REGULAMIN KONKURSU "Rozdajemy prezenty - Z這te Przeboje na wakacjach"

"Rozdajemy prezenty - Z這te Przeboje na wakacjach"

I.              POSTANOWIENIA OG粌NE

1.             Organizatorem konkursu "Rozdajemy prezenty – Z這te Przeboje na wakacjach" (dalej: "Konkurs") jest:

a.  "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zak豉dowym 25.019.500 z這tych i

b. „DORADZTWO MEDIOWE” Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zak豉dowym 2.036.000 z這tych,

zwane w dalszej cz窷ci Regulaminu r闚nie "Organizatorem".

2.             Fundatorem nagr鏚 w Konkursie jest Organizator lub sponsorzy.

3.             Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadaj帷ych w nazwie wsp鏊ny cz這n "Z這te Przeboje", zwanych w dalszej cz窷ci Regulaminu 陰cznie "Stacj Radiow".

4.      Konkurs b璠zie realizowany w dniu 31 sierpnia 2019 roku. W ramach konkursu odb璠zie si jeden fina, rozgrywany w studiu plenerowym Stacji Radiowej w Drzonkowie, na terenie WOSiR Drzonk闚, podczas audycji trwaj帷ej od godziny 14:00 do 19:00, zwanej  dalej – „Audycj Fina這w”.

5.             Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.             Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.

7.             Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II.           ZASADY KONKURSU

1.             Aby wzi望 udzia w Konkursie, s逝chacz Stacji Radiowej („Zg豉szaj帷y”) musi przyj嗆 do studia plenerowego Stacji Radiowej w czasie trwania Audycji Fina這wej, zg這si prowadz帷emu Audycj Fina這w ch耩 uczestniczenia w Konkursie i poda swoje imi.

2.             Prawo do udzia逝 w finale Konkursu podczas Audycji Fina這wej ma Zg豉szaj帷y, kt鏎y jako pierwszy przyjdzie do studia plenerowego Stacji Radiowej i zg這si ch耩 uczestniczenia w Konkursie, zgodnie z ust. 1.

3.             Tytu „Laureata” Konkursu i prawo do Nagrody uzyskuje Zg豉szaj帷y, o kt鏎ym mowa w ust. 2, kt鏎y prawid這wo odpowie na minimum 2 z 3 pyta dotycz帷ych muzyki wsp馧czesnej, zadanych w finale przez prowadz帷ego Audycj Fina這w.

4.             Ocena poprawno軼i podawanych odpowiedzi dokonywana jest przez prowadz帷ego Audycj Fina這w. Ocena prowadz帷ego Audycj Fina這w jest ostateczna.

5.             Laureat musi odby rozmow z prowadz帷ym Audycj Fina這w w studiu plenerowym Stacji Radiowej.

6.             Je郵i Zg豉szaj帷y, o kt鏎ym mowa w ust. 2 nie odpowie prawid這wo na minimum 2 z 3 pyta, zgodnie z ust. 3, prawo do udzia逝 w finale Konkursu uzyskuje kolejny Zg豉szaj帷y, wy這niony zgodnie z ust瘼ami poprzedzaj帷ymi.

III.        NAGRODY

1.             Nagrod g堯wn dla Laureata  jest  zestaw gier planszowych o warto軼i 349,75 z brutto („Nagroda g堯wna”).

2.             Prowadz帷y Audycj mo瞠 przyzna Laureatowi dodatkowe nagrody, o ile takie nagrody zostan pozyskane przez Organizatora od sponsor闚 (dalej: Nagroda dodatkowa).

3.             Nagroda g堯wna i Nagroda dodatkowa b璠 dalej 陰cznie zwane „Nagrod”.

4.             Nagroda zostanie wydana Laureatowi po zako鎍zeniu fina逝 Konkursu i przeprowadzeniu rozmowy, o kt鏎ej mowa w pkt. II ust. 5 Regulaminu.

5.             Nagroda nie podlega wymianie, w szczeg鏊no軼i na ekwiwalent pieni篹ny w innej walucie czy na nagrod rzeczow.

IV.              KOMISJA KONKURSOWA

       Komisj Konkursow stanowi prowadz帷y Audycj z Konkursem.

V.                 DANE OSOBOWE

1.      Administratorem danych osobowych uczestnik闚 konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.      Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo積a skontaktowa si poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3.      Dane osobowe uczestnik闚 b璠 przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstaw prawn przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4.      Dane osobowe uczestnik闚 mog by przekazywane podmiotom 鈍iadcz帷ym Organizatorowi us逝gi zwi您ane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5.      Dane osobowe uczestnik闚 b璠 przechowywane przez okres niezb璠ny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezb璠nym dla dochodzenia ewentualnych roszcze wynikaj帷ych z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane b璠 przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane b璠 przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikaj帷ym z przepis闚 prawa.

6.      Uczestnikowi przys逝guje prawo dost瘼u do jego danych oraz prawo 膨dania ich sprostowania, ich usuni璚ia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.      Uczestnikowi przys逝guje tak瞠 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj帷ego si ochron danych osobowych.

8.      Uczestnikowi przys逝guje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla cel闚 wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn zwi您anych z jego szczeg鏊n sytuacj. Dla cel闚 dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drog pisemn na adres siedziby Organizatora lub elektroniczn na adres iodo@radioagora.pl

9.      Podanie danych osobowych jest niezb璠ne do udzia逝 w Konkursie i odbioru  Nagrody.

VI.              PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1.             Zg豉szaj帷y, zg豉szaj帷 ch耩 uczestniczenia w Konkursie, wyra瘸 zgod na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej  jego wypowiedzi a tak瞠 artystycznych wykona, o ile takie powstan w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykona w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.             Korzystanie z wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zg豉szaj帷ego w zakresie okre郵onym w cz窷ci VI Regulaminu nie wi捫e si z obowi您kiem zap豉ty na rzecz Zg豉szaj帷ego 瘸dnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytu逝.

3.             Je瞠li tre嗆 wypowiedzi uczestnika Konkursu b璠zie mia豉 cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodp豉tnej licencji do korzystania z tre軼i wypowiedzi lub jej fragment闚, bez ogranicze co do czasu i terytorium, na nast瘼uj帷ych polach eksploatacji:

a.              utrwalanie i zwielokrotnianie technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego i technik cyfrow,

b.             wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy,

c.              publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki spos鏏, aby ka盥y m鏬 mie do niego dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

4.             Organizator ma prawo upowa積i osoby trzecie do korzystania z  wypowiedzi lub artystycznego wykonania Zg豉szaj帷ego w zakresie, o kt鏎ym mowa w ust瘼ach powy瞠j lub udzieli w tym zakresie sublicencji.

5.             Zg豉szaj帷y potwierdza, 瞠 Organizator ma prawo do dokonywania przer鏏ek monta穎wych, skr鏒闚 i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji wypowiedzi lub artystycznego wykonania w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII.           REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1.             Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie 30 dni od dnia zako鎍zenia Konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.             Reklamacje nale篡 sk豉da bezpo鈔ednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.             Reklamacja powinna mie form pisemn i zawiera imi, nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer jego telefonu, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.

4.             Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje Zg豉szaj帷ego o zaj皻ym stanowisku.

VIII.        POSTANOWIENIA KO哸OWE

1.             Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego uczestnik闚. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie powsta貫 w szczeg鏊no軼i z winy uczestnik闚 Konkursu.

2.             Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3.             Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.

4.             W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj w szczeg鏊no軼i odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

5.             Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane b璠 wy陰cznie na korzy嗆 uczestnik闚 Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestnik闚 Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator b璠zie informowa na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!