".

Regulamin konkurs闚 „Twoja krew, moje 篡cie w Radiu Z這te Przeboje”
§ 1. Postanowienia og鏊ne

1. Organizatorem konkurs闚 jest DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973, oraz
Grupa Radiowa Agory” sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, NIP 521-28-97-003, kapita zak豉dowy 25019500 z, zwani w dalszej cz窷ci Regulaminu "Organizatorem".
2. Konkursy b璠 emitowane w blokach reklamowych w okresie od dnia 29 lipca 2019 r. do dnia 9 sierpnia 2019 r. w dni powszednie (od poniedzia趾u do pi徠ku) na antenie stacji radiowej Z這te Przeboje 91,8 FM zwanej dalej "Stacj Radiow”. Zgodnie z niniejszym regulaminem przeprowadzonych zostanie 10 konkurs闚.
3. Fundatorem nagr鏚 w konkursach jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wa豚rzychu, z siedzib przy ul. Boles豉wa Chrobrego 31, posiadaj帷e numer identyfikacji podatkowej (NIP): 8862387024, zwane dalej ‘Fundatorem’.
4. Konkursy organizowane s na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. W konkursach nie mog bra udzia逝 pracownicy Organizatora ani Fundatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.
6. Uczestnikami konkurs闚 mog by pe軟oletnie osoby fizyczne. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog bra udzia w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.
7. Codziennie na antenie Stacji Radiowej pojawi si informacja o konkursie oraz zostanie podane pytanie konkursowe („Pytanie konkursowe”).
8. W ka盥ym z konkurs闚 zg這szenia zbierane b璠 nie p騧niej, ni do godziny 19:00 w dniu, w kt鏎ym og這szono Pytanie konkursowe.
9. W przypadku braku prawid這wych odpowiedzi w danym konkursie, nagrody z tego dnia nie zostan przyznane i pozostan w豉sno軼i Fundatora.
§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursach
1. Aby wzi望 udzia w konkursie uczestnik konkursu musi w czasie trwania danego konkursu wys豉 za po鈔ednictwem poczty elektronicznej na adres krew@konkurs.fm zg這szenie zawieraj帷e odpowied na Pytanie konkursowe.
2. Prawo do otrzymania nagrody uzyskuje trzech uczestnik闚 konkursu, kt鏎zy jako pierwsi w danym konkursie udzielili poprawnej odpowiedzi na Pytanie konkursowe, z uwzgl璠nieniem § 1 ust. 8 regulaminu.
3. Zg這szenia, kt鏎e nie spe軟iaj wymog闚 okre郵onych w ust. 1 nie b璠 brane pod uwag w procesie oceny.
4. W celu wy這nienia zwyci瞛c闚 konkurs闚, Organizator powo逝je 3 osobow „Komisj Konkursow”, w sk豉dzie:
a) Monika Kostera
b) Adam Gr您ka
c) Kinga Walczyk
5. Ocena poprawno軼i podawanych odpowiedzi dokonywana jest przez Komisj Konkursow. Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna.

§ 3. Nagrody
1. Nagrod w konkursie jest zestaw gad瞠t闚 od Fundatora o warto軼i do 50 z brutto. W konkursie zostanie przyznanych 30 nagr鏚.
2. Uczestnicy konkursu, kt鏎zy spe軟ili warunki wskazane w § 2 ust. 2 i kt鏎ym przys逝guje prawo do otrzymania nagrody, zwani dalej "Zwyci瞛cami", zostan powiadomieni o przyznaniu nagrody przez przedstawiciela Komisji Konkursowej drog mailow na adres e-mail, z kt鏎ego przys豉ne zosta這 zg這szenie.
3. Zwyci瞛cy wraz z informacj o wygranej zostan poproszeni przez przedstawiciela Komisji Konkursowej o podanie imienia, nazwiska i adresu pocztowego, na kt鏎y zostanie wys豉na nagroda.
4. Zwyci瞛ca zobowi您any jest do podania danych wskazanych w ust. 3 powy瞠j nie p騧niej ni w terminie 10 dni od momentu wys豉nia wiadomo軼i przez przedstawiciela Komisji Konkursowej.
5. Wskutek odmowy podania przez Zwyci瞛c danych, o kt鏎ych mowa w ust瘼ach powy瞠j i w terminie tam wskazanym, Zwyci瞛ca traci prawo do otrzymania nagrody, a Komisja Konkursowa wy豉nia, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 2 ust. 2, w to miejsce innego Zwyci瞛c spo鈔鏚 uczestnik闚 konkursu spe軟iaj帷ych wymogi okre郵one w niniejszym regulaminie.
6. Nagroda zostanie wysy豉na na wskazany adres pocztowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji wskazanych w ust. 3 powy瞠j.
7. Nagroda do czasu jej wydania Zwyci瞛cy stanowi w豉sno嗆 Fundatora.
§ 4. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestnik闚 konkurs闚 jest Organizator – Doradztwo Mediowe sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.
2. Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo積a skontaktowa si poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).
3. Dane osobowe uczestnik闚 b璠 przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia konkursu, w kt鏎ym dany uczestnik bra udzia, w tym przekazaniu nagrody,
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
W obu przypadkach podstaw prawn przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
4. Dane osobowe uczestnik闚 mog by przekazywane podmiotom 鈍iadcz帷ym Organizatorowi us逝gi zwi您ane z przeprowadzeniem konkursu, w tym z wydaniem nagrody, np. w豉軼iwej firmie kurierskiej.
5. Dane osobowe uczestnik闚 b璠 przechowywane przez okres niezb璠ny do przeprowadzenia konkursu, przy czym w zakresie niezb璠nym dla dochodzenia ewentualnych roszcze wynikaj帷ych z konkursu lub obrony przed roszczeniami dane b璠 przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane b璠 przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikaj帷ym z przepis闚 prawa.
6. Ka盥emu uczestnikowi przys逝guje prawo dost瘼u do jego danych oraz prawo 膨dania ich sprostowania, ich usuni璚ia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Ka盥emu uczestnikowi przys逝guje tak瞠 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj帷ego si ochron danych osobowych.
8. Ka盥emu uczestnikowi przys逝guje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla cel闚 wskazanych w ust. 3 Regulaminu z przyczyn zwi您anych z jego szczeg鏊n sytuacj. Dla cel闚 dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drog pisemn na adres siedziby Organizatora lub elektroniczn na adres iodo@radioagora.pl
9. Podanie danych osobowych jest niezb璠ne do udzia逝 w konkursie - niepodanie danych osobowych uniemo磧iwi przekazanie nagrody.
§ 5. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania nagr鏚, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie 30 dni od dnia zako鎍zenia danego konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
2. Reklamacje nale篡 sk豉da bezpo鈔ednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
3. Reklamacja powinna mie form pisemn i zawiera imi, nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer jego telefonu, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w konkursie ani za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.
§ 6. Postanowienia ko鎍owe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w konkursie przez jego uczestnik闚. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci informatycznych powsta造ch w szczeg鏊no軼i z winy operator闚 albo uczestnik闚 konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.
3. Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania konkursu wykluczy z udzia逝 w nim uczestnika konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Regulamin dost瘼ny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!