Regulamin konkursu "ㄠczy nas muzyka w Radiu Z這te Przeboje"

Regulamin konkursu "ㄠczy nas muzyka w Radiu Z這te Przeboje"

§ 1. Postanowienia og鏊ne

1.             Organizatorem konkursu „ㄠczy nas muzyka w Radiu Z這te Przeboje” („Konkurs”) jest „Grupa Radiowa Agory” sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, NIP 521-28-97-003, kapita zak豉dowy 25019500 z, zwana w dalszej cz窷ci Regulaminu "Organizatorem". 

2.             Fundatorem nagr鏚 w Konkursie jest Organizator lub sponsor, kt鏎y zobowi您a si do ufundowania nagr鏚.

3.             Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadaj帷ych w nazwie wsp鏊ny cz這n „Z這te Przeboje”, zwanych w dalszej cz窷ci Regulaminu 陰cznie "Stacj Radiow”.

4.             Konkurs b璠zie realizowany w okresie od dnia 30 wrze郾ia 2019 r. do dnia 4 pa寮ziernika 2019 r. W Konkursie odb璠zie si pi耩 fina堯w podczas audycji „Tylko dobra muzyka” trwaj帷ej w godz. 09:00-13:30 (dalej 陰cznie jako „Audycje” lub osobno - „Audycja”).

5.             W Konkursie nie mog bra udzia逝 pracownicy Organizatora ani fundator闚, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.

6.             Uczestnikami Konkursu mog by pe軟oletnie osoby fizyczne. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog bra udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

7.              Zwyci瞛ca  Konkursu, kt鏎y uzyska prawo do Nagrody nie mo瞠 bra udzia逝 w kolejnych fina豉ch Konkursu.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.             Aby wzi望 udzia w Konkursie, s逝chacz Stacji Radiowej ("Zg豉szaj帷y") wysy豉 za po鈔ednictwem formatki konkursowej dost瘼nej na stronie konkursowej www.zloteprzeboje.pl list wraz z podaniem swojego imienia i numeru telefonu kontaktowego i miejsca zamieszkania i z odpowiedzi na pytanie: "Dlaczego Twoja ekipa jest najlepsz ekip na 鈍iecie?” („Zg這szenie”).

2.             W Konkursie bior udzia Zg這szenia wys豉ne w okresie od 30 wrze郾ia 2019 r. do godziny 09:00 w dniu 4 pa寮ziernika 2019 r.

3.             Spo鈔鏚 Zg這sze spe軟iaj帷ych wymagania przewidziane Regulaminem Komisja Konkursowa wybiera pi耩 najciekawsze w ocenie Komisji Konkursowej Zg這szenia, kt鏎ych autorzy (zwani dalej „Finalistami”) uzyskuj prawo uczestniczenia w fina豉ch Konkursu, z zastrze瞠niem dalszych ust瘼闚.

4.             Warunkiem wzi璚ia udzia逝 w finale Konkursu jest odebranie przez Finalist telefonu od prowadz帷ego Audycj w dniu Audycji. Prowadz帷y Audycj oddzwoni do Finalisty na numer, kt鏎y zosta podany w Zg這szeniu. Je瞠li Finalista nie odbierze telefonu, mimo dwukrotnej pr鏏y nawi您ania po陰czenia przez prowadz帷ego Audycj, traci prawo do dalszego udzia逝 w Konkursie. Prawo do udzia逝 w Konkursie uzyskuje w takim przypadku kolejna osoba, wy這niona przy zachowaniu zasad, okre郵onych w zdaniu pierwszym ust.3 powy瞠j.

5.             Finalista, z kt鏎ym uda這 si nawi您a po陰czenie telefoniczne zgodnie z ust瘼em powy瞠j w finale Konkursu odpowiada na pytania zadane na antenie Stacji Radiowej przez prowadz帷ego Audycj. Prowadz帷y Audycj zadaje Finali軼ie pytania przez p馧 minuty przy czym jednemu Finali軼ie zadanych mo瞠 zosta nie wi璚ej ni 10 pyta. Ka盥a poprawna odpowied udzielona przez Finalist w powy窺zym czasie upowa積ia Finalist do uzyskania tytu逝 Zwyci瞛cy Konkursu  i prawa do nagrody, kt鏎ej wysoko嗆 jest ustalana zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu.

6.             Sporne kwestie, w szczeg鏊no軼i w zakresie prawid這wo軼i udzielanych odpowiedzi na antenie Stacji Radiowej, rozstrzyga Komisja Konkursowa.

§ 3. Nagrody

1.             Nagrod dla Zwyci瞛cy Konkursu za ka盥 poprawn odpowied udzielon zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu jest jedno podw鎩ne zaproszenie na koncert w dniu 22 listopada 2019 r., na kt鏎ym zagraj De Mono, Kombii, Patrycja Markowska i Grzegorz Markowski o warto軼i ……………….. brutto (dalej "Nagroda").

2.             Ka盥y Zwyci瞛ca Konkursu mo瞠 uzyska prawo do maksymalnie dziesi璚iu Nagr鏚. ㄠczna warto嗆 Nagr鏚 przyznanych Zwyci瞛cy Konkursu w Konkursie nie przekroczy kwoty 2 000 (s這wnie: dwa tysi帷e) z這tych brutto.

3.             Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inn o takiej samej warto軼i, co Nagroda, w tym w szczeg鏊no軼i nagrod pieni篹n, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezale積ych, przyznanie Nagrody nie b璠zie mo磧iwe.

4.             Aby otrzyma Nagrod, Zwyci瞛ca Konkursu jest zobowi您any nie p騧niej ni w terminie 3 (s這wnie: trzech) dni roboczych od dnia rozmowy z prowadz帷ym Audycj przes豉 na adres e-mail: [kontakt@zloteprzeboje.pl] dane odbiorcy Nagrody: [imi, nazwisko, adres, nr telefonu].

5.             Nagrody zostan wys豉ne na wskazane adresy pocztowe w terminie do 30 (s這wnie: trzydziestu) dni roboczych licz帷 od dnia zako鎍zenia Konkursu.

6.             Organizator nie odpowiada za op騧nienia w przes豉niu lub wydaniu Nagr鏚 w Konkursie wynikaj帷e z op騧nienia dostarczenia wymaganych informacji.

§ 4. Prawa autorskie, pokrewne i osobiste

1.             Zg豉szaj帷y, wraz z przes豉niem Zg這szenia potwierdza, 瞠 posiada wszelkie prawa do przes豉nego Zg這szenia i wyra瘸 zgod na odczytanie tre軼i Zg這szenia w ca這軼i lub w cz窷ciach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej tre軼i Zg這szenia, a tak瞠 eksploatacji Zg這szenia lub odczytanej tre軼i Zg這szenia w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.             Zg豉szaj帷y wyra瘸 zgod na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego wypowiedzi a tak瞠 artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3.             Korzystanie z tre軼i Zg這szenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zg豉szaj帷ego w zakresie okre郵onym w § 4 Regulaminu nie wi捫e si z obowi您kiem zap豉ty na rzecz Zg豉szaj帷ego 瘸dnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytu逝.

4.             Je瞠li Zg這szenie nades豉ne przez uczestnika Konkursu b璠zie mia這 cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwil przes豉nia Zg這szenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodp豉tnej licencji do korzystania ze Zg這szenia lub jego fragment闚, bez ogranicze co do czasu i terytorium, na nast瘼uj帷ych polach eksploatacji:

a.              utrwalanie i zwielokrotnianie technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego i technik cyfrow,

b.             wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy,

c.              publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki spos鏏, aby ka盥y m鏬 mie do niego dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5.             Organizator ma prawo upowa積i osoby trzecie do korzystania ze Zg這szenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o kt鏎ym mowa w ust. 2 i 4 powy瞠j lub udzieli w tym zakresie sublicencji.

6.             Organizator z chwil uzyskania licencji, o kt鏎ej mowa w ust. 4 powy瞠j, nabywa prawo do dokonywania przer鏏ek monta穎wych, skr鏒闚 i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji tre軼i Zg這szenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

§ 5. Komisja Konkursowa

Komisj Konkursow stanowi prowadz帷y Audycj z Konkursem.

§ 6. Dane osobowe

1.             Administratorem danych osobowych uczestnik闚 konkurs闚 jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.             Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo積a skontaktowa si poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3.             Dane osobowe uczestnik闚 b璠 przetwarzane w celu:

a)             przeprowadzenia konkursu, w kt鏎ym dany uczestnik bra udzia, w tym przekazaniu nagrody,

b)             ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstaw prawn przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4.             Dane osobowe uczestnik闚 mog by przekazywane podmiotom 鈍iadcz帷ym Organizatorowi us逝gi zwi您ane z przeprowadzeniem konkursu, w tym z wydaniem nagrody, np. w豉軼iwej firmie kurierskiej.

5.             Dane osobowe uczestnik闚 b璠 przechowywane przez okres niezb璠ny do przeprowadzenia konkursu, przy czym w zakresie niezb璠nym dla dochodzenia ewentualnych roszcze wynikaj帷ych z konkursu lub obrony przed roszczeniami dane b璠 przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane b璠 przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikaj帷ym z przepis闚 prawa.

6.             Ka盥emu uczestnikowi przys逝guje prawo dost瘼u do jego danych oraz prawo 膨dania ich sprostowania, ich usuni璚ia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.             Ka盥emu uczestnikowi przys逝guje tak瞠 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj帷ego si ochron danych osobowych.

8.             Ka盥emu uczestnikowi przys逝guje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla cel闚 wskazanych w ust. 3 Regulaminu z przyczyn zwi您anych z jego szczeg鏊n sytuacj. Dla cel闚 dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drog pisemn na adres siedziby Organizatora lub elektroniczn na adres iodo@radioagora.pl.

9.             Podanie danych osobowych jest niezb璠ne do udzia逝 w konkursie - niepodanie danych osobowych uniemo磧iwi przekazanie nagrody.

§ 7. Reklamacje

1.         Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania nagr鏚, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie 30 dni od dnia zako鎍zenia Konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

2.         Reklamacje nale篡 sk豉da bezpo鈔ednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.         Reklamacja powinna mie form pisemn i zawiera imi, nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer jego telefonu, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.

4.         Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.

5.         Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w konkursie ani za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.

§ 8. Postanowienia ko鎍owe

1.             Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w konkursie przez jego uczestnik闚. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci telefonicznych powsta造ch w szczeg鏊no軼i z winy operator闚 albo uczestnik闚 konkursu.

2.             Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.

3.             Organizator ma prawo zdecydowa o przerwaniu rozmowy z kt鏎ymkolwiek uczestnikiem konkursu z powodu z貫j jako軼i po陰czenia.

4.             Prowadz帷y wykonuje dwie pr鏏y nawi您ania po陰czenia telefonicznego z Finalist, o kt鏎ym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu (5 sygna堯w).

5.             Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim uczestnika, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.

6.             W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7.             Regulamin dost瘼ny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!